Erfaringsblade

Titel SfB Udgivelsesdato Sortér stigende
radonmåler - sporfilmdosimeter
Radon – målemetoder og vurdering
Bladet beskriver, hvordan der måles radon i bygninger. Hvilke målemetoder der benyttes, hvor mange målere der skal anvendes, og hvor de skal placeres.
(99) 18 06 28
(99) Bygningen under ét 2018-06-28
Lugt i bygninger
Lugt i bygninger – kilder til lugt og fjernelse af lugt
Enhver bygning har sin egen lugt af mennesker, mad, rengøringsmidler, parfume mm. Af og til er der fremmede lugte, som ikke kan identificeres.
(99) 17 06 06
(99) Bygningen under ét 2017-06-06
CE-mærkning
Byggevarer og CE-mærkning – valg af egnede byggevarer
Op mod 80% af alle byggevarer CE-mærkes. Dette erfaringsblad giver en indføring i, hvordan byggevaremarkedet fungerer efter indførelsen af CE-mærket, og hvordan køberen sikrer sig, at relevante krav til byggevarerne er opfyldt.
(99) 17 06 05
(99) Bygningen under ét 2017-06-05
Fuge mistænkt for at indeholde PCB
PCB i byggematerialer – undersøgelser og faldgruber
PCB er en gruppe stoffer på Stockholm-konventionens liste over verdens 12 værste miljøgifte. Erfaringsbladet giver et overblik over de materialer og emner, som skal undersøges for PCB, når en bygning screenes.
(99) 17 03 11
(99) Bygningen under ét 2017-03-11
Fjernelse af asbest
Asbest – sundhedsfare og vejledning i arbejde med asbest
Asbest er en fællesbetegnelse for en særlig type naturligt forekommende mineraler, der på grund af let formbarhed, stor styrke og modstandsdygtighed over for varme har været et meget anvendt materiale inden for en lang række industrier og h
(99) 17 03 10
(99) Bygningen under ét 2017-03-10
skolefløj fra 1968 med elastiske fuger både ud- og indvendigt
PCB i indeluften - undersøgelser, vurdering og faldgruber
PCB kan ikke ses, lugtes eller smages.
(99) 16 12 15
(99) Bygningen under ét 2016-12-15
termografi af lufttæthed i ældre bygninger
Lufttæthed i ældre bygninger – efter renovering og fornyelse
Ved at forbedre lufttætheden i forbindelse med renovering kan der opnås dels reduceret energiforbrug dels komfortmæssige fordele, fx højere temperatur på overfladerne og mindre træk.
(99) 16 08 31
(99) Bygningen under ét 2016-08-31
Forebyggelse af brand i fredet bygning ved renovering
Byggearbejde og brandværn – ældre bygninger
En del af de brande, der forekommer i ældre – herunder fredede – bygninger, opstår i forbindelse med større eller mindre ombygninger, renoveringer og andre bygningsarbejder.
(99) 16 08 30
(99) Bygningen under ét 2016-08-30
Radonsikring - i nye bygninger
Radonsikring - nye bygninger

Landsdækkende undersøgelser viser, at cirka 350.000 bygninger i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er enfamilie-, række- eller kædehuse.

(99) 15 01 02
(99) Bygningen under ét 2015-01-02
Kældernedgang
Skybrud og sikring af bygninger

Stadigt flere skybrud øger risiko for oversvømmelser af regn- og spildevand i særligt udsatte områder – og dermed indtrængning af vand i bygninger.

(99) 14 12 31
(99) Bygningen under ét 2014-12-31
Forside
Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb

Efter længere tids opfugtning af trækonstruktioner konstateres ofte angreb af trænedbrydende svampe og insekter.

