Erfaringsblade

Titel Udgivelsesdato Sortér faldende
Korrosion i kobberrør til brugsvand 1991-02-16
Maling af pudsede facader 1991-04-15
Spændingskorrosion af messingfittings 1992-01-07
Overfladebehandling af betongulve 1992-03-30
Betonreparationer – Vedhæftningssvigt 1992-08-31
Reparation af chloridholdig beton 1992-11-04
Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader 1993-02-17
Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser 1993-06-07
Lokale brandskader på armeret beton 1993-06-08
Kalkning og maling af ældre facader 1993-09-01
Klimaforhold og maling 1993-09-02
Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton - Parkeringsanlæg 1993-11-02
Reparation af indstøbte brugsvandrør 1993-12-15
Specifikation og måling af farver 1994-01-18
Kondens i køleisolering 1994-01-19
Forbedring af lydisolation mellem boliger 1994-03-16
Plantevækst på facader 1994-06-27
Industrigulve - revnedannelser i cementbaserede slidlag 1994-06-29
Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton 1994-06-30
Sætningsskader forårsaget af træer 1994-09-13
Vurdering af armeringsjerns rustgrad 1994-12-22
Skadedyrsangreb i bygninger 1995-04-24
Udskiftning af fuger i ydervægge 1995-06-26
Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger 1995-06-27
Angreb af almindelig borebille 1995-09-05
Biller i svampeangrebet træ 1995-12-22
Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering 1996-02-23
Lagtykkelse af maling på træ og beton 1996-05-20
Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling 1996-05-21
Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og belægninger 1996-06-25
Husbukke 1996-06-26
Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner 1996-06-27
Trykekspansionsbeholdere 1996-10-28
Opstropning af afløbsledninger 1996-10-29
Typiske svigt i småhuses stabilitet 1996-12-09
Statik i stabile småhuse 1996-12-10
Konstruktioner i stabile småhuse 1996-12-11
Stabilisering af eksisterende småhuse 1996-12-12
Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton 1996-12-13
Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag 1997-02-27
Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk 1997-04-24
Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk 1997-06-23
Undertage - Opbygning, materialer og projektering 1997-11-24
Stormskader på tagdækninger 1997-11-27
Stormskader på tagkonstruktioner 1997-11-28
Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger 1997-12-16
Vedligeholdelse og restaurering af sandsten 1998-02-09
Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas) 1998-02-10
Termisk brud i glas 1998-03-25
Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger 1998-03-26
Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser 1998-05-25
Sommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie 1998-05-27
Brydning af beton 1998-05-28
Skader på og reparation af dæklag over armering i beton 1998-06-25
Udskiftning af rør i afløbsledninger 1998-06-30
Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer 1998-09-22
Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør 1998-09-24
Flydemørtelgulve – Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse 1998-11-30
Kapillarbrydende lag i terrændæk 1998-12-01
Vækstjord på byggegrunde - Indretning af beskyttelseszoner 1999-02-15
Skader på glasoverflader 1999-02-16
Fundering af terrændæk 1999-04-19
Nedbrydning af træ i bygninger 1999-04-21
Træer og bygninger 1999-04-23
Stormskader på murede vægge 1999-05-31
Varme tage med mineraluld - beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget 1999-06-23
Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder 1999-09-22
Åbne fuger i trægulve 1999-09-23
Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser 1999-09-24
Industrigulve. Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag 1999-09-27
Korrosionstrægt stål som facadebeklædning 1999-09-28
Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte 1999-11-25
Saltudblomstringer på murværk 1999-11-26
Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag 1999-11-30
Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling 1999-12-21
Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering 2000-01-28
Beton- og pvc-ledninger i jord Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol 2000-05-13
Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt 2000-08-08
Efterimprægnering af træ i bygninger 2000-10-16
Graffiti på bygningsfacader – fjernelse og forebyggelse 2000-10-17
Tynde overfladelag af mørtel - skader og reparation 2000-11-28
Keramiske fliser og klinker – lægning af gulve i cementmørtel 2001-03-01
Lyd- og støjforhold i skolelokaler - efterklangstid og akustisk regulering 2001-03-02
