Erfaringsblade

Titel SfB Udgivelsesdato Sortér stigende
To dampspærrer
To dampspærrer – ved nybyggeri og renovering
To dampspærrer (af og til betegnet dobbelt dampspærre) kan forekomme i lagdelte konstruktioner ved både renovering og nybyggeri.
(39) 18 12 12
(39) Kompletterende bygningsdele 2018-12-12
Tagterrasse
Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer
I dette blad redegøres for principper ved opbygning af tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer.
(23) 18 12 11
(23) Dæk 2018-12-11
Tagterrasser
Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve
Ved tagterrasser konstateres der ofte vandindtrængen fordi inddækningshøjden mod dør- og facadepartier er for lav.
(23) 18 12 10
(23) Dæk 2018-12-10
Revner i sokkelpuds
Revner i sokkelpuds på letklinkerblokke
I nybyggede huse viser der sig undertiden lodrette revner i pudsen på sokler muret i letklinkerblokke relativt kort tid efter, at de er opført.
(12) 18 12 09
(12) Fundamenter 2018-12-09
Krybekælder
Krybekældre – ombygning til terrændæk
Ønsket om energibesparelser har medført, at der igennem de senere år er efterisoleret mange træbjælkelag over udeluftventilerede krybekældre.
(22) 18 12 08
(22) Indervægge 2018-12-08
Afrensning af tage
Fiberarmerede cementbaserede tagplader – afrensning og malebehandling
Fiberarmerede cementbaserede tagplader kan friskes op med maling, men kun hvis pladerne er i god stand. Dette blad beskriver nogle af forudsætningerne for at opnå et godt og holdbart resultat.
(47) 18 12 07
(47) Tage 2018-12-07
Udbrændt tagkonstruktion
Brandsikring af boligskel – ved sammenbyggede enfamiliehuse
I sammenbyggede enfamiliehuse (rækkehuse) skal boligskellet fungere som brandadskillelse mellem de to boliger.
(22) 18 12 06
(22) Indervægge 2018-12-06
radonmåler - sporfilmdosimeter
Radon – målemetoder og vurdering
Bladet beskriver, hvordan der måles radon i bygninger. Hvilke målemetoder der benyttes, hvor mange målere der skal anvendes, og hvor de skal placeres.
(99) 18 06 28
(99) Bygningen under ét 2018-06-28
kollapset nyopført mur
Midlertidig afstivning af murværk - vægge af mursten og blokke
Murværk under opførelse har ringe styrke, især indtil mørtlen er hærdet. Der kan forekomme kollaps, hvis der ikke bliver udført en tilstrækkelig afstivning.
(21) 18 06 27
(21) Ydervægge 2018-06-27
genbrug af mursten
Genbrug af mursten - begrænsninger og anvendelsesmuligheder
Dette erfaringsblad beskriver anvendelsesmulighederne for genbrugte mursten, og hvordan de gamle produktionsmetoder, den tidligere anvendelse og påvirkninger - sammen med nye byggeteknikker - giver begrænsninger i anvendelsen af stenene.
(21) 18 06 26
(21) Ydervægge 2018-06-26
Betondæk med taghaver
Betondæk med taghaver og opholdsarealer over uopvarmede kældre
Det er igennem de senere år blevet almindeligt i navnlig større bebyggelser at anlægge opholdsarealer (fx taghaver og legepladser) på betondæk over uopvarmede kældre – ofte parkeringskældre.
(23) 18 06 25
(23) Dæk 2018-06-25
Støbeskel, Korrosion, udfældning
Støbeskel i betonkonstruktioner – planlægning og udførelse
Når støbeskel i betonkonstruktioner med tæthedskrav ikke bliver tætte, udløser det ofte ekstraudgifter til afhjælpning. Udgifterne er meget større, end hvis støbeskellene var projekteret og udført tætte ved opførelsen.
(29) 18 03 07
(29) Primære bygningsdele under ét 2018-03-07
kollaps, renovering, bygningskonstruktioner
Kollaps i forbindelse med renovering – skærpet opmærksomhed er påkrævet
I de kommende år står vi over for renovering af en stor, ældre bygningsmasse, blandt andet for at reducere energiforbruget.
(29) 18 03 06
(29) Primære bygningsdele under ét 2018-03-06
Brandsikring, etageadskillelser, lydisolering, ombygning, renovering
Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser – ombygning og renovering
Ved renovering og ombygning af eksisterende ældre byggeri ses der desværre mange uhensigtsmæssige indgreb/ændringer af den klassiske etageadskillelse med træbjælkelag.
(23) 18 03 05
(23) Dæk 2018-03-05
regnskærm af skærmtegl
Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge
I lette ventilerede ydervægge konstateres det undertiden, at regnvand passerer igennem regnskærmens spalter og trænger ind til – og også ofte gennem – vindspærren. Bladet beskriver, hvordan en vurdering af forskellige typer regnskærmes grad
