Erfaringsblade

Titel SfB Udgivelsesdato Sortér stigende
Stråtag med lille hældning
Stråtage – taghældning, opbygning og afstandskrav
Hvis et stråtag skal have en lang levetid, er det en forudsætning, at det er tækket på den rigtige måde med sunde, tørre materialer, og at det har en hældning på minimum 45°.
(47) 17 11 24
(47) Tage 2017-11-24
maling af trævindue
Litoponeholdig maling på udvendigt træværk – konsekvenser og afhjælpning
Når malebehandlingen på ældre træværk pludselig skaller af kort tid efter vedligeholdelse, kan det skyldes, at den gamle maling indeholder litopone.
(41) 17 11 22
(41) Udvendige vægoverflader 2017-11-22
Blæredannelse på malede overflader
Blæredannelse på malede overflader – forebyggelse og udbedring

Når f.eks. vinduer og døre bliver vedligeholdt med maling, kan det ske, at der opstår blærer kort tid efter, at malearbejdet er afsluttet - til betydelig ærgrelse for både maler og kunde.

(49) 17 03 08
(49) Overflader under ét 2017-03-08
kollapset tag
Store træspær – tværafstivning af tagkonstruktioner
Manglende tværafstivning af spærene i store tagkonstruktioner, særligt ved anvendelse af spær med løs top har de senere år resulteret i flere tilfælde, hvor tage på både supermarkeder og staldbygninger er kollapset, eller har fået store def
(47) 17 03 07
(47) Tage 2017-03-07
tag
Korrosion af zinktagdækning
Gennem de seneste par årtier er anvendelse af zinkbeklædte tage atter blevet almindeligt.
(47) 15 05 31
(47) Tage 2015-05-31
Fliser på vægge og gulv, vedhæftning, gulvvarme
Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser

Ved opsætning/lægning af fliser kan bevægelser i underlaget medføre skader – og især i vådrum også følgeskader på omgivende bygningsdele.

(42) 14 10 06
(42) Indvendige vægoverflader 2014-10-06
Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner
Brandmaling på stålkonstruktioner

Stål kan ikke tåle opvarmning fra en brand uden at styrken reduceres. Stålkonstruktioner kan brandbeskyttes ved beklædning med materialer/konstruktioner, der har brandtekniske egenskaber, som hæmmer opvarmning af stålet.

(49) 13 12 26
(49) Overflader under ét 2013-12-26
Midlertidig placering af ballast for at hindre afrivning af tagmembran
Udvendigt isolerede flade tage – stormskader og mekanisk fastgørelse

Kraftige storme medfører med mellemrum, at større tagarealer med isolering og tagdækning blæses af udvendigt isolerede tage (varme tage) med lav hældning.

(47) 13 06 06
(47) Tage 2013-06-06
Eksempel på termisk sortsværtning og heksesod
Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation

Sortsværtning i boliger skyldes partikler, fx svævestøv, som afsættes på vægge, lofter og andre overflader.Misfarvningerne kan opstå – hurtigt eller efter lang tid – afhængig af partikelkilde og særlige forhold i boligen.

(49) 12 12 29
(49) Overflader under ét 2012-12-29
Nødafløb etableret som udspyere i murkronen
Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring

De senere års mange tilfælde af kortvarig, kraftig regn (skybrud) har medført mange vandskader som følge af utilstrækkelig effektiv afledning af tagvand.

(47) 11 12 29
(47) Tage 2011-12-29
Forgæves forsøg på tætning med PUR-skum
PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring

Fra omkring 1970 er PUR-skum i vid udstrækning anvendt til understrygning af tagsten, men tætningsmetodens anvendelse ophørte omkring 20 år senere efter mange dårlige erfaringer med skummets funktion og langtidsegenskaber.I mange tilfæld

(47) 11 11 21
(47) Tage 2011-11-21
Opbuling af trægulve
Trægulves opbuling - fugt fra rumluft eller underlag

Trægulve, som udsættes for fugtpåvirkning, vil optage fugt og udvide sig.

Ved kraftig opfugtning, fx fra underlag eller rumluft, er der risiko for, at gulvet udvider sig vandret og støder mod omgivende bygningsdele.

(43) 11 10 22
(43) Dæk 2011-10-22
Kondens på tagplade
Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer
Ved dryp fra fritstående, pladeoverdækkede tage – fx af parkeringsanlæg, oplagringspladser, carporte og terrasser – rettes undersøgelserne ofte mod utætheder i tagdækningen.
(47) 11 07 20
(47) Tage 2011-07-20
Tagunderlag af krydsfiner med skimmelvækst
Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst

I erfaringsbladet gennemgås årsager til skimmelvækst på krydsfinerplader i ventilerede tagkonstruktioner. Endvidere omtales misfarvninger forårsaget af skimmelvækst på undersiden af tagudhæng og carporttage.

