Erfaringsblade

Titel SfB Udgivelsesdato Sortér stigende
kollapset nyopført mur
Midlertidig afstivning af murværk - vægge af mursten og blokke
Murværk under opførelse har ringe styrke, især indtil mørtlen er hærdet.
(21) 18 06 27
(21) Ydervægge 2018-06-27
genbrug af mursten
Genbrug af mursten - begrænsninger og anvendelsesmuligheder

Dette erfaringsblad beskriver anvendelsesmulighederne for genbrugte mursten, og hvordan de gamle produktionsmetoder, den tidligere anvendelse og påvirkninger - sammen med nye byggeteknikker - giver begrænsninger i anvendelsen a

(21) 18 06 26
(21) Ydervægge 2018-06-26
Betondæk med taghaver
Betondæk med taghaver og opholdsarealer over uopvarmede kældre
Det er igennem de senere år blevet almindeligt i navnlig større bebyggelser at anlægge opholdsarealer (fx taghaver og legepladser) på betondæk over uopvarmede kældre – ofte parkeringskældre.
(23) 18 06 25
(23) Dæk 2018-06-25
Støbeskel, Korrosion, udfældning
Støbeskel i betonkonstruktioner – planlægning og udførelse
Når støbeskel i betonkonstruktioner med tæthedskrav ikke bliver tætte, udløser det ofte ekstraudgifter til afhjælpning. Udgifterne er meget større, end hvis støbeskellene var projekteret og udført tætte ved opførelsen.
(29) 18 03 07
(29) Primære bygningsdele under ét 2018-03-07
kollaps, renovering, bygningskonstruktioner
Kollaps i forbindelse med renovering – skærpet opmærksomhed er påkrævet

I de kommende år står vi over for renovering af en stor, ældre bygningsmasse, blandt andet for at reducere energiforbruget.

(29) 18 03 06
(29) Primære bygningsdele under ét 2018-03-06
Brandsikring, etageadskillelser, lydisolering, ombygning, renovering
Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser – ombygning og renovering
Ved renovering og ombygning af eksisterende ældre byggeri ses der desværre mange uhensigtsmæssige indgreb/ændringer af den klassiske etageadskillelse med træbjælkelag.
(23) 18 03 05
(23) Dæk 2018-03-05
regnskærm af skærmtegl
Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge

I lette ventilerede ydervægge konstateres det undertiden, at regnvand passerer igennem regnskærmens spalter og trænger ind til – og også ofte gennem – vindspærren. Bladet beskriver, hvordan en vurdering af forskellige typer regnskær

(21) 17 11 27
(21) Ydervægge 2017-11-27
nedstyrtet altan
Tilstandsvurdering af altaner – svigt i altaner med indstøbte stålprofiler
Udbredt korrosion af indstøbte stålprofiler i udkragede betonaltaner kan medføre fare for personskade, fordi altanen kan kollapse, eller der kan falde løse betonstykker ned.
(23) 17 11 26
(23) Dæk 2017-11-26
tagterrasse med trædæk
Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer
I dette blad redegøres for principper ved opbygning af tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer.
(23) 17 06 03
(23) Dæk 2017-06-03
tagterrasse
Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve
Ved tagterrasser konstateres der ofte vandindtrængen fordi inddækningshøjden mod dør- og facadepartier er for lav.
(23) 17 06 02
(23) Dæk 2017-06-02
tagterrasse
Skimmelvækst – på kolde loftflader under ældre tagterrasser
Tagterrasser i ældre ejendomme har ofte et pladsstøbt betondæk med et vandtætnende lag af fx støbeasfalt. Under dækket er der ofte ingen eller kun ringe isolering med eller uden dampspærre.
(23) 17 06 01
(23) Dæk 2017-06-01
Ekstensivt grønt tag
Grønne tage - membraner, dræning, isolering, vækstlag, brandsikkerhed og vedligehold

Grønne tage nævnes ofte i forbindelse med forventede fremtidige klimaforandringer med hyppigere og kraftigere regnskyl, da de blandt andet har til formål at optage en del af regnvandet og forsinke vandafledningen fra taget.