(21) 17 11 27
(21) Ydervægge 2017-11-27
nedstyrtet altan
Tilstandsvurdering af altaner – svigt i altaner med indstøbte stålprofiler
Udbredt korrosion af indstøbte stålprofiler i udkragede betonaltaner kan medføre fare for personskade, fordi altanen kan kollapse, eller der kan falde løse betonstykker ned.
(23) 17 11 26
(23) Dæk 2017-11-26
Nedbrudt facadepuds
Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger
I de senere år er der i flere tilfælde konstateret vandindtrængen og materialenedbrydning, hvor tagmembraner støder til ydervægge.I dette blad redegøres der for højder og montering af inddækninger, når tagmembraner sluttes til forskellige t
(37) 17 11 25
(37) Tage 2017-11-25
Stråtag med lille hældning
Stråtage – taghældning, opbygning og afstandskrav
Hvis et stråtag skal have en lang levetid, er det en forudsætning, at det er tækket på den rigtige måde med sunde, tørre materialer, og at det har en hældning på minimum 45°.
(47) 17 11 24
(47) Tage 2017-11-24
faldstamme
Renovering af faldstammer
Renovering af faldstammer er et forholdsvist nyt marked i hastig vækst.
(50) 17 11 23
(50) Terræn 2017-11-23
maling af trævindue
Litoponeholdig maling på udvendigt træværk – konsekvenser og afhjælpning
Når malebehandlingen på ældre træværk pludselig skaller af kort tid efter vedligeholdelse, kan det skyldes, at den gamle maling indeholder litopone.
(41) 17 11 22
(41) Udvendige vægoverflader 2017-11-22
hus med ikke-bærende skalmur
Lette bærende facadeelementer – pas på ved udskiftning af vinduer
Mange typehuse fra 1960’erne og 1970’erne er udført med lette træskeletelementer i hele eller dele af facaden. I forbindelse med udskiftning af vinduerne ses der jævnligt eksempler på, at de bærende sidekarme bliver skåret over og fjernet.
(31) 17 11 21
(31) Ydervægge 2017-11-21
Brændt installationsskab
Brandtætninger – ved gennembrydning af brandklassificerede bygningsdele
I tilfælde af brand kan gennemføringer,der ikke er udført korrekt, udgøre en stor risiko for brand- og røgspredning. Selv små huller kan medføre røgspredning på grund af det forhøjede lufttryk i rummet, hvor det brænder.
(39) 17 11 20
(39) Kompletterende bygningsdele 2017-11-20
Lugt i bygninger
Lugt i bygninger – kilder til lugt og fjernelse af lugt
Enhver bygning har sin egen lugt af mennesker, mad, rengøringsmidler, parfume mm. Af og til er der fremmede lugte, som ikke kan identificeres.
(99) 17 06 06
(99) Bygningen under ét 2017-06-06
CE-mærkning
Byggevarer og CE-mærkning – valg af egnede byggevarer
Op mod 80% af alle byggevarer CE-mærkes. Dette erfaringsblad giver en indføring i, hvordan byggevaremarkedet fungerer efter indførelsen af CE-mærket, og hvordan køberen sikrer sig, at relevante krav til byggevarerne er opfyldt.
(99) 17 06 05
(99) Bygningen under ét 2017-06-05
Brandteknisk lukning af spalter
Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage
I de senere år er der i en række tilfælde opstået brand ved renovering eller merisolering af tagpaptage. Bladet beskriver en brandteknisk tæt lukning af spalter med mineraluld og en brandhæmmende fugemasse.
(37) 17 06 04
(37) Tage 2017-06-04
tagterrasse
Skimmelvækst – på kolde loftflader under ældre tagterrasser
Tagterrasser i ældre ejendomme har ofte et pladsstøbt betondæk med et vandtætnende lag af fx støbeasfalt. Under dækket er der ofte ingen eller kun ringe isolering med eller uden dampspærre.
(23) 17 06 01
(23) Dæk 2017-06-01
Fuge mistænkt for at indeholde PCB
PCB i byggematerialer – undersøgelser og faldgruber
PCB er en gruppe stoffer på Stockholm-konventionens liste over verdens 12 værste miljøgifte. Erfaringsbladet giver et overblik over de materialer og emner, som skal undersøges for PCB, når en bygning screenes.
(99) 17 03 11
(99) Bygningen under ét 2017-03-11
Fjernelse af asbest
Asbest – sundhedsfare og vejledning i arbejde med asbest
Asbest er en fællesbetegnelse for en særlig type naturligt forekommende mineraler, der på grund af let formbarhed, stor styrke og modstandsdygtighed over for varme har været et meget anvendt materiale inden for en lang række industrier og h
(99) 17 03 10
(99) Bygningen under ét 2017-03-10
Blæredannelse på malede overflader
Blæredannelse på malede overflader – forebyggelse og udbedring

