Erfaringsblade

Titel SfB Udgivelsesdato Sortér stigende
Nedbrudt facadepuds
Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger
I de senere år er der i flere tilfælde konstateret vandindtrængen og materialenedbrydning, hvor tagmembraner støder til ydervægge.I dette blad redegøres der for højder og montering af inddækninger, når tagmembraner sluttes til forskellige t
(37) 17 11 25
(37) Tage 2017-11-25
hus med ikke-bærende skalmur
Lette bærende facadeelementer – pas på ved udskiftning af vinduer

Mange typehuse fra 1960’erne og 1970’erne er udført med lette træskeletelementer i hele eller dele af facaden. I elementerne indgår de lodrette, bærende dele ofte som karme i vinduer og døre.

(31) 17 11 21
(31) Ydervægge 2017-11-21
Brændt installationsskab
Brandtætninger – ved gennembrydning af brandklassificerede bygningsdele

I tilfælde af brand kan gennemføringer,der ikke er udført korrekt, udgøre en stor risiko for brand- og røgspredning. Selv små huller kan medføre røgspredning på grund af det forhøjede lufttryk i rummet, hvor det brænder.

(39) 17 11 20
(39) Kompletterende bygningsdele 2017-11-20
Brandteknisk lukning af spalter
Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage
I de senere år er der i en række tilfælde opstået brand ved renovering eller merisolering af tagpaptage. Bladet beskriver en brandteknisk tæt lukning af spalter med mineraluld og en brandhæmmende fugemasse.
(37) 17 06 04
(37) Tage 2017-06-04
Installationer i varme tage
Installationer i varme tage – en risikofyldt løsning som bør undgås

De skærpede energikrav til bygninger i kombination med de gældende krav til fald på tagfladen har medført, at der i varme tage ofte anvendes meget store isoleringstykkelser - typisk 400-500 mm.

(37) 17 03 06
(37) Tage 2017-03-06
Skimmelvækst i utilstrækkeligt ventileret tagrum
Efterisolering af vandrette lofter - ventilerede tagrum

Efterisolering af lofter mod et uudnyttet tagrum er ofte rentabelt – men ved efterisoleringen „berøves“ tagrummet imidlertid varme, så den relative luftfugtighed i tagrummet stiger under vinterforhold.

(37) 15 12 30
(37) Tage 2015-12-30
Dampspærre - monteringsdetaljer
Dampspærrer - monteringsdetaljer

Dette erfaringsblad beskriver gennem eksempler, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer.

(39) 15 12 29
(39) Kompletterende bygningsdele 2015-12-29
Dampspærre - materialer og fugttransport - væg- og loftkonstruktioner
Dampspærrematerialer og fugttransport - væg- og loftkonstruktioner

I erfaringsbladet gennemgås fugt-transport i væg- og tagkonstruktioner samt deraf følgende krav til dampspærrer.

(39) 15 12 28
(39) Kompletterende bygningsdele 2015-12-28
Ydervæg, hvor forsatsvæg på lægter er fjernet
Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk

Indvendig efterisolering af ældre, murede ydervægge medfører af flere årsager risiko for skimmelvækst på den „gamle“ indvendige vægoverflade.

(31) 15 11 15
(31) Ydervægge 2015-11-15
loft med indbyggede belysningsspots
Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering

Ved indbygning af halogen- og LED-spots i lette, isolerede tagkonstruktioner er det vanskeligt at opnå den fornødne lufttæthed, hvis armaturet gennemtrænger dampspærren. 

(39) 14 12 11
(39) Kompletterende bygningsdele 2014-12-11
Byens tage
Inddækninger af metal - mellem tag og murværk

Utætte inddækninger er ofte årsag til omfattende vandskader.

(37) 12 07 20
(37) Tage 2012-07-20
Metalsålbænk
Sålbænke i murværk

Uhensigtsmæssig udformning af sålbænke medfører ofte misfarvninger og skader på det underliggende murværk, fx udkrystalliserede salte, frostsprængte sten og fuger.

(31) 12 07 19
(31) Ydervægge 2012-07-19
Utæt gennemhærdet fugemassetætning
Dampspærresamlinger og tætningsmidler

Utætte samlinger mellem dampspærrer og med andre materialer kan medføre fugtskader, trækgener og øget varmetab.

(39) 11 11 22
(39) Kompletterende bygningsdele 2011-11-22
Nedhængt gipsloft, som faldt ned uden varsel
Fastgørelse af nedhængte lofter

Fotografiet viser et nedhængt loft, som faldt ned uden varsel og ydre påvirkninger.

(37) 10 08 18
(37) Tage 2010-08-18
Flad tagflade med installationer
Tekniske installationer på flade tage - gennemføring i og montering på tagfladen

Uhensigtsmæssig placering af ventilations- og køleanlæg på flade tage er ofte årsag til indtrængende vand i tag og underliggende rum.