(27) 16 12 17
(27) Tage 2016-12-17
Arkitektonisk stram kantløsning
Afdækning af formure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved skalmures afslutning til tagkonstruktioner med lav hældning.
(27) 16 12 16
(27) Tage 2016-12-16
revner i bunden af udkraget murværk
Murværk på konsoller - forebyggelse af revner og fugtproblemer

Konsoller i murværk er ofte placeret tæt ved hjørner, hvilket kan medføre revner i murværket. Revnedannelsen kan reduceres væsentligt ved korrekt projektering og ændrede byggemetoder, fx indlægning af hjørnearmering.

(21) 16 12 14
(21) Ydervægge 2016-12-14
påføring af curingmembran på et nyudstøbt terrændæk
Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton
Revnedannelser og porøse overflader på nye betonkonstruktioner skyldes blandt andet for hurtig udtørring. I bladet gennemgås forskellige metoder til udtørringsbeskyttelse af beton og årsager til revnedannelser.
(29) 16 12 13
(29) Primære bygningsdele under ét 2016-12-13
Fundament hvor fugtspærren ikke er ført under bagmur
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri

Dette blad beskriver udførelse af bygningsdetaljer ved en bygnings fundament for at modvirke fugtopstigning i vægge.

(21) 16 09 02
(21) Ydervægge 2016-09-02
Udvendigt efterisoleringssystem
Udvendig (efter)isolering – tegl-, beton- og letbetonvægge med puds på isolering
Ældre bygninger med ydervægge af tegl, beton og letbeton lever sjældent op til aktuelle varmeisoleringskrav eller forventninger til indeklima og komfort.
(21) 16 09 01
(21) Ydervægge 2016-09-01
Rulskifte udsat for vejrlig
Rulskifte - afdækning af fritstående mur
Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte.
(20) 16 08 29
(20) Terræn 2016-08-29
Udbredelsen af en tagbrand
Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning
Brande i bygninger spreder sig sjældent længere end til den brandmæssige enhed, hvori den er startet – fx en lejlighed, et kontor eller en butik – og her er det muligt at standse og slukke branden uden at den nødvendigvis er altødelæggende
(27) 16 06 22
(27) Tage 2016-06-22
Indvendig efterisolering
Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge
Indvendig efterisolering udføres ofte for at spare energi og/eller for at opnå forbedret komfort i bagved liggende rum.
(21) 16 06 21
(21) Ydervægge 2016-06-21
Undertag
Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer

De fleste undertagsproblemer skyldes erfaringsmæssigt uhensigtsmæssige detaljer i forbindelse med udførelsen.
I erfaringsbladet gennemgås de vigtigste konstruktive forhold for de mest almindelige detaljer.

(27) 15 12 27
(27) Tage 2015-12-27
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen?

Skal der være dampspærre i vægge og lofter i uopvarmede eller periodevis opvarmede bygninger, fx sommerhuse?

(29) 15 05 30
(29) Primære bygningsdele under ét 2015-05-30
Vindspærrer
Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden

Utilstrækkelig beskyttelse af vindspærrer under opførelsen har medført fugtproblemer og skimmelvækst.

(21) 15 05 29
(21) Ydervægge 2015-05-29
sokkel og afstandsliste bag facadebeklædning, som er opfugtet af udsivende vand fra „MgO-plader“ i konstruktionen
Fugtsugende vindspærreplader

Byggeplader med magnesium – ofte betegnet „MgO-plader“ – har formodentlig siden 2010 vundet indpas som vindtæt afdækning på et meget stort antal m2 i dansk byggeri. 

(21) 15 05 05
(21) Ydervægge 2015-05-05
Vindspærrer og brandteknik
Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge

I lette ydervægge er en vindspærres primære funktion at beskytte væggens isoleringsmateriale mod luftindtrængning og dermed hindre unødigt varmetab.

(21) 14 10 07
(21) Ydervægge 2014-10-07
Trænedbrydning og træbeskyttelse
Forebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader

Trækonstruktioner, der gennem længere tid har været udsat for fugtpåvirkning, angribes ofte af trænedbrydende svampe, insekter og bakterier.

(29) 13 12 30
(29) Primære bygningsdele under ét 2013-12-30
Udførelse af efterisolering af fladt tag
Efterisolering af flade tage

Efterisolering af flade tage kan blandt andet være foranlediget af ønsker om at spare energi og/eller at forbedre en nedslidt eller utæt tagdækning.