Når f.eks. vinduer og døre bliver vedligeholdt med maling, kan det ske, at der opstår blærer kort tid efter, at malearbejdet er afsluttet - til betydelig ærgrelse for både maler og kunde.

(49) 17 03 08
(49) Overflader under ét 2017-03-08
kollapset tag
Store træspær – tværafstivning af tagkonstruktioner
Manglende tværafstivning af spærene i store tagkonstruktioner, særligt ved anvendelse af spær med løs top har de senere år resulteret i flere tilfælde, hvor tage på både supermarkeder og staldbygninger er kollapset, eller har fået store def
(47) 17 03 07
(47) Tage 2017-03-07
Installationer i varme tage
Installationer i varme tage – en risikofyldt løsning som bør undgås
De skærpede energikrav til bygninger i kombination med de gældende krav til fald på tagfladen har medført, at der i varme tage ofte anvendes meget store isoleringstykkelser - typisk 400-500 mm.
(37) 17 03 06
(37) Tage 2017-03-06
Stor varmtvandsbeholder
Varmt brugsvand i større anlæg - bakterievækst, vandkvalitet og temperatur
I boligbebyggelser, institutioner, svømmehaller og andre bygninger med større anlæg til varmt brugsvand kan der forekomme sundheds- og driftstekniske problemer.
(53) 17 03 05
(53) Vand 2017-03-05
Ekstensivt grønt tag
Grønne tage - membraner, dræning, isolering, vækstlag, brandsikkerhed og vedligehold
Grønne tage nævnes ofte i forbindelse med forventede fremtidige klimaforandringer med hyppigere og kraftigere regnskyl, da de blandt andet har til formål at optage en del af regnvandet og forsinke vandafledningen fra taget.
(27) 16 12 17
(27) Tage 2016-12-17
Arkitektonisk stram kantløsning
Afdækning af formure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved skalmures afslutning til tagkonstruktioner med lav hældning.
(27) 16 12 16
(27) Tage 2016-12-16
skolefløj fra 1968 med elastiske fuger både ud- og indvendigt
PCB i indeluften - undersøgelser, vurdering og faldgruber
PCB kan ikke ses, lugtes eller smages.
(99) 16 12 15
(99) Bygningen under ét 2016-12-15
revner i bunden af udkraget murværk
Murværk på konsoller - forebyggelse af revner og fugtproblemer
Konsoller i murværk er ofte placeret tæt ved hjørner, hvilket kan medføre revner i murværket. Erfaringsbladet illustrerer kompleksiteten ved anvendelse af murværk ophængt på konsoller.
(21) 16 12 14
(21) Ydervægge 2016-12-14
påføring af curingmembran på et nyudstøbt terrændæk
Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton
Revnedannelser og porøse overflader på nye betonkonstruktioner skyldes blandt andet for hurtig udtørring. I bladet gennemgås forskellige metoder til udtørringsbeskyttelse af beton og årsager til revnedannelser.
(29) 16 12 13
(29) Primære bygningsdele under ét 2016-12-13
Fundament hvor fugtspærren ikke er ført under bagmur
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri
Dette blad beskriver udførelse af bygningsdetaljer ved en bygnings fundament for at modvirke fugtopstigning i vægge.
(21) 16 09 02
(21) Ydervægge 2016-09-02
Udvendigt efterisoleringssystem
Udvendig (efter)isolering – tegl-, beton- og letbetonvægge med puds på isolering
Ældre bygninger med ydervægge af tegl, beton og letbeton lever sjældent op til aktuelle varmeisoleringskrav eller forventninger til indeklima og komfort.
(21) 16 09 01
(21) Ydervægge 2016-09-01
termografi af lufttæthed i ældre bygninger
Lufttæthed i ældre bygninger – efter renovering og fornyelse
Ved at forbedre lufttætheden i forbindelse med renovering kan der opnås dels reduceret energiforbrug dels komfortmæssige fordele, fx højere temperatur på overfladerne og mindre træk.
(99) 16 08 31
(99) Bygningen under ét 2016-08-31
Forebyggelse af brand i fredet bygning ved renovering
Byggearbejde og brandværn – ældre bygninger
En del af de brande, der forekommer i ældre – herunder fredede – bygninger, opstår i forbindelse med større eller mindre ombygninger, renoveringer og andre bygningsarbejder.
(99) 16 08 30
(99) Bygningen under ét 2016-08-30
Rulskifte udsat for vejrlig
Rulskifte - afdækning af fritstående mur
Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte.
(20) 16 08 29
(20) Terræn 2016-08-29
Huse i Grønland
Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation
I Grønland er krybekældre på grund af terrænforholdene en meget anvendt funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst – i såvel selve krybekælderen som inde i bygningen på den nederste del af ydervæggens inderside.
(19) 16 06 23
(19) Bygningsbasis under ét 2016-06-23
Udbredelsen af en tagbrand
Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning
Brande i bygninger spreder sig sjældent længere end til den brandmæssige enhed, hvori den er startet – fx en lejlighed, et kontor eller en butik – og her er det muligt at standse og slukke branden uden at den nødvendigvis er altødelæggende
(27) 16 06 22
(27) Tage 2016-06-22
Indvendig efterisolering
Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge
Indvendig efterisolering udføres ofte for at spare energi og/eller for at opnå forbedret komfort i bagved liggende rum.
(21) 16 06 21
(21) Ydervægge 2016-06-21
Vandbelastet sokkel
Vandbelastede sokler - tæthed og bortledning af overfladevand
Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – ofte med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt sokkel ved kraftig nedbør.
(13) 16 06 20
(13) Terrændæk 2016-06-20
Skimmelvækst i utilstrækkeligt ventileret tagrum
Efterisolering af vandrette lofter – ventilerede tagrum