(47) 11 07 19
(47) Tage 2011-07-19
Misfarvet loft som følge af kondensdryp
Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen

Dette erfaringsblad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader.

(42) 11 07 18
(42) Indvendige vægoverflader 2011-07-18
Deformerede marmorsten på en facadebeklædning
Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed

Kvaliteten af natursten anvendt til facadebeklædninger, fx marmor, kalksten, skifer eller sandsten, er meget varierende.

(41) 10 05 17
(41) Udvendige vægoverflader 2010-05-17
Beskadiget undertag af banevarer
Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder

Forkert montage af undertage udført af banevarer kan i blæsevejr medføre så kraftig blafring, at det medfører betydelige støjgener for husets beboere.

(47) 09 12 18
(47) Tage 2009-12-18
En tagflade med tagpap og vandansamling
Afvandingsforhold på flade tage – lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning

En tagflade med tagpap eller -folie og utilstrækkeligt fald mod afløb kan medføre vandansamlinger – og dermed risiko for revner i tagdækningen, gennemsivning, frostskader på bestrøningen, sætninger i tagkonstruktionen og på længere sigt

(47) 09 08 10
(47) Tage 2009-08-10
Dampbule på tagpapdækning
Dampbuler på tagpaptage – forebyggelse og udbedring

I forbindelse med tagdækningsarbejde kan der blive lukket fugt inde i en lille luftlomme mellem to tagpaplag. Dette erfaringsblad beskriver, under hvilke omstændigheder dampbulerne opstår samt hvordan de udbedres og forebygges.

(47) 09 08 08
(47) Tage 2009-08-08
Stålproduktion
Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse

Det meste stål, som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte skader på de anvendte stålkonstruktioner.

(49) 07 08 02
(49) Overflader under ét 2007-08-02
Gulvvarme trægulv
Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener
Dette erfaringsblad beskriver en række skader og gener, komfort- og energimæssige forhold, som kræver særlig opmærksomhed ved anvendelse af gulvvarme i forbindelse med forskellige gulvtyper og materialer.
(43) 07 06 28
(43) Dæk 2007-06-28
Linoliebehandlede vinduer
Linoliebehandling af udvendigt træværk
Linolie har i flere hundrede år – frem til 1950'erne – været det mest anvendte bindemiddel i maling til træværk.
(49) 07 05 02
(49) Overflader under ét 2007-05-02
Nedbrudte fuger omkring vindue
Fuger omkring vinduer i teglydervægge – udskiftning
Nedbrudte fuger omkring vinduer og døre i teglydervægge kan - uanset om fugerne er udført af mørtel, fugemasse eller fugebånd - resultere i både trækgener og unødigt varmetab.
(41) 06 12 31
(41) Udvendige vægoverflader 2006-12-31
Opfugtet, mosbegroet og nedbrudt fugebånd
Forkomprimerede fugebånd i ydervægge

I bygningsfacader ses ofte ældre løstsiddende, forvredne, misfarvede eller nedbrudte fugebånd, der kan medføre såvel opfugtning, vandskader, trækgener som risiko for råd og vækst af skimmelsvampe.

(41) 06 06 28
(41) Udvendige vægoverflader 2006-06-28
Rustbeskyttede af vinduesbeslag
Rustbeskyttelse af gamle beslag

Der er mange eksempler på omhyggeligt istandsatte, ældre vinduer med utilstrækkeligt rustbeskyttede beslag. Det medfører, at vinduerne allerede få år efter istandsættelsen ser ud som på billedet.

(41) 05 12 28
(41) Udvendige vægoverflader 2005-12-28
Misfarvede, cementbaserede fuger mellem fliser
Misfarvning af fuger i vådrum - årsager, forebyggelse og udbedring
I toilet- og baderum konstateres ofte misfarvede fuger ved vaske, brusenicher, badekar og langs flisekanter. . I dette blad beskrives årsager til misfarvning, samt hvordan problemerne kan undgås og udbedres.
(42) 05 04 11
(42) Indvendige vægoverflader 2005-04-11
Begroninger på tegltag
Begroninger – alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer

Udvendige bygningsoverflader beliggende i områder med lokalt fugtigt klima er ofte begroet med alger, lav eller mos. Begroningerne forekommer især på tagsten, facader og sokler.

(49) 04 05 28
(49) Overflader under ét 2004-05-28
Vandskadet gulv
Vand- og fugtskader på trægulve

Gulvbelægninger af træ, som udsættes for vand- og fugtpåvirkninger medfører stor risiko for skader.