(27) 13 12 28
(27) Tage 2013-12-28
Ventilationsspalte ved tagfod
Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum

I dette erfaringsblad beskrives udformning af ventilation i sadel- og pulttage med stor hældning – dvs. mere end 10 grader – udført med gitter-, bjælke eller hanebåndsspær.

(27) 13 11 05
(27) Tage 2013-11-05
utæt vindue
Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk

I mangelfuldt fugtisolerede ydervægge i nyt byggeri – udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten – ses ofte vandgennemtrængning i perioder med slagregn.

(21) 13 11 04
(21) Ydervægge 2013-11-04
Tagkonstruktion med kraftigt rådangreb
Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold

Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede trætagkonstruktioner med lille hældning.

(27) 13 06 05
(27) Tage 2013-06-05
Murværk med opstigende grundfugt
Saltskader på murværk

Mange synlige skader på murværk – fx forvitringer, misfarvninger og udblomstringer – skyldes påvirkning fra salte. Saltene er fx ført frem til overfladen af opstigende grundfugt fra jorden og/eller opløst i murværkets sten og fuger.

(21) 13 06 04
(21) Ydervægge 2013-06-04
Dårligt vedligeholdte grønne tagflader
Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligehold

I dette erfaringsblad beskrives lovgivning og brandtekniske forhold i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af grønne tage og facader – herunder krav til materialer, opbygning og brandsikring – for at modvirke brandspredning u

(27) 12 12 27
(27) Tage 2012-12-27
Brandadskillelse i ydervæg
Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning

Mange storbrande skyldes forkerte udførelsesdetaljer ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions- og ydervægge. I dette erfaringsblad gennemgås udformning af bygningsdetaljer i ydervægge med brandstop i hulrum.

(21) 12 12 26
(21) Ydervægge 2012-12-26
Revne i murværk
Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk

Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder.

(29) 12 12 25
(29) Primære bygningsdele under ét 2012-12-25
Røgskærm i bygning
Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme

Mange bygninger har indbygget ovenlys eller lemme i taget, så røg og varme kan komme ud ved en brand. Derved reduceres skadernes omfang, og muligheden for redningsindsats forbedres.

(27) 12 11 10
(27) Tage 2012-11-10
Anvendelse af endoskop
Efterisolering af hulmur - forundersøgelser og forudsætninger

Hulmursisolering er normalt en rentabel energibesparende foranstaltning, og der er mange års erfaringer for, at det oftest går godt.

(21) 11 12 27
(21) Ydervægge 2011-12-27
 Muret trempel med rem
Indmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse

Nedbrydning af træværk forekommer ofte i ældre bygninger opført i en periode, hvor det var gængs byggepraksis – helt eller delvis – at indmure uimprægneret træ.

(29) 11 10 21
(29) Primære bygningsdele under ét 2011-10-21
Altan med opfugtet murværk
Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold

Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn.

(23) 11 02 28
(23) Dæk 2011-02-28
Fugtskadet vindueslysning
Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk

Da slagregn altid kan trænge gennem murværk, skal der sørges for afledning af vand fra murværket over muråbninger for fx vinduer og døre. 

(21) 11 02 24
(21) Ydervægge 2011-02-24
Skimmelvækst omkring et vindue
Energibesparelser og fugtgener

Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning og -tætning samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg (i småhuse) konstateres undertiden fugtgener.

(29) 10 11 17
(29) Primære bygningsdele under ét 2010-11-17
Myreangreb på sokkel
Myrer i bygninger - forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring

Myreaktivitet i bygninger kan ud over komfortgener medføre såvel fugtskader som nedbrydning af byggematerialer og konstruktioner. Der findes mange hundrede myrearter, men det er forholdsvis få, som trænger ind i bygninger.

(29) 10 08 30
(29) Primære bygningsdele under ét 2010-08-30
kolde gulve og fugtgener ved udkragede betonaltandæk
Udkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader, hvilket har indflydelse på såvel indeklima som energiforbrug.

(23) 10 08 19
(23) Dæk 2010-08-19
Lille muret skorsten med fugtskader
Små, murede skorstene – reparation og vedligehold

Skorstene er særligt udsatte for påvirkninger fra vind og vejr, hvilket fx kan medføre afskallede mursten, forvitrede pudsoverflader, nedbrudte fuger og revnedannelser – og deraf følgende fugtskader inde i bygningen.

