Erfaringsblade

Titel SfB Udgivelsesdato Sortér stigende
faldstamme
Renovering af faldstammer
Renovering af faldstammer er et forholdsvist nyt marked i hastig vækst.
(50) 17 11 23
(50) Terræn 2017-11-23
Stor varmtvandsbeholder
Varmt brugsvand i større anlæg - bakterievækst, vandkvalitet og temperatur

I boligbebyggelser, institutioner, svømmehaller og andre bygninger med større anlæg til varmt brugsvand kan der forekomme sundheds- og driftstekniske problemer.

(53) 17 03 05
(53) Vand 2017-03-05
lokal afledning af regnvand
Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner
De senere års hyppige, kraftige regnbyger har i nogle områder medført oversvømmelser i såvel kældre som på terrænet omkring bygninger.
(50) 14 12 30
(50) Terræn 2014-12-30
Rotte i toilet
Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse

Rotter findes både i byer og på landet, hvor de medfører såvel smittefare som omfattende ødelæggelser.I dette erfaringsblad gennemgås bekæmpelse af kloakrotter, samt hvordan afløbssystemer udføres og anvendes for at sikre mod indtrængnin

(50) 11 11 23
(50) Terræn 2011-11-23
Omfangsdræn
Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse

Fugtskader i vægge og kældre ses ofte i bygninger uden omfangsdræn, med forkert projekterede eller dårligt udførte dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer på grund af manglende vedligehold.

(50) 11 02 25
(50) Terræn 2011-02-25
renovering af gulvafløb i badeværelse
Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger

Billedet viser et ældre støbejernsgulvafløb, er er forhøjet med mørtel i forbindelse med renovering.

(50) 10 11 30
(50) Terræn 2010-11-30
Rensning af tagrende
Afløbsinstallationer i småhuse – rensning, vedligehold og drift

Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit.

(50) 10 11 20
(50) Terræn 2010-11-20
Ledningslokalisering med pilekvist/svejsetråd
Undersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter

Fejl i afløbssystemer kan medføre udsivning af spildevand og risiko for forurening,lugtgener, forstoppelser, kælderoversvømmelser eller rotteplage.

Derfor skal fejl og skader findes og udbedres hurtigst muligt.

(50) 10 11 19
(50) Terræn 2010-11-19
Oversvømmet kældergulv
Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker
Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser.
(50) 10 08 20
(50) Terræn 2010-08-20
Anvendelse af grisehaler
Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder

I brugsvandsinstallationer med både varmforzinkede rør og kobbermaterialer, dvs. kobberrør eller fittings af kobberlegeringer, er der risiko for gennemtæringer i ledninger med stillestående vand.

(53) 09 12 19
(53) Vand 2009-12-19
Tydelig angivelse af rørinstallation til genbrug af regnvand
Brug af regnvand fra tage – til wc og i vaskemaskiner

I Danmark er det tilladt at bruge regnvand fra tage til wc-skyl og tøjvask i boliger og tilsvarende byggeri.

(50) 08 12 29
(50) Terræn 2008-12-29
CE-mærkning af en bundfældningstank
CE-mærkning – produkter til afløbsanlæg

Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører er der usikkerhed om anvendelse af CE-mærkede produkter til afløbsanlæg. I dette erfaringsblad gennemgås hvilke produkter til afløbsanlæg, der er CE-mærkede, og hvilke der skal CE-mærkes.

(50) 07 10 31
(50) Terræn 2007-10-31
tæring af vandrør
Varmforzinkede brugsvandrør - korrosion og gennemtæring i nye anlæg

Ændret anlægsudformning, vandkvalitet og vandbesparelser har øget omfanget af tæringsskader på varmforzinkede stålrør og medført store, uventede udgifter til reparation, udskiftning af rørsystemer og udbedring af vandskader.

(53) 07 05 01
(53) Vand 2007-05-01
Støbejernsledning med tilslutning til pvc-ledning
Overgangssamlinger – mellem forskellige typer afløbsrør

I forbindelse med såvel nyanlæg som ombygning af ældre afløbssystemer skal der ofte samles rør af forskellige materialer. Der findes mange koblinger, som både er fleksible og som giver tætte overgangssamlinger.

(50) 06 12 29
(50) Terræn 2006-12-29
Pumpebrønd for drænvand
Drænvand – pumpebrønde

Dårligt fungerende pumpebrønde for drænvand kan medføre både fugt- og lugtgener.

(50) 06 12 27
(50) Terræn 2006-12-27
Værkstedsplads med olieudskiller
Tæthedsprøvning af olieudskillere

I forbindelse med at en række kommuner har foretaget systematisk tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere, er der konstateret utætheder i 20-50 % af udskillerne.

Der er konstateret mange utætte olieudskillere etableret før 1980

(50) 06 12 06
(50) Terræn 2006-12-06
Sandfangsbrønd
Nedsivning af regnvand i faskiner

I dette erfaringsblad gennemgås opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav, dimensioneringsregler og forskellige fyldmaterialer til faskiner samt anbefalinger til drift og vedligehold.

(50) 06 04 03
(50) Terræn 2006-04-03
Gulvafløb
Lugtgener fra gulvafløb i boliger
I dette erfaringsblad omtales de mest almindelige årsager til lugtgener, og hvordan de kan undgås ved såvel korrekt projektering og arbejdsudførelse som jævnlig rengøring.
(50) 05 12 05
(50) Terræn 2005-12-05
Vandinstallation
Brugsvandsinstallationer – rørmaterialer

Levetiden af nye brugsvandsinstallationer er ofte kort, fordi materialeprisen er udslagsgivende ved valg af rørmaterialer.