(99) 14 12 13
(99) Bygningen under ét 2014-12-13
Langtidsmålinger udføres med sensorer
Langtidsmåling af fugtforhold - i bygninger og bygningskonstruktioner
Fugtgener og fx skimmelvækst medfører ofte interesse for – gennem en længere periode – at registrere temperatur og relativ luftfugtighed (RF) i en bygning eller fugtindholdet i et materiale i en bygningskonstruktion.
(99) 14 10 05
(99) Bygningen under ét 2014-10-05
Fugtmåling
Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering
Dette erfaringsblad beskriver forskellige typer fugtmålere til brug i træ og træmaterialer samt retningslinjer for at undgå fejlmålinger og dermed risiko for forkerte beslutninger.
(99) 14 10 04
(99) Bygningen under ét 2014-10-04
Opstilling af blower-door
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling

Siden 2006 har der i bygningsreglementet været krav til nye bygningers lufttæthed. I erfaringsbladet behandles forhold, der har indflydelse på lufttætheden – i både nye og eksisterende bygninger.

(99) 13 12 29
(99) Bygningen under ét 2013-12-29
Brandklassifikation – det europæiske system
Brandklassifikation – det europæiske system og hidtidige danske betegnelser

I forbindelse med harmonisering af prøvnings- og byggestandarder anvender EU-landene et fælles system til at beskrive byggevarers egenskaber – herunder brandtekniske egenskaber.

(99) 12 12 31
(99) Bygningen under ét 2012-12-31
Totaloverdækning, fugtkriterier og risikovurdering
Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renovering
I de senere år er der i mange tilfælde konstateret skimmelvækst – ved både nybyggeri og bygningsrenovering – såvel inden som umiddelbart efter ibrugtagning.
(99) 12 12 28
(99) Bygningen under ét 2012-12-28
Placering af røgalarm og røgalarmanlæg
Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold

Hurtig alarmering af brand har afgørende betydning for brandudviklingen og skadeomfanget.

(99) 12 11 11
(99) Bygningen under ét 2012-11-11
Bly i malede overflader
Bly i malede overflader – ved renovering, vedligehold og nedrivning

Ved vedligehold, renovering, ombygning og nedrivning af ældre bygninger er der konstateret problemer med håndtering af blyforekomster i materialer og bygningsdele.

(99) 12 11 09
(99) Bygningen under ét 2012-11-09
Skimmelvækst på pladebeklædning efter oversvømmelse
Udtørring efter vandskade

Der skal hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger, hvis en bygning eller bygningsdel har været udsat for vandskade.

(99) 12 07 23
(99) Bygningen under ét 2012-07-23
Termografi af kuldebro (sort)
Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner

Varmetabet gennem kuldebroer, dårlig isolering og utætheder i samlinger mellem bygningsdele er ofte stort. En forbedring af disse forhold kan resultere i væsentlige energibesparelser og øget komfort.

(99) 11 12 30
(99) Bygningen under ét 2011-12-30
Ventilation, indeklima og fugtgener i boligen
Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger

Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst i boliger skyldes ofte utilstrækkelig ventilation.

(99) 11 07 21
(99) Bygningen under ét 2011-07-21
Termografi ved fodpanelet
Utætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering

Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader.

(99) 10 11 18
(99) Bygningen under ét 2010-11-18
Forside af visualiseringsværktøjet byg-erfa.dk/udtoerring
Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid

Det er ofte vanskeligt at bedømme hvor lang udtørringstid byggematerialer har behov for inden ibrugtagning, hvis efterfølgende fugtgener skal undgås.

(99) 10 05 27
(99) Bygningen under ét 2010-05-27
Byggematerialer dækket af sne
Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning af byggematerialer kan medføre skimmelvækst.

(99) 09 12 31
(99) Bygningen under ét 2009-12-31
Bygninger med udsat beliggenhed
Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne

Forkert bedømmelse af vindforhold kan få alvorlige følger for et byggeri, fx fugtskader, manglende komfort og eventuelt kollaps.

(99) 09 11 06
(99) Bygningen under ét 2009-11-06
Energirenovering af vinduesparti og vægge
Energi- og indeklimaforbedring – ældre etageboliger

Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab.

(99) 08 12 28
(99) Bygningen under ét 2008-12-28
Indbrudssikring
Sikring mod indbrud i boliger

En indbrudstyv behøver ofte blot at flække en dørkarm for at komme ind gennem hoved-, bag- eller terrassedør til en bolig.