(27) 10 05 26
(27) Tage 2010-05-26
Lille muret skorsten
Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg

I de seneste årtier er anvendelsen af mange skorstene ændret væsentligt. Udviklingen af de varmeproducerende anlægs teknik og effektivitet har fx reduceret varmetabet, så mange skorstene er blevet „kolde“.

(27) 10 05 25
(27) Tage 2010-05-25
Mørtelfuger med karakteristiske murbihuller
Murbier i murværk - forebyggelse og reparation

Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men ved forekomst i større mængder i murværk er der risiko for vandindtrængning og frostskader.

(21) 10 05 19
(21) Ydervægge 2010-05-19
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder

For højt fugtindhold i tagisoleringsmateriale reducerer varmeisoleringsevnen i varme tage og nedbryder træmaterialer i kolde tage.

(27) 10 03 23
(27) Tage 2010-03-23
Hul i tag efter udskæring af prøvetag
Varme tage - efterisolering og fugtforhold

En utæt tagdækning på et varmt tag kan medføre opsamling af store vandmængder i isoleringen mellem tagdækning og underliggende dampspærre.

(27) 10 03 22
(27) Tage 2010-03-22
Græstørvstag
Græstørvstage - opbygning og vedligehold

Græstørvstage anvendes ofte på bygninger, der skal indpasses i særlige naturområder. Tagets udførelse har lange traditioner, og ved korrekt udførelse er levetiden lang.

(27) 08 12 09
(27) Tage 2008-12-09
Polystyrenisolering på flade tage
Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) - brandbeskyttelse, membranunderlag

Dette erfaringsblad behandler primært forholdsregler i forbindelse med EPSisolering, som er det hyppigst anvendte brændbare isoleringsmateriale til flade tage.

(27) 08 11 21
(27) Tage 2008-11-21
Misfarvet murværk fremkaldt under kraftig afsyring
Undgå afsyring af murværk - misfarvninger og forvitringer

Murværk afsyres for at fjerne mørtelrester fra opmuringen, men processen indebærer risiko for skader - såvel misfarvninger på fuger og mursten som svækkede fuger og utilstrækkelig hærdning af kalk i mørtlen.

(21) 08 06 27
(21) Ydervægge 2008-06-27
Resultat af revneudbedring
Revner i bygninger - udbedring i beton og murværk

De fleste bygninger har revner. Nogle er harmløse skønhedsfejl, mens andre er tegn på alvorlige fejl i den bærende konstruktion - og dermed af betydning for sikkerheden.

(29) 08 04 28
(29) Primære bygningsdele under ét 2008-04-28
Bæreevnesvigt ved opgravning af kælder
Revner i bygninger - eksempler, årsag og risiko

Der er mange forskelligartede årsager til revner i bygninger - og selv erfarne byggeteknisk sagkyndige kan fejlbedømme årsagen til revnedannelser.

(29) 07 12 28
(29) Primære bygningsdele under ét 2007-12-28
Revne i gavl
Revner i bygninger - undersøgelse og analyse

De fleste bygninger har revner. Nogle har kun betydning for bygningens udseende, mens andre er tegn på alvorlige fejl, som vedrører sikkerheden.

(29) 07 12 27
(29) Primære bygningsdele under ét 2007-12-27
Undertag med utilstrækkelig rivstyrke
Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne

Undertage under tagdækninger anvendes for at beskytte de underliggende konstruktioner dels mod indtrængende regn og sne dels mod kondensdryp.

(27) 07 06 29
(27) Tage 2007-06-29
Afdækkede og opklodsede tagelementer
Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri

Træbaserede tagelementer skal have et passende lavt fugtindhold for at undgå vækst af skimmelsvampe og angreb af trænedbrydende svampe.

(27) 06 06 30
(27) Tage 2006-06-30
Krydsfiner efter opskæring af tagpapinddækning
Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter - risiko for fugtskader ved kuldebroisolering

Der er i de senere år konstateret fugtskader i høje sternkonstruktioner, hvor krydsfiner på et trælægtesystem er lukket inde mellem en stålkassettevæg og tagpapbeklædning.