Efterisolering af lofter mod et uudnyttet tagrum er ofte rentabelt – men ved efterisoleringen „berøves“ tagrummet imidlertid varme, så den relative luftfugtighed i tagrummet stiger under vinterforhold.

(37) 15 12 30
(37) Tage 2015-12-30
Dampspærre - monteringsdetaljer
Dampspærrer – monteringsdetaljer

Dette erfaringsblad beskriver gennem eksempler, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer.

(39) 15 12 29
(39) Kompletterende bygningsdele 2015-12-29
Dampspærre - materialer og fugttransport - væg- og loftkonstruktioner
Dampspærrematerialer og fugttransport – væg- og loftkonstruktioner

I erfaringsbladet gennemgås fugt-transport i væg- og tagkonstruktioner samt deraf følgende krav til dampspærrer.

(39) 15 12 28
(39) Kompletterende bygningsdele 2015-12-28
Undertag
Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer
De fleste undertagsproblemer skyldes erfaringsmæssigt uhensigtsmæssige detaljer i forbindelse med udførelsen. I erfaringsbladet gennemgås de vigtigste konstruktive forhold for de mest almindelige detaljer.
(27) 15 12 27
(27) Tage 2015-12-27
Ydervæg, hvor forsatsvæg på lægter er fjernet
Indvendig efterisolering – ældre ydervægge af murværk
Indvendig efterisolering af ældre, murede ydervægge medfører af flere årsager risiko for skimmelvækst på den „gamle“ indvendige vægoverflade. I bladet omtales krav til en ydervæg, så den kan anses for velegnet til indvendig efterisolering –
(31) 15 11 15
(31) Ydervægge 2015-11-15
kældergulve fugtsikring og varmeisolering
Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering
Ved isolering af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat.
(19) 15 11 14
(19) Bygningsbasis under ét 2015-11-14
tag
Korrosion af zinktagdækning
Gennem de seneste par årtier er anvendelse af zinkbeklædte tage atter blevet almindeligt.
(47) 15 05 31
(47) Tage 2015-05-31
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen?

Skal der være dampspærre i vægge og lofter i uopvarmede eller periodevis opvarmede bygninger, fx sommerhuse?

(29) 15 05 30
(29) Primære bygningsdele under ét 2015-05-30
Vindspærrer
Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden

Utilstrækkelig beskyttelse af vindspærrer under opførelsen har medført fugtproblemer og skimmelvækst. Hvis en vindspærre gennem længere tid udsættes for fugtbelastning, skal den kunne modstå nedbør indtil facadebeklædningen er monteret.