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – årsager og forebyggelse 2001-04-01
Bjælkehuse – tilstandsvurdering og vedligehold 2001-04-02
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – rensning og desinfektion 2001-09-21
Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge 2001-09-28
Afskalninger fra mørtelfuger 2001-10-01
Misfarvende kalkudfældninger på murværk 2001-10-02
Stormskader på murede gavltrekanter 2001-10-03
Ældre trævinduer – vedligehold og istandsættelse 2001-12-27
Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel 2001-12-29
Forsatsløsninger til ældre vinduer – varme- og lydisolering samt dagslys 2002-02-14
Tagfolier - valg og anvendelse 2002-02-15
Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader 2002-06-27
Malebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone" 2002-10-16
Let byggeri - husk afdækning i byggeperioden 2002-11-29
Parkeringsdæk med betonsten – vandtæthed og forskydning i belægning 2002-12-16
Teglbjælker i murværk – over vindues- og døråbninger 2002-12-17
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton – lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse 2003-05-07
Kondens på glasflader – termoruder og energiruder 2003-05-08
Svampevækst i trækonstruktioner 2003-07-24
Spildevandsrensning i det åbne land 2003-10-30
Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg 2003-10-31
Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum 2003-11-26
Brud i skruer – ved montering af bærende beslag i træ 2003-11-27
Vand- og fugtskader på trægulve 2003-11-28
Imprægneret træ 2003-12-18
Trænedbrydende svampe – forekomst i bygninger 2003-12-19
Trænedbrydende svampe - kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer 2003-12-28
Dæk over terræn i pavillonbyggeri 2003-12-29
Fornyelse af afløbssystemer 2004-03-08
Tilslutning af stikledninger til hovedkloak 2004-03-09
Misfarvende svampe og bakterier på træ 2004-05-27
Begroninger – alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer 2004-05-28
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve 2004-08-02
Terrændæk – kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer 2004-08-03
Installationsskakte i etageboliger – ved bygningsfornyelse og nybyggeri 2004-11-23
Fugtskader i ældre kældre – undersøgelser 2004-12-28
Fugtskader i ældre kældre - udbedring og forebyggelse 2004-12-29
Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning 2004-12-31
Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion 2005-04-09
Korrosion i brugsvandsanlæg – gevindsamlinger af varmforzinket stål 2005-04-10
Misfarvning af fuger i vådrum - årsager, forebyggelse og udbedring 2005-04-11
Fugtindhold i beton og murværk – måling og fejlkilder 2005-05-05
Fugtundersøgelse af bygninger 2005-06-26
Brugsvandsinstallationer – rørmaterialer 2005-06-27
Traditionelt, fast undertag med vingetagsten 2005-06-28
Vindgips i lette ydervægge - risiko for fugtskader 2005-09-28
Alternative isoleringsmaterialer – granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske 2005-09-29
Lugtgener fra gulvafløb i boliger 2005-12-05
Termo- og energiruder - dugdannelser, revner og udskiftning 2005-12-07
Oplægning af naturskifer 2005-12-08
Rustbeskyttelse af gamle beslag 2005-12-28
Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode 2005-12-29
Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer 2005-12-30
Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse 2005-12-31
Nedsivning af regnvand i faskiner 2006-04-03
Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly 2006-04-06
Forkomprimerede fugebånd i ydervægge 2006-06-28
Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter - risiko for fugtskader ved kuldebroisolering 2006-06-29
Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri 2006-06-30
Tæthedsprøvning af olieudskillere 2006-12-06
Ægte Hussvamp - identifikation og reparation af skader 2006-12-22
Drænvand – pumpebrønde 2006-12-27
Betonskader – undersøgelse og reparation 2006-12-28
Overgangssamlinger – mellem forskellige typer afløbsrør 2006-12-29
Fuger omkring vinduer i teglydervægge – udskiftning 2006-12-31
Varmforzinkede brugsvandrør - korrosion og gennemtæring i nye anlæg 2007-05-01
Linoliebehandling af udvendigt træværk 2007-05-02
Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener 2007-06-28
Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne 2007-06-29
Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg 2007-08-01
Stålkonstruktioner – korrosionsbeskyttelse 2007-08-02
Vandbelastede sokler ved terrændæk - terrænforhold og niveaufri adgang 2007-10-30
CE-mærkning – produkter til afløbsanlæg 2007-10-31
Revner i bygninger - undersøgelse og analyse 2007-12-27
Revner i bygninger - eksempler, årsag og risiko 2007-12-28