(27) 06 06 29
(27) Tage 2006-06-29
kolde gulve
Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer

I mange nyere boliger i flere etager er gulvoverfladen ved yderdøre og vinduespartier kolde.

(21) 05 12 30
(21) Ydervægge 2005-12-30
Nedbrudt tagkonstruktion
Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode

Hygrodiode har gennem mere end 15 år været anvendt som dampbremse især i store, uventilerede paralleltagkonstruktioner af træ med lav hældning.

(27) 05 12 29
(27) Tage 2005-12-29
Porøs naturskifer med begroninger
Oplægning af naturskifer

I forbindelse med såvel renovering som nybyggeri er dog konstateret en række problemer - især i forbindelse med oplægningen, herunder fastgørelsen af de enkelte skifersten.

(27) 05 12 08
(27) Tage 2005-12-08
Åbnet tagkonstruktion med tagpap på krydsfiner
Alternative isoleringsmaterialer – granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske

I de senere år har der været øget interesse for anvendelse af såkaldte alternative isoleringsmaterialer - navnlig i form af papir- og hørisolering.

(29) 05 09 29
(29) Primære bygningsdele under ét 2005-09-29
Vindgipsplade med skimmel
Vindgips i lette ydervægge - risiko for fugtskader

Imprægnerede gipsplader (vindgips) er i de senere år blevet stadig mere almindeligt anvendt som vindtæt afdækning af isolering i lette pladebeklædte ydervægge, fordi pladerne er diffusionsåbne og har tilfredsstillende brandtekniske

(21) 05 09 28
(21) Ydervægge 2005-09-28
fast undertag af tagpap på krydsfiner
Traditionelt, fast undertag med vingetagsten

Et traditionelt, fast undertag i form af tagpap på et underlag af brædder blev før i tiden blot kaldt for 'brædder og pap'. I dag anvendes denne betegnelse ofte for både brædder, krydsfiner eller OSB-plader som underlag for tagpap.

(27) 05 06 28
(27) Tage 2005-06-28
boring i galvaniserede stolper risiko for hydrogen eksplosion
Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion

Som følge af en personulykke gøres hermed opmærksom på risikoen for eksplosion ved boring i galvaniserede stolper, der er nedstøbt i beton.

(29) 05 04 09
(29) Primære bygningsdele under ét 2005-04-09
Korroderet trådbinder i murværk
Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning

Efter stormen i 1999 undersøgtes [2] nedstyrtede murværksgavle, hvor årsagen kunne henføres til dels korrosion i varmforzinkede stålbindere dels manglende forankring af gavl til tagkonstruktion [3] .

(21) 04 12 31
(21) Ydervægge 2004-12-31
Skimmel på spær af fyrretræ
Misfarvende svampe og bakterier på træ

I dette erfaringsblad beskrives såvel vækstforhold som problemer med svampe og bakterier, samt hvordan eventuelle misfarvninger forebygges og fjernes.

(29) 04 05 27
(29) Primære bygningsdele under ét 2004-05-27
Trænedbrydende svampe - kendetegn
Trænedbrydende svampe - kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer

Dette erfaringsblad gennemgår de mest almindelige trænedbrydende svampes forskellige vækstbetingelser, nedbrydningsformer, udseende og særlige kendetegn, samt hvor der er risiko for svampeangreb i småhuse og etageejendomme.

(29) 03 12 28
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-12-28
Brunmuld, hvidmuld og gråmuld
Trænedbrydende svampe - forekomst i bygninger

Mere end 30 svampearter kan nedbryde træ i byggeri - og hver art har sine foretrukne vækstbetingelser og særlige kendetegn.

(29) 03 12 19
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-12-19
Imprægneret træ - træbeskyttelse
Imprægneret træ

Hvis træ udsættes for fugt gennem længere tid, vil træet blive nedbrudt af svampe eller insekter.

(29) 03 12 18
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-12-18
fugtskader i ydervægge og tage i fryse- og kølehuse
Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum

I de senere år er der konstateret en del fugtskader i ydervægge og tage i fryse- og kølehuse samt skøjtehaller.

(29) 03 11 26
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-11-26
Svampe tabel
Svampevækst i trækonstruktioner

I Danmark udbedres der hvert år skader for mange millioner kroner som følge af råd- og svampeangreb i bygninger.