(43) 03 11 28
(43) Dæk 2003-11-28
Mug og skimmelvækst på malebehandlet vådrumsvæg
Malebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone"
Anvendelse af malebehandling i vådrum kan medføre problemer i form af misfarvninger, skimmelvækst og muggen lugt, hvis projektering, udførelse og vedligehold ikke er i orden.
(42) 02 10 16
(42) Indvendige vægoverflader 2002-10-16
opfugtet vægbeklædning af porøse træfiberplader med angreb af Ægte Hussvamp
Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader

I 1950'erne og 60'erne var det almindeligt at beklæde uisolerede lofter, ydervægge og tagetager i enfamiliehuse og sommerhuse med porøse træfiberplader - såkaldte "bløde masoniteplader" - for at forbedre husets varmeisolering.

(42) 02 06 27
(42) Indvendige vægoverflader 2002-06-27
Anvendelse af tagfolie på fladt tag
Tagfolier - valg og anvendelse

Der er mange typer tagfolier med de samme anvendelsesområder som tagpapper og med lige så gode egenskaber og holdbarhed.

(47) 02 02 15
(47) Tage 2002-02-15
skade på klinkegulv / flisegulv lagt med cementmørtel
Keramiske fliser og klinker - lægning af gulve i cementmørtel
I dette blad gennemgås både årsager til skader og korrekte udførelsesmetoder ved fastholdelse af gulvbelægninger med traditionel cementmørtel.
(43) 01 03 01
(43) Dæk 2001-03-01
Dæk over en parkeringskælder skadet af tøsalt
Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt

Betonoverflader og betonbelægninger (fliser, belægningssten og betonkantsten) samt betonkonstruktioner af utilstrækkelig betonkvalitet eller af en uhensigtsmæssig udformning kan nedbrydes, hvis der anvendes tøsalte til glatførebekæmpelse

(49) 00 08 08
(49) Overflader under ét 2000-08-08
Gulvkonstruktion med dellagsstyrke
Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering
Industrigulve projekteres ofte på grundlag af erfaringer fra tidligere projekter uden den fornødne vurdering og tilpasning til det aktuelle projekt.
(43) 00 01 28
(43) Dæk 2000-01-28
Betonoverflade hvor betonhuden er fjernet ved blæserensning med sand
Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling

Ved overfladebeskyttelse med maling indgår den forudgående rensning af betonoverfladen som en vigtig proces ved både nybyggeri og renovering.

(49) 99 12 21
(49) Overflader under ét 1999-12-21
Bygningsbeslag
Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag
Mange bygningsbeslag fremstilles af stål, der korrosionsbeskyttes, eller af rustfrit stål. Disse beslag har stærkt varierende korrosionsbestandighed, og derfor er det vigtigt at vælge den rigtige materialetype til den enkelte opgave.
(49) 99 11 30
(49) Overflader under ét 1999-11-30
Lokale gennemtæringer af stålet
Korrosionstrægt stål som facadebeklædning
Korrosionstrægt stål anvendes fortrinsvis til facadebeklædning, men også til kapperør i fri luft, til ledningsmaster, dvs. simple og veldrænede konstruktioner.
(41) 99 09 28
(41) Udvendige vægoverflader 1999-09-28
Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag i industrigulve
Industrigulve. Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag
Eksempel på vedhæftningssvigt som følge af utilstrækkelig komprimering af slidlagsbetonen. Det ses, at komprimeringen kun har været effektiv i slidlagets øverste tredjedel.
(43) 99 09 27
(43) Dæk 1999-09-27
Brud eller kohæsionsbrud i fugemasse
Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser

Billedet til venstre viser brud/kohæsionsbrud i fugemasse med større bevægelser, end fugemassen kunne optage.

(41) 99 09 24
(41) Udvendige vægoverflader 1999-09-24
åbne fuger i trægulve
Åbne fuger i trægulve

Billedet viser store, åbne fuger i et svømmende trægulv, som er udlagt med for stort fugtindhold. Ved ibrugtagning er brædderne tørret ud og er derfor svundet.

(43) 99 09 23
(43) Dæk 1999-09-23
Ødelagt asfaltbelægning pga lodrette sider i udgravning
Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder

Når befæstede arealer retableres efter opgravning for ledningsarbejder, opstår der ofte kort tid efter skader i belægningen.

(40) 99 09 22
(40) Belægninger i terræn 1999-09-22
Bukke giver mulighed for ødelagt tagpap
Varme tage med mineraluld - beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget

På billedet ses to bukke - anvendt som skærebænk - opstillet på en tagpapdækning udlagt på trædefast mineraluld. Der er stor risiko for at benene gennembryder tagpappen, idet de er placeret uden for de udlagte gangplader.