Revner i bygninger – udbedring i beton og murværk 2008-04-28
Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter – skadedyr, fugt, komfort, energirenovering 2008-04-29
Zinkbeklædte kviste 2008-06-26
Undgå afsyring af murværk – misfarvninger og forvitringer 2008-06-27
Sikring mod indbrud i boliger 2008-11-19
Bygningsglas – funktionsglas og -ruder 2008-11-20
Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) - brandbeskyttelse, membranunderlag 2008-11-21
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader 2008-12-08
Græstørvstage - opbygning og vedligehold 2008-12-09
Energi- og indeklimaforbedring – ældre etageboliger 2008-12-28
Brug af regnvand fra tage – til wc og i vaskemaskiner 2008-12-29
Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader 2009-08-07
Dampbuler på tagpaptage – forebyggelse og udbedring 2009-08-08
Afvandingsforhold på flade tage – lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning 2009-08-10
Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger 2009-11-05
Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne 2009-11-06
Tekniske installationer på flade tage - gennemføring i og montering på tagfladen 2009-12-16
Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder 2009-12-18
Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder 2009-12-19
Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst 2009-12-31
Varme tage - efterisolering og fugtforhold 2010-03-22
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder 2010-03-23
Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed 2010-05-17
Murbier i murværk - forebyggelse og reparation 2010-05-19
Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg 2010-05-25
Små, murede skorstene – reparation og vedligehold 2010-05-26
Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid 2010-05-27
Fastgørelse af nedhængte lofter 2010-08-18
Udkragede betonaltandæk – kolde gulve og fugtgener 2010-08-19
Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker 2010-08-20
Myrer i bygninger - forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring 2010-08-30
Energibesparelser og fugtgener 2010-11-17
Utætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering 2010-11-18
Undersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter 2010-11-19
Afløbsinstallationer i småhuse – rensning, vedligehold og drift 2010-11-20
Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger 2010-11-30
Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk 2011-02-24
Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse 2011-02-25
Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold 2011-02-28
Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen 2011-07-18
Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst 2011-07-19
Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer 2011-07-20
Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger 2011-07-21
Indmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse 2011-10-21
Trægulves opbuling - fugt fra rumluft eller underlag 2011-10-22
PUR-skum i tagkonstruktioner – understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring 2011-11-21
Dampspærresamlinger og tætningsmidler 2011-11-22
Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse 2011-11-23
Efterisolering af hulmur – forundersøgelser og forudsætninger 2011-12-27
Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering 2011-12-28
Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring 2011-12-29
Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner 2011-12-30
Sålbænke i murværk 2012-07-19
Inddækninger af metal - mellem tag og murværk 2012-07-20
Udtørring efter vandskade 2012-07-23
Bly i malede overflader – ved renovering, vedligehold og nedrivning 2012-11-09
Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme 2012-11-10
Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold 2012-11-11
Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk 2012-12-25
Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning 2012-12-26
Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligehold 2012-12-27
Fugtkriterier og risikovurdering – ved nybyggeri og renovering 2012-12-28
Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation 2012-12-29
Brandklassifikation – det europæiske system og hidtidige danske betegnelser 2012-12-31
Saltskader på murværk 2013-06-04
Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold 2013-06-05
Udvendigt isolerede flade tage – stormskader og mekanisk fastgørelse 2013-06-06
Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk 2013-11-04
Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum 2013-11-05
Brandmaling på stålkonstruktioner 2013-12-26
Efterisolering af flade tage 2013-12-28