(29) 03 07 24
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-07-24
Sammenbyggede enfamiliehuse
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton - lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse

Dette erfaringsblad beskriver principper for udførelse af lejlighedsskel og angiver eksempler på, hvordan bygningsreglementets krav opfyldes, fx ved at undgå "faste forbindelser" mellem de to vægdele eller utætheder ved gennemføringer i

(22) 03 05 07
(22) Indervægge 2003-05-07
Knækket teglbjælke
Teglbjælker i murværk - over vindues- og døråbninger

Der ses ofte revner, afskalninger eller andre skader på murværk over vindues- og døråbninger. I mange tilfælde skyldes skaderne manglende forståelse for teglbjælkers funktion blandt såvel projekterende som udførende.

(21) 02 12 17
(21) Ydervægge 2002-12-17
Parkeringsdæk med betonsten
Parkeringsdæk med betonsten - vandtæthed og forskydning i belægning

I de senere år har tage over butikscentre og tilsvarende bygninger i stort omfang været udnyttet til parkering.

(23) 02 12 16
(23) Dæk 2002-12-16
Et indfarvet pudslag med farveforskelle
Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel

Murværk med overfladelag af indfarvet mørtel er ofte behæftet med håndværksmæssige skønhedsfejl, så væggen fremstår meget spraglet.

(21) 01 12 29
(21) Ydervægge 2001-12-29
Reperation af ældre vinduer
Ældre trævinduer – vedligehold og istandsættelse

Løbende reparation af småskader på trævinduer medfører, at de kan holde længe med meget lidt vedligehold.

(21) 01 12 27
(21) Ydervægge 2001-12-27
Parcelhus med ødelagt gavltrekant
Stormskader på murede gavltrekanter

Mange gavltrekanter suges ud eller trykkes ind under kraftige storme - ofte fordi de ikke er blevet ordentligt fastgjort til tagkonstruktionen.

(21) 01 10 03
(21) Ydervægge 2001-10-03
Murværk med hvidlige misfarvninger fremkaldt af udfældet kalk
Misfarvende kalkudfældninger på murværk

Murværk med kalkholdige mørtler kan få hvidlige misfarvninger og afskalninger efter opmuring, fugning eller overfladebehandling. Årsagen er ofte for langsom hærdning af mørtlen.

(21) 01 10 02
(21) Ydervægge 2001-10-02
Afskalninger fra mørtelfuger i murværk
Afskalninger fra mørtelfuger

Der opstår ofte - især i udsatte miljøer - afskalninger fra mørtelfuger i udvendigt murværk.

(21) 01 10 01
(21) Ydervægge 2001-10-01
Bjælkehus
Bjælkehuse – tilstandsvurdering og vedligehold

Bjælkehuse stiller særlige krav ved opførelse og vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås en række områder, hvor såvel bygningsejere, håndværkere som projekterende skal være særligt opmærksomme.

(21) 01 04 02
(21) Ydervægge 2001-04-02
Afskallet mur
Tynde overfladelag af mørtel - skader og reparation

Det er ikke ualmindeligt at se afskalninger på forholdsvis nyt murværk, der er overfladebehandlet med tynde mørtellag.

(21) 00 11 28
(21) Ydervægge 2000-11-28
beskadige bygningsoverflader
Graffiti på bygningsfacader - fjernelse og forebyggelse

Dette erfaringsblad gennemgår, hvordan man undgår at beskadige bygningsoverflader i forbindelse med afrensning af graffiti, og hvordan man kan lette fremtidig afrensning ved en særlig overfladebehandling.

(21) 00 10 17
(21) Ydervægge 2000-10-17
Efterimprægnering ved overfladebehandling af en tagkonstruktion
Efterimprægnering af træ i bygninger

Bygningsdele med begyndende råd og svampeangreb eller angreb af træødelæggende insekter kan efterimprægneres, så levetiden forlænges betydeligt.

(29) 00 10 16
(29) Primære bygningsdele under ét 2000-10-16
Saltudblomstringer på murværk
Saltudblomstringer på murværk

På murværk forekommer undertiden skæmmende, oftest hvidlige, udblomstninger i forbindelse med murværkets udtørring. Indledningsbilledet viser misfarvninger på murværkets nederste del fremkaldt af udfældede salte.