(21) 15 05 29
(21) Ydervægge 2015-05-29
sokkel og afstandsliste bag facadebeklædning, som er opfugtet af udsivende vand fra „MgO-plader“ i konstruktionen
Fugtsugende vindspærreplader
Byggeplader med magnesium – ofte betegnet „MgO-plader“ – har formodentlig siden 2010 vundet indpas som vindtæt afdækning på et meget stort antal m2 i dansk byggeri.
(21) 15 05 05
(21) Ydervægge 2015-05-05
Radonsikring - i nye bygninger
Radonsikring – nye bygninger

Landsdækkende undersøgelser viser, at cirka 350.000 bygninger i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er enfamilie-, række- eller kædehuse.

(99) 15 01 02
(99) Bygningen under ét 2015-01-02
Kældernedgang
Skybrud og sikring af bygninger

Stadigt flere skybrud øger risiko for oversvømmelser af regn- og spildevand i særligt udsatte områder – og dermed indtrængning af vand i bygninger.

(99) 14 12 31
(99) Bygningen under ét 2014-12-31
lokal afledning af regnvand
Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner
De senere års hyppige, kraftige regnbyger har i nogle områder medført oversvømmelser i såvel kældre som på terrænet omkring bygninger.
(50) 14 12 30
(50) Terræn 2014-12-30
Forside
Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb

Efter længere tids opfugtning af trækonstruktioner konstateres ofte angreb af trænedbrydende svampe og insekter.

(99) 14 12 13
(99) Bygningen under ét 2014-12-13
Hindring af fugtopstining fra underliggende jordlag
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering

Helt frem til begyndelsen af 1970’erne er der udført mange terrændæk opbygget uden – eller med et ofte ikke-virkende – kapillarbrydende grus- eller slaggelag til hindring af fugtopsugning fra underliggende jordlag.Herved er konstateret f

(13) 14 12 12
(13) Terrændæk 2014-12-12
loft med indbyggede belysningsspots
Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering
Ved indbygning af halogen- og LED-spots i lette, isolerede tagkonstruktioner er det vanskeligt at opnå den fornødne lufttæthed, hvis armaturet gennemtrænger dampspærren.
(39) 14 12 11
(39) Kompletterende bygningsdele 2014-12-11
enfamiliehus hvor radonsug er udført med sugebrønde
Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse

I BR10 kræves indstrømning af radon i nye bygninger begrænset – og desuden anbefales gennemført særlige foranstaltninger i ældre bygninger.

(13) 14 12 10
(13) Terrændæk 2014-12-10
Vindspærrer og brandteknik
Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge

I lette ydervægge er en vindspærres primære funktion at beskytte væggens isoleringsmateriale mod luftindtrængning og dermed hindre unødigt varmetab.

(21) 14 10 07
(21) Ydervægge 2014-10-07
Fliser på vægge og gulv, vedhæftning, gulvvarme
Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser
Ved opsætning/lægning af fliser kan bevægelser i underlaget medføre skader – og især i vådrum også følgeskader på omgivende bygningsdele.
(42) 14 10 06
(42) Indvendige vægoverflader 2014-10-06
Langtidsmålinger udføres med sensorer
Langtidsmåling af fugtforhold – i bygninger og bygningskonstruktioner
Fugtgener og fx skimmelvækst medfører ofte interesse for – gennem en længere periode – at registrere temperatur og relativ luftfugtighed (RF) i en bygning eller fugtindholdet i et materiale i en bygningskonstruktion.
(99) 14 10 05
(99) Bygningen under ét 2014-10-05
Fugtmåling
Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering
Dette erfaringsblad beskriver forskellige typer fugtmålere til brug i træ og træmaterialer samt retningslinjer for at undgå fejlmålinger og dermed risiko for forkerte beslutninger.
(99) 14 10 04
(99) Bygningen under ét 2014-10-04
Niveaufri adgang
Niveaufri adgang og terrændæk

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang ved alle udvendige adgange til en bygning medfører ofte, at bygningen„ trykkes så langt ned i terrænet“, at der må træffes særlige fugtmæssige foranstaltninger for at undgå vandindtrængning i

(19) 13 12 31
(19) Bygningsbasis under ét 2013-12-31
Trænedbrydning og træbeskyttelse
Forebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader
rækonstruktioner, der gennem længere tid har været udsat for fugtpåvirkning, angribes ofte af trænedbrydende svampe, insekter og bakterier.
(29) 13 12 30
(29) Primære bygningsdele under ét 2013-12-30
Opstilling af blower-door
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling

Siden 2006 har der i bygningsreglementet været krav til nye bygningers lufttæthed. I erfaringsbladet behandles forhold, der har indflydelse på lufttætheden – i både nye og eksisterende bygninger.