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling 2013-12-29
Forebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader 2013-12-30
Niveaufri adgang og terrændæk 2013-12-31
Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering 2014-10-04
Langtidsmåling af fugtforhold – i bygninger og bygningskonstruktioner 2014-10-05
Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser 2014-10-06
Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge 2014-10-07
Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse 2014-12-10
Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering 2014-12-11
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering 2014-12-12
Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb 2014-12-13
Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner 2014-12-30
Skybrud og sikring af bygninger 2014-12-31
Radonsikring – nye bygninger 2015-01-02
Fugtsugende vindspærreplader 2015-05-05
Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden 2015-05-29
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen? 2015-05-30
Korrosion af zinktagdækning 2015-05-31
Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering 2015-11-14
Indvendig efterisolering – ældre ydervægge af murværk 2015-11-15
Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer 2015-12-27
Dampspærrematerialer og fugttransport – væg- og loftkonstruktioner 2015-12-28
Dampspærrer – monteringsdetaljer 2015-12-29
Efterisolering af vandrette lofter – ventilerede tagrum 2015-12-30
Vandbelastede sokler - tæthed og bortledning af overfladevand 2016-06-20
Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge 2016-06-21
Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning 2016-06-22
Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation 2016-06-23
Rulskifte - afdækning af fritstående mur 2016-08-29
Byggearbejde og brandværn – ældre bygninger 2016-08-30
Lufttæthed i ældre bygninger – efter renovering og fornyelse 2016-08-31
Udvendig (efter)isolering – tegl-, beton- og letbetonvægge med puds på isolering 2016-09-01
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri 2016-09-02
Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton 2016-12-13
Murværk på konsoller - forebyggelse af revner og fugtproblemer 2016-12-14
PCB i indeluften - undersøgelser, vurdering og faldgruber 2016-12-15
Afdækning af formure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng 2016-12-16
Grønne tage - membraner, dræning, isolering, vækstlag, brandsikkerhed og vedligehold 2016-12-17
Varmt brugsvand i større anlæg - bakterievækst, vandkvalitet og temperatur 2017-03-05
Installationer i varme tage – en risikofyldt løsning som bør undgås 2017-03-06
Store træspær – tværafstivning af tagkonstruktioner 2017-03-07
Blæredannelse på malede overflader – forebyggelse og udbedring 2017-03-08
Asbest – sundhedsfare og vejledning i arbejde med asbest 2017-03-10
PCB i byggematerialer – undersøgelser og faldgruber 2017-03-11
Skimmelvækst – på kolde loftflader under ældre tagterrasser 2017-06-01
Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage 2017-06-04
Byggevarer og CE-mærkning – valg af egnede byggevarer 2017-06-05
Lugt i bygninger – kilder til lugt og fjernelse af lugt 2017-06-06
Brandtætninger – ved gennembrydning af brandklassificerede bygningsdele 2017-11-20
Lette bærende facadeelementer – pas på ved udskiftning af vinduer 2017-11-21
Litoponeholdig maling på udvendigt træværk – konsekvenser og afhjælpning 2017-11-22
Renovering af faldstammer 2017-11-23
Stråtage – taghældning, opbygning og afstandskrav 2017-11-24
Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger 2017-11-25
Tilstandsvurdering af altaner – svigt i altaner med indstøbte stålprofiler 2017-11-26
Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge 2017-11-27
Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser – ombygning og renovering 2018-03-05
Kollaps i forbindelse med renovering – skærpet opmærksomhed er påkrævet 2018-03-06
Støbeskel i betonkonstruktioner – planlægning og udførelse 2018-03-07
Betondæk med taghaver og opholdsarealer over uopvarmede kældre 2018-06-25
Genbrug af mursten - begrænsninger og anvendelsesmuligheder 2018-06-26
Midlertidig afstivning af murværk - vægge af mursten og blokke 2018-06-27
Radon – målemetoder og vurdering 2018-06-28
Brandsikring af boligskel – ved sammenbyggede enfamiliehuse 2018-12-06
Fiberarmerede cementbaserede tagplader – afrensning og malebehandling 2018-12-07
Krybekældre – ombygning til terrændæk 2018-12-08
Revner i sokkelpuds på letklinkerblokke 2018-12-09
Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve 2018-12-10
Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer 2018-12-11
To dampspærrer – ved nybyggeri og renovering 2018-12-12