(21) 99 11 26
(21) Ydervægge 1999-11-26
I murværk sker der undertiden forvitring
Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte

I murværk sker der undertiden forvitring af et tyndt overfladelag på både sten og fuger, hvorved overfladelaget omdannes til pulver (afmeling).

(21) 99 11 25
(21) Ydervægge 1999-11-25
Stormskadet gavltrekant
Stormskader på murede vægge

Ødelagte gavltrekanter er blandt de hyppigst forekommende stormskader på murede vægge. Her ses en gavltrekant udført som 1/2-stens mur, der er væltet ind mod gavlspæret under en storm.

(21) 99 05 31
(21) Ydervægge 1999-05-31
Nedbrydning af træ i bygninger - biologiske skader
Nedbrydning af træ i bygninger

I Danmark udbedres der på årsbasis skader alene hidrørende fra råd og svamp for mange millioner kroner.

(29) 99 04 21
(29) Primære bygningsdele under ét 1999-04-21
Revner i vægge
Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer

I meget af det småhusbyggeri, der er opført med indvendig bagmur og/eller skillevægge af etagehøje letbetonelementer, er der efter få års forløb konstateret mange og delvis systematisk placerede revner.

(22) 98 09 22
(22) Indervægge 1998-09-22
Korroderet armering i beton
Skader på og reparation af dæklag over armering i beton

Et hyppigt forekommende skadesymptom på armerede betonkonstruktioner er revner og dæklagsafsprængninger over armeringen.

(29) 98 06 25
(29) Primære bygningsdele under ét 1998-06-25
Overfladebehandling af beton med spuling
Brydning af beton

Ved ombygning/reparation af betonkonstruktioner kan en brydning af beton blive nødvendig. I dette blad sammenfattes i skemaform de mange krav og hensyn, som skal overvejes, inden arbejdet iværksættes.

(29) 98 05 28
(29) Primære bygningsdele under ét 1998-05-28
Sommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie
Sommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie

Når det pludseligt i klart solskin i forsommeren begynder at dryppe fra loftet i bygninger med kolde eller varme tage, kan årsagen meget vel være sommerkondens.

(27) 98 05 27
(27) Tage 1998-05-27
Revne i formur
Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser

I udvendigt murværk kan der forekomme revner, der løber lodret over flere skifter eller vandret over flere stenlængder.

(21) 98 05 25
(21) Ydervægge 1998-05-25
Opstigende grundfugt på murværk
Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger

I ældre, murede bygninger, der er opført inden byggelovgivningen krævede foranstaltninger mod opsugning af grundfugt i yder- og indervægge, forekommer det ofte, at fugt i jorden på grund af kapillarvirkningen bliver suget højt op i murvæ

(29) 97 12 16
(29) Primære bygningsdele under ét 1997-12-16
Tagskade
Stormskader på tagkonstruktioner

Hvis bygningsdele ikke er tilstrækkeligt forankrede, kan der optræde ganske dramatiske skader, når det stormer.

(27) 97 11 28
(27) Tage 1997-11-28
Ventileret undertag
Undertage - Opbygning, materialer og projektering

Eksempel på ventileret undertag udført af et materiale, som ikke er tilstrækkelig dimensionsstabilt.

(27) 97 11 24
(27) Tage 1997-11-24
kollapset carport
Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag

Skadede carporte er ikke noget helt sjældent syn efter kraftigt storm- eller snevejr, hvor ekstraordinære påvirkninger får disse lette bygninger til at gå omkuld eller ligefrem lette fra deres forankringer.

(29) 97 02 27
(29) Primære bygningsdele under ét 1997-02-27
Forankring og stabilisering af småhuse
Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton

Utilstrækkelig stabilitet i småhuse er ofte skyld i revnedannelse i væggene. Problemet opstår, når der ikke er tilstrækkelig mulighed for at føre de vandrette vindkræfter fra loft til fundament.

(29) 96 12 13
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-13
Vægrevner
Stabilisering af eksisterende småhuse

Vægrevner kan være et symptom på utilstrækkelig stabilitet. I forhold til tidligere byggepraksis er nutidens småhuse mindre robuste over for vindpåvirkning, idet bl.a.