(53) 05 06 27
(53) Vand 2005-06-27
Gennemtæret varmforzinket stålrør
Korrosion i brugsvandsanlæg - gevindsamlinger af varmforzinket stål
I dette erfaringsblad beskrives årsager til tæringsproblemer, og hvor skaderne hyppigst opstår. Desuden angives en række forholdsregler, som kan reducere risiko for gennemtæring.
(53) 05 04 10
(53) Vand 2005-04-10
Stikledning på kloakrør
Tilslutning af stikledninger til hovedkloak

Ved dårligt udførte tilslutninger til hovedkloakker - fx påhugning og indskruning - er der konstateret svækkelser og revnedannelser, og dermed utætheder og risiko for vandindtrængen og udsivning af spildevand, samt rotteproblemer.

(50) 04 03 09
(50) Terræn 2004-03-09
Mange danske kloaksystemer er i stand
Fornyelse af afløbssystemer
Mange danske kloaksystemer er i så dårlig stand, at de vil falde sammen, hvis de ikke fornyes i løbet få år.
(50) 04 03 08
(50) Terræn 2004-03-08
Sivedræn
Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg

Spildevand fra ejendomme i det åbne land, sommerhuse og andre ikke-kloakerede områder afledes bedst og billigst ved nedsivning i jorden.

(50) 03 10 31
(50) Terræn 2003-10-31
Gård i åbent land
Spildevandsrensning i det åbne land

Mange ældre ejendomme i det åbne land er kloakeret, så spildevandet ledes direkte til vandløb, sø eller markdræn efter at have passeret en lille septiktank.

(50) 03 10 30
(50) Terræn 2003-10-30
vådrumsvæg med kraftigt svampeangreb
Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge
Billedet viser en vådrumsvæg med kraftigt svampeangreb forårsaget af en utæt rørgennemføring udført efter regler fra før 1979.
(53) 01 09 28
(53) Vand 2001-09-28
Varmtvandanlæg med mangelfuld rengøring
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – rensning og desinfektion

Forringet kvalitet af det varme brugsvand kan skyldes bakterivækst og slimdannelse i varmtvandsbeholder og ledningsnet.

(53) 01 09 21
(53) Vand 2001-09-21
Opretstående varmtvandsbeholdere
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – årsager og forebyggelse

Kvaliteten af varmt brugsvand i større varmtvandsanlæg er ikke altid tilfredsstillende - årsagen er blandt andet bakterievækst og geléagtige slimdannelser.

(53) 01 04 01
(53) Vand 2001-04-01
Uhensigtsmæssig oplagring af pvc-rør
Beton- og pvc-ledninger i jord Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol

I dette BYG-ERFA blad gennemgås modtagekontrol, lægning, samling og kontrol af ledningssystemer udført af beton og pvc.

(50) 00 05 13
(50) Terræn 2000-05-13
Afløbsledning
Udskiftning af rør i afløbsledninger

I ledningssystemer skal alle reparationer udføres, så ledningens tæthed og fleksibilitet ikke forringes. Udskiftning af defekte eller beskadigede rør skal derfor udføres, så samlingerne mellem nye og gamle rør både er tætte og fleksible.

(50) 98 06 30
(50) Terræn 1998-06-30
Mangelfuld opstropning
Opstropning af afløbsledninger

Rørbrud og samlinger, der er trukket fra hinanden, ses ofte, når afløbsledninger på grund af mangelfuld opstropning (dvs. ophængning under dæk og bjælker) sætter sig i forhold til bygning og brønde.

(50) 96 10 29
(50) Terræn 1996-10-29
Trykekspansionsbeholdere
Trykekspansionsbeholdere

Trykekspansionsbeholdere monteres såvel i nye som i ældre varmeanlæg, hvor åbne ekspansionssystemer udskiftes ved renovering i forbindelse med f.eks. installation af nye kedler.

(56) 96 10 28
(56) Varme 1996-10-28
Krympet skumgummiisolering og rustdannelse på rør
Kondens i køleisolering
I løbet af de sidste par år er det konstateret, at køleisoleringen nogle steder er kollapset og at der er forekommet kondensvand i isoleringen og på rørene.
(55) 94 01 19
(55) Køling 1994-01-19
Indstøbte galvaniserede stålrør og loddesamling på kobberrør
Reparation af indstøbte brugsvandrør

Utætheder på indstøbte brugsvandrør er årsag til mange og store vandskader.

(53) 93 12 15
(53) Vand 1993-12-15
Beton udsat for aggressive gasser
Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser

I betonnormen fremhæves det, at der forekommer særligt aggressive miljøer, for hvilke normen ikke foreskriver de forholdsregler, der kan tages for at sikre bestandigheden af betonen.

(50) 93 06 07
(50) Terræn 1993-06-07
Spændingskorrosion af messingfitting
Spændingskorrosion af messingfittings

Brud på fittings af messing har forårsaget mange lækager i vand-, varme- og olieinstallationer.

(53) 92 01 07
(53) Vand 1992-01-07
Turbulenskorrosion i kobberrør
Korrosion i kobberrør til brugsvand
Kobber er et meget korrosionsbestandigt materiale, og ifølge DS 439: "Vandinstallationer" kan kobber anvendes til ikke udskiftelige rørinstallationer for både koldt og varmt brugsvand.
(53) 91 02 16
(53) Vand 1991-02-16