(47) 99 06 23
(47) Tage 1999-06-23
Anvendelse af flydemørtler
Flydemørtelgulve - Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse

Anvendelse af flydemørtler som slid, eller afretningslag på et underliggende betonlag bliver mere og mere almindeligt inden for industri- og institutionsbyggeri.

(43) 98 11 30
(43) Dæk 1998-11-30
Misfarvning på en facadebeklædning
Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger

Det er velkendt, at atmosfærisk korrosion, snavs mv. ofte giver misfarvning på rustfrie facadebeklædninger.

(41) 98 03 26
(41) Udvendige vægoverflader 1998-03-26
Afskalning af sandsten. Exfoliering
Vedligeholdelse og restaurering af sandsten

Mange bygninger, der er opført før 1940, indeholder sandstenselementer i facaderne i form af udvendige trapper, dør- og vinduesindfatninger, gesimser og bånd, tavler, relieffer m.m.

(41) 98 02 09
(41) Udvendige vægoverflader 1998-02-09
Skade på tag
Stormskader på tagdækninger

Tegltag, skadet under en kraftig storm: Et gavlvindue i vindsiden blev slået itu, således at der kom overtryk i loftrummet; samtidig var der undertryk på oversiden af den viste tagflade.

(47) 97 11 27
(47) Tage 1997-11-27
Vådrum
Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og belægninger

I vådrum, hvor der anvendes pvc-banevarer, er tætheden af vægges beklædning og gulves belægning især afhængig af kvaliteten af svejsefugerne.

(43) 96 06 25
(43) Dæk 1996-06-25
Fuge med revnedannelse
Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger

Det er let at udpege dårligt udført fugearbejde i billedet til venstre som årsag til f.eks. trækgener, varmetab og indtrængende vand.

(41) 95 06 27
(41) Udvendige vægoverflader 1995-06-27
Eksempler på fugesvigt
Udskiftning af fuger i ydervægge

I fugemassefuger kan der optræde og fugebrist som vist på henholdsvis venstre og højre billede. Disse to former for fugesvigt medfører sjældent skader på tilgrænsende bygningsdele, men kan f.eks. betyde trækgener og varmetab.

(41) 95 06 26
(41) Udvendige vægoverflader 1995-06-26
Revnedannelse i industrigulv
Industrigulve - revnedannelser i cementbaserede slidlag
Cementbaserede slidlag udlagt på og sammenstøbt med betonunderlag er en meget anvendt og indarbejdet gulvkonstruktion ved udførelse af industrigulve.
(43) 94 06 29
(43) Dæk 1994-06-29
Facadebeplantning
Plantevækst på facader

Facadebeplantning er i mange år blevet anset for at have en negativ indvirkning på bygningers facader og andre bygningsdele. Der hersker derfor megen tvivl om - eller direkte modstand mod - anvendelse af facadebeplantning.

(41) 94 06 27
(41) Udvendige vægoverflader 1994-06-27
Fejl i farvesætning
Specifikation og måling af farver

Farver er i sig selv ikke noget problem, men ved overfladebehandling af bygningsoverflader og andet kan farvenuancer ofte blive "forkerte".

(49) 94 01 18
(49) Overflader under ét 1994-01-18
Afskalning af maling
Klimaforhold og maling

Hvis der males på udvendige flader i de fugtige og kolde måneder, kan en maling ikke forventes at opnå den optimale styrke, sejhed eller vedhæftning, og resultatet bliver dermed utilfredsstillende.

(49) 93 09 02
(49) Overflader under ét 1993-09-02
Nedbrudt kalk og puds på  fugtbelastet facade
Kalkning og maling af ældre facader
Kalkning anvendes ofte til overfladebehandling af ældre huse.
(41) 93 09 01
(41) Udvendige vægoverflader 1993-09-01
utæt skifertag
Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader

Oplægning/montering af skifertag af fiberarmerede cementplader har igennem en lang årrække været betragtet som et specialistarbejde, ofte udført af blikkenslagere.

(47) 93 02 17
(47) Tage 1993-02-17
Afskalning og buledannelse på malet betongulv
Overfladebehandling af betongulve

Undertiden ses det, at en tilsyneladende korrekt udført overfladebehandling på et betongulv efter kortere eller længere tids forløb, ved normal anvendelse, revner, buler eller skaller af.

(43) 92 03 30
(43) Dæk 1992-03-30
Afskalning af puds
Maling af pudsede facader
Maling af pudsede facader er både æstetisk og holdbarhedsmæssigt en god løsning i forbindelse med vedligehold af bygninger.
(41) 91 04 15
(41) Udvendige vægoverflader 1991-04-15