(37) 09 12 16
(37) Tage 2009-12-16
Opfugtet træloft ved uisoleret aftrækskanal
Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger

Fugtskjolder på loftet omkring gennemføringer af aftrækskanaler og faldstammeudluftning antages ofte forårsaget af utætte inddækninger ved gennemføring i tagfladen.

(37) 09 11 05
(37) Tage 2009-11-05
Istapper i tagrender
Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader

Isdannelser i tagrender og nedløb kan i år med kraftigt snefald og frostvejr medføre såvel frostskader på bygningen som risiko for personskader forårsaget af nedfaldende istapper.

(37) 09 08 07
(37) Tage 2009-08-07
Let facade med glasbeklædte facadepartier ud for etageadskillelsen
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader

Der er i de senere år konstateret adskillige glas- eller metalbeklædte facadepartier med skader efter vandindtrængen og kondens i den del, som ligger ud for etageadskillelsen.

(31) 08 12 08
(31) Ydervægge 2008-12-08
Glasfacader
Bygningsglas - funktionsglas og -ruder

Glas anvendes aktuelt i stort omfang i bygningskonstruktioner.

(31) 08 11 20
(31) Ydervægge 2008-11-20
zinkkvist
Zinkbeklædte kviste

Ved både nyt byggeri og bygningsrenovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker).

(37) 08 06 26
(37) Tage 2008-06-26
Taginddækning
Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly

Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i miljøet og medfører sundhedsmæssige skader. Siden 2002 har det – med få undtagelser – været forbudt at anvende bly til inddækninger på nye bygninger, fordi blyet afvaskes med regnvandet.

(37) 06 04 06
(37) Tage 2006-04-06
Termorude med forringet isoleringsevne
Termo- og energiruder - dugdannelser, revner og udskiftning

Energiruder erstatter i stadigt større omfang almindelige termoruder i forbindelse med reparationer og bygningsfornyelse.

(31) 05 12 07
(31) Ydervægge 2005-12-07
Nedstyrtet tagfelt
Brud i skruer - ved montering af bærende beslag i træ

Ved udførelse af kraftoverførende samlinger i bærende konstruktioner er det vigtigt at anvende de rigtige skruer og montere dem korrekt - især brug af elektrisk værktøj kræver særlig omhu.

(39) 03 11 27
(39) Kompletterende bygningsdele 2003-11-27
Dug og kondens på vindue
Kondens på glasflader - termoruder og energiruder

Længerevarende kondens på ruder i trævinduer kan give anledning til både vækst af skimmelsvampe og nedbrydning af træværk.

(31) 03 05 08
(31) Ydervægge 2003-05-08
Indvendige forsatsrammer
Forsatsløsninger til ældre vinduer - varme- og lydisolering samt dagslys

Ældre vinduer med et lag glas kan få bedre varme- og lydisolerende egenskaber, hvis der monteres forsatsrammer indvendigt.

(31) 02 02 14
(31) Ydervægge 2002-02-14
Glas ætset af nedstrømmende vand fra overliggende betonfacade
Skader på glasoverflader

Almindeligt vinduesglas har stor modstandsevne mod nedbrydning og påvirkes kun undtagelsesvis af de ydre forhold.

(31) 99 02 16
(31) Ydervægge 1999-02-16
Termisk brud i rude
Termisk brud i glas

Termisk brud opstår, når temperaturforskellen mellem glassets rand og midte overstiger en vis kritisk grænse. Billedet viser et termisk brud i en butiksrude med farvet folie klæbet på bagsiden.

(31) 98 03 25
(31) Ydervægge 1998-03-25
Glas med indbrudshæmmende egenskaber
Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas)

Glas med indbrudshæmmende egenskaber benævnes sikringsglas.

(31) 98 02 10
(31) Ydervægge 1998-02-10
Kondensdannelse i fryserumskonstruktion
Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner

Dette BYG-ERFA blad behandler det grundlæggende problem: kondensdannelsen - og anviser dels hvordan den kan begrænses i eksisterende fryserum, dels hvordan nogle af ulemperne kan undgås ved projektering og udførelse af nye fryserumskonst

(39) 96 06 27
(39) Kompletterende bygningsdele 1996-06-27
Topforseglinger
Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling

Vil man sikre trævinduer god holdbarhed og problemløst vedligehold, må topforseglingen udføres som angivet i dette BYG-ERFA blad. En effektiv, ti år gammel topforsegling er vist yderst til venstre.

(31) 96 05 21
(31) Ydervægge 1996-05-21
Måling af tør malings lagtykkelse
Lagtykkelse af maling på træ og beton

Et teknisk hjælpemiddel til måling af tør malings lagtykkelse er dette transportable instrument. Gennem malingen fræser det en 1 mm Ø kegleformet fordybning, som udmåles med et indbygget mikroskop.

(31) 96 05 20
(31) Ydervægge 1996-05-20