(99) 08 11 19
(99) Bygningen under ét 2008-11-19
Betonkonstruktion med tydelige tegn på rusten armering
Betonskader – undersøgelse og reparation

Revner, afskalninger og større nedfaldne stykker fra en bygning med armerede betonkonstruktioner er tegn på, at der behov for udbedringer for at sikre bygningens funktionsduelighed.

(99) 06 12 28
(99) Bygningen under ét 2006-12-28
Ekstraordinært stort frugtlegeme af Ægte Hussvamp
Ægte Hussvamp - identifikation og reparation af skader

Ægte Hussvamp er den alvorligste trænedbrydende svamp i byggeriet.

(99) 06 12 22
(99) Bygningen under ét 2006-12-22
Skimmelvækst
Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse

Selv efter adskillige års omfattende forskning foreligger der endnu ikke al ønskelig viden om skimmelsvampe. I dette erfaringsblad informeres generelt om skimmelsvampe – og gener som følge heraf.

(99) 05 12 31
(99) Bygningen under ét 2005-12-31
bygningsundersøgelse
Fugtundersøgelse af bygninger
Formålet med en bygningsundersøgelse er at registrere og vurdere bygningens tilstand - herunder at afdække eventuelle skader, som skal udbedres samt at identificere mindre hensigtsmæssigt udførte konstruktioner, som bør ændres, så nye skade
(99) 05 06 26
(99) Bygningen under ét 2005-06-26
Fugtmålinger i beton
Fugtindhold i beton og murværk - måling og fejlkilder
Fugt skader sjældent uorganiske materialer, men hvis de er opfugtede, er der risiko for skader på fugtfølsomme belægninger og behandlinger samt tilstødende trækonstruktioner.
(99) 05 05 05
(99) Bygningen under ét 2005-05-05
En installationsskakt med for lidt plads til inspektion
Installationsskakte i etageboliger - ved bygningsfornyelse og nybyggeri
Installationer og komponenter, fx til vand og varme, har en kortere levetid end de omgivende bygningsdele.
(99) 04 11 23
(99) Bygningen under ét 2004-11-23
Afdækning i forbindelse med renoveringsarbejde af let byggeri
Let byggeri - husk afdækning i byggeperioden
I dette erfaringsblad omtales de vigtigste omstændigheder, hvor der er risiko for ødelæggelse af materialer og indtrængning af nedbør samt efterfølgende vækst af skimmelsvampe. Desuden angives forholdsregler, der kan modvirke problemerne.
(99) 02 11 29
(99) Bygningen under ét 2002-11-29
lyd  og støj i klasselokale
Lyd- og støjforhold i skolelokaler - efterklangstid og akustisk regulering
Bladet beskriver en enkel metode til beregning af efterklangstid, nogle årsager til dårlig akustik, og praktiske løsninger på støjproblemer i skolelokaler.
(99) 01 03 02
(99) Bygningen under ét 2001-03-02
Stort træ der vokser i umiddelbar nærhed af bygning
Træer og bygninger

Af æstetiske grunde har det altid været ønskeligt, at der er træer i umiddelbar nærhed af bygninger.

(99) 99 04 23
(99) Bygningen under ét 1999-04-23
Kakerlakker
Skadedyrsangreb i bygninger

Kakerlakker og et stort antal andre smådyr giver ved deres indtrængen og tilstedeværelse i bygninger anledning til hygiejniske problemer, idet disse dyr i almindelighed opfattes som en slags forurening.

(99) 95 04 24
(99) Bygningen under ét 1995-04-24
Skitse af støjtransmission
Forbedring af lydisolation mellem boliger

Etageboliger fra tiden før ca. 1950 har i reglen træbjælkelag med lerindskud og pudsede 1/2 - 1/1-stensvægge eller bræddevægge som lejlighedsskel.

(99) 94 03 16
(99) Bygningen under ét 1994-03-16