(99) 13 12 29
(99) Bygningen under ét 2013-12-29
Udførelse af efterisolering af fladt tag
Efterisolering af flade tage

Efterisolering af flade tage kan blandt andet være foranlediget af ønsker om at spare energi og/eller at forbedre en nedslidt eller utæt tagdækning.

(27) 13 12 28
(27) Tage 2013-12-28
Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner
Brandmaling på stålkonstruktioner

Stål kan ikke tåle opvarmning fra en brand uden at styrken reduceres. Stålkonstruktioner kan brandbeskyttes ved beklædning med materialer/konstruktioner, der har brandtekniske egenskaber, som hæmmer opvarmning af stålet.

(49) 13 12 26
(49) Overflader under ét 2013-12-26
Ventilationsspalte ved tagfod
Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum

I dette erfaringsblad beskrives udformning af ventilation i sadel- og pulttage med stor hældning – dvs. mere end 10 grader – udført med gitter-, bjælke eller hanebåndsspær.

(27) 13 11 05
(27) Tage 2013-11-05
utæt vindue
Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk
I mangelfuldt fugtisolerede ydervægge i nyt byggeri – udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten – ses ofte vandgennemtrængning i perioder med slagregn.
(21) 13 11 04
(21) Ydervægge 2013-11-04
Midlertidig placering af ballast for at hindre afrivning af tagmembran
Udvendigt isolerede flade tage – stormskader og mekanisk fastgørelse

Kraftige storme medfører med mellemrum, at større tagarealer med isolering og tagdækning blæses af udvendigt isolerede tage (varme tage) med lav hældning.

(47) 13 06 06
(47) Tage 2013-06-06
Tagkonstruktion med kraftigt rådangreb
Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold

Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede trætagkonstruktioner med lille hældning.

(27) 13 06 05
(27) Tage 2013-06-05
Murværk med opstigende grundfugt
Saltskader på murværk

Mange synlige skader på murværk – fx forvitringer, misfarvninger og udblomstringer – skyldes påvirkning fra salte. Saltene er fx ført frem til overfladen af opstigende grundfugt fra jorden og/eller opløst i murværkets sten og fuger.

(21) 13 06 04
(21) Ydervægge 2013-06-04
Brandklassifikation – det europæiske system
Brandklassifikation – det europæiske system og hidtidige danske betegnelser

I forbindelse med harmonisering af prøvnings- og byggestandarder anvender EU-landene et fælles system til at beskrive byggevarers egenskaber – herunder brandtekniske egenskaber.

(99) 12 12 31
(99) Bygningen under ét 2012-12-31
Eksempel på termisk sortsværtning og heksesod
Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation

Sortsværtning i boliger skyldes partikler, fx svævestøv, som afsættes på vægge, lofter og andre overflader.Misfarvningerne kan opstå – hurtigt eller efter lang tid – afhængig af partikelkilde og særlige forhold i boligen.

(49) 12 12 29
(49) Overflader under ét 2012-12-29
Totaloverdækning, fugtkriterier og risikovurdering
Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renovering
I de senere år er der i mange tilfælde konstateret skimmelvækst – ved både nybyggeri og bygningsrenovering – såvel inden som umiddelbart efter ibrugtagning.
(99) 12 12 28
(99) Bygningen under ét 2012-12-28
Dårligt vedligeholdte grønne tagflader
Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligehold
I dette erfaringsblad beskrives lovgivning og brandtekniske forhold i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af grønne tage og facader – herunder krav til materialer, opbygning og brandsikring – for at modvirke brandspredning uans
(27) 12 12 27
(27) Tage 2012-12-27
Brandadskillelse i ydervæg
Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning

Mange storbrande skyldes forkerte udførelsesdetaljer ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions- og ydervægge. I dette erfaringsblad gennemgås udformning af bygningsdetaljer i ydervægge med brandstop i hulrum.

(21) 12 12 26
(21) Ydervægge 2012-12-26
Revne i murværk
Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk

Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder.

(29) 12 12 25
(29) Primære bygningsdele under ét 2012-12-25
Placering af røgalarm og røgalarmanlæg
Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold

Hurtig alarmering af brand har afgørende betydning for brandudviklingen og skadeomfanget.

(99) 12 11 11
(99) Bygningen under ét 2012-11-11
Røgskærm i bygning
Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme

Mange bygninger har indbygget ovenlys eller lemme i taget, så røg og varme kan komme ud ved en brand. Derved reduceres skadernes omfang, og muligheden for redningsindsats forbedres.

(27) 12 11 10
(27) Tage 2012-11-10
Bly i malede overflader
Bly i malede overflader – ved renovering, vedligehold og nedrivning

Ved vedligehold, renovering, ombygning og nedrivning af ældre bygninger er der konstateret problemer med håndtering af blyforekomster i materialer og bygningsdele.