(29) 96 12 12
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-12
Træspær
Konstruktioner i stabile småhuse

Spinkle konstruktioner er typiske for nutidens småhuse, idet der under projekteringen ofte sker en optimering af dimensionerne for at overholde stramme budgetter. Også husenes stabiliserende bygnings dele slankes.

(29) 96 12 11
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-11
Stabilitet af småhus - manglende stormfasthed
Statik i stabile småhuse

Statiske beregninger danner grundlag for småhuses stormfasthed, der betyder, at tagspær ikke lægger sig ned, at tage ikke forskubbes eller afløftes, og at ydervægge ikke vælter, glider eller kæntrer.

(29) 96 12 10
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-10
Småhuse
Typiske svigt i småhuses stabilitet

I de senere år har eftersyn af småhuse påvist utilstrækkelig stabilitet i et stort antal huse.

(29) 96 12 09
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-09
Tagkonstruktion angrebet af husbukke
Husbukke

Med et stemmejern, en syl eller blot med fingrene er det let at konstatere, om træ er eller har været angrebet af husbukke.

(29) 96 06 26
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-06-26
Påsprøjtning af pH-indikatoren phenolphtalein
Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering

Den almindelige test til påvisning af carbonatiseret beton er påsprøjtning af pH-indikatoren phenolphtalein. Farves en brudflade lilla, er betonen i fladen ikke carbonatiseret.

(29) 96 02 23
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-02-23
Træ angrebet af borebille
Biller i svampeangrebet træ

Svampeangrebet egetømmer bliver ofte yderligere ødelagt af egens borebille. Dens larver gnaver gange i det svampeangrebne træ og gangene kan også gå et stykke ind i den del af træet, der endnu ikke er angrebet af svampene.

(29) 95 12 22
(29) Primære bygningsdele under ét 1995-12-22
Træ angrebet af en borebillen små flyvehuller
Angreb af almindelig borebille

Borebillens små flyvehuller (til højre i billedet) kan rumme store overraskelser under overfladen (til venstre), idet larvegange på kryds og tværs kan ændre træstrukturen væsentligt.

(29) 95 09 05
(29) Primære bygningsdele under ét 1995-09-05
Frilagt armering i bærende bjælke
Vurdering af armeringsjerns rustgrad

Korrosion af armeringsjern er på grund af de mulige konsekvenser for de statiske forhold den farligste af de nedbrydningsmekanismer, som kan forekomme i armerede betonkonstruktioner.

(29) 94 12 22
(29) Primære bygningsdele under ét 1994-12-22
Dæk i parkeringskælder med saltudfældninger og revner med rust
Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton

Skader som følge af chloridangreb på armeringsjern er stadig et af de alvorligste problemer på armerede betonkonstruktioner.

(29) 94 06 30
(29) Primære bygningsdele under ét 1994-06-30
Korrosionskader på væg i et parkeringsanlæg
Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton - Parkeringsanlæg

Betonkonstruktionerne i parkeringsanlæg er ofte udsat for en stor chloridbelastning, hvilket kan give anledning til omfattende armeringskorrosion.

(29) 93 11 02
(29) Primære bygningsdele under ét 1993-11-02
Mikrofoto af brandskadet beton
Lokale brandskader på armeret beton

Armeret beton, som udsættes for brandpåvirkning, kan skades, selv om armeret beton, rigtigt dimensioneret og udført, regnes blandt de brandsikre byggematerialer.

(29) 93 06 08
(29) Primære bygningsdele under ét 1993-06-08
Grubetæring i chloridholdig beton
Reparation af chloridholdig beton

Chlorider kan initiere korrosion af armeringen. Ved forkert valg af reparationsmetode, kan igangværende korrosion fortsætte trods reparationen, eller korrosion kan starte i andre områder af konstruktionen.

(29) 92 11 04
(29) Primære bygningsdele under ét 1992-11-04
Vedhæftningssvigt i et vandret støbeskel
Betonreparationer – Vedhæftningssvigt

I forbindelse med betonrenovering består en stor del af arbejdet i at afhugge det skadede område og udfylde det med en reparationsmørtel. Imidlertid må flere af disse reparationer laves om pga.

(29) 92 08 31
(29) Primære bygningsdele under ét 1992-08-31