(99) 12 11 09
(99) Bygningen under ét 2012-11-09
Skimmelvækst på pladebeklædning efter oversvømmelse
Udtørring efter vandskade

Der skal hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger, hvis en bygning eller bygningsdel har været udsat for vandskade.

(99) 12 07 23
(99) Bygningen under ét 2012-07-23
Byens tage
Inddækninger af metal - mellem tag og murværk
Utætte inddækninger er ofte årsag til omfattende vandskader.
(37) 12 07 20
(37) Tage 2012-07-20
Metalsålbænk
Sålbænke i murværk

Uhensigtsmæssig udformning af sålbænke medfører ofte misfarvninger og skader på det underliggende murværk, fx udkrystalliserede salte, frostsprængte sten og fuger.

(31) 12 07 19
(31) Ydervægge 2012-07-19
Termografi af kuldebro (sort)
Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner

Varmetabet gennem kuldebroer, dårlig isolering og utætheder i samlinger mellem bygningsdele er ofte stort. En forbedring af disse forhold kan resultere i væsentlige energibesparelser og øget komfort.

(99) 11 12 30
(99) Bygningen under ét 2011-12-30
Nødafløb etableret som udspyere i murkronen
Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring

De senere års mange tilfælde af kortvarig, kraftig regn (skybrud) har medført mange vandskader som følge af utilstrækkelig effektiv afledning af tagvand.

(47) 11 12 29
(47) Tage 2011-12-29
Opfugtning af mur
Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering

Efter renovering af uisolerede terrændæk eller lave krybekælderdæk i ældre bygninger ses undertiden – ikke tidligere konstateret – fugtopstigning i ydervægge.

(19) 11 12 28
(19) Bygningsbasis under ét 2011-12-28
Anvendelse af endoskop
Efterisolering af hulmur – forundersøgelser og forudsætninger

Hulmursisolering er normalt en rentabel energibesparende foranstaltning, og der er mange års erfaringer for, at det oftest går godt.

(21) 11 12 27
(21) Ydervægge 2011-12-27
Rotte i toilet
Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse

Rotter findes både i byer og på landet, hvor de medfører såvel smittefare som omfattende ødelæggelser.I dette erfaringsblad gennemgås bekæmpelse af kloakrotter, samt hvordan afløbssystemer udføres og anvendes for at sikre mod indtrængnin

(50) 11 11 23
(50) Terræn 2011-11-23
Utæt gennemhærdet fugemassetætning
Dampspærresamlinger og tætningsmidler

Utætte samlinger mellem dampspærrer og med andre materialer kan medføre fugtskader, trækgener og øget varmetab.

(39) 11 11 22
(39) Kompletterende bygningsdele 2011-11-22
Forgæves forsøg på tætning med PUR-skum
PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring

Fra omkring 1970 er PUR-skum i vid udstrækning anvendt til understrygning af tagsten, men tætningsmetodens anvendelse ophørte omkring 20 år senere efter mange dårlige erfaringer med skummets funktion og langtidsegenskaber.I mange tilfæld

(47) 11 11 21
(47) Tage 2011-11-21
Opbuling af trægulve
Trægulves opbuling - fugt fra rumluft eller underlag

Trægulve, som udsættes for fugtpåvirkning, vil optage fugt og udvide sig.

Ved kraftig opfugtning, fx fra underlag eller rumluft, er der risiko for, at gulvet udvider sig vandret og støder mod omgivende bygningsdele.

(43) 11 10 22
(43) Dæk 2011-10-22
 Muret trempel med rem
Indmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse
Nedbrydning af træværk forekommer ofte i ældre bygninger opført i en periode, hvor det var gængs byggepraksis – helt eller delvis – at indmure uimprægneret træ.
(29) 11 10 21
(29) Primære bygningsdele under ét 2011-10-21
Ventilation, indeklima og fugtgener i boligen
Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger

Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst i boliger skyldes ofte utilstrækkelig ventilation.

(99) 11 07 21
(99) Bygningen under ét 2011-07-21
Kondens på tagplade
Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer
Ved dryp fra fritstående, pladeoverdækkede tage – fx af parkeringsanlæg, oplagringspladser, carporte og terrasser – rettes undersøgelserne ofte mod utætheder i tagdækningen.
(47) 11 07 20
(47) Tage 2011-07-20
Tagunderlag af krydsfiner med skimmelvækst
Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst

I erfaringsbladet gennemgås årsager til skimmelvækst på krydsfinerplader i ventilerede tagkonstruktioner. Endvidere omtales misfarvninger forårsaget af skimmelvækst på undersiden af tagudhæng og carporttage.

(47) 11 07 19
(47) Tage 2011-07-19
Misfarvet loft som følge af kondensdryp
Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen

Dette erfaringsblad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader.

(42) 11 07 18
(42) Indvendige vægoverflader 2011-07-18
Altan med opfugtet murværk
Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold

Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn.

(23) 11 02 28
(23) Dæk 2011-02-28
Omfangsdræn
Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse

Fugtskader i vægge og kældre ses ofte i bygninger uden omfangsdræn, med forkert projekterede eller dårligt udførte dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer på grund af manglende vedligehold.

(50) 11 02 25
(50) Terræn 2011-02-25
Fugtskadet vindueslysning
Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk
Da slagregn altid kan trænge gennem murværk, skal der sørges for afledning af vand fra murværket over muråbninger for fx vinduer og døre.
(21) 11 02 24
(21) Ydervægge 2011-02-24
renovering af gulvafløb i badeværelse
Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger

I erfaringsbladet gennemgås krav og anbefalinger til udførelse af gulvafløb i vådrum og beskrivelser af almindeligt anvendte løsninger til udførelse af gulvafløb i forbindelse med renoveringsarbejde.

(50) 10 11 30
(50) Terræn 2010-11-30
Rensning af tagrende
Afløbsinstallationer i småhuse – rensning, vedligehold og drift

Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit.

(50) 10 11 20
(50) Terræn 2010-11-20
Ledningslokalisering med pilekvist/svejsetråd
Undersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter

Fejl i afløbssystemer kan medføre udsivning af spildevand og risiko for forurening,lugtgener, forstoppelser, kælderoversvømmelser eller rotteplage. Derfor skal fejl og skader findes og udbedres hurtigst muligt.

(50) 10 11 19
(50) Terræn 2010-11-19
Termografi ved fodpanelet
Utætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering

Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader.

(99) 10 11 18
(99) Bygningen under ét 2010-11-18
Skimmelvækst omkring et vindue
Energibesparelser og fugtgener

Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning og -tætning samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg (i småhuse) konstateres undertiden fugtgener.

(29) 10 11 17
(29) Primære bygningsdele under ét 2010-11-17
Myreangreb på sokkel
Myrer i bygninger - forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring

Myreaktivitet i bygninger kan ud over komfortgener medføre såvel fugtskader som nedbrydning af byggematerialer og konstruktioner. Der findes mange hundrede myrearter, men det er forholdsvis få, som trænger ind i bygninger.

(29) 10 08 30
(29) Primære bygningsdele under ét 2010-08-30
Oversvømmet kældergulv
Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker
Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser.
(50) 10 08 20
(50) Terræn 2010-08-20
Kolde gulve og fugtgener ved udkragede betonaltandæk
Udkragede betonaltandæk – kolde gulve og fugtgener

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader, hvilket har indflydelse på såvel indeklima som energiforbrug. I erfaringsbladet gennemgås temperatur-, fugtforhold og kuldebroer i altankonstruktioner af beton.

(23) 10 08 19
(23) Dæk 2010-08-19
Nedhængt gipsloft, som faldt ned uden varsel
Fastgørelse af nedhængte lofter

I erfaringsbladet gennemgås årsager til mangelfuld fastgørelse, og hvor der forudsættes opmærksomhed ved udførelse af nedhængte lofter, fx anvendelse af egnede ophængningsbeslag, skruer og dyvler.

(37) 10 08 18
(37) Tage 2010-08-18
Forside af visualiseringsværktøjet byg-erfa.dk/udtoerring
Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid

Det er ofte vanskeligt at bedømme hvor lang udtørringstid byggematerialer har behov for inden ibrugtagning, hvis efterfølgende fugtgener skal undgås.

(99) 10 05 27
(99) Bygningen under ét 2010-05-27
Lille muret skorsten med fugtskader
Små, murede skorstene – reparation og vedligehold

Skorstene er særligt udsatte for påvirkninger fra vind og vejr, hvilket fx kan medføre afskallede mursten, forvitrede pudsoverflader, nedbrudte fuger og revnedannelser – og deraf følgende fugtskader inde i bygningen.

(27) 10 05 26
(27) Tage 2010-05-26
Lille muret skorsten
Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg

I de seneste årtier er anvendelsen af mange skorstene ændret væsentligt. Udviklingen af de varmeproducerende anlægs teknik og effektivitet har fx reduceret varmetabet, så mange skorstene er blevet „kolde“.

(27) 10 05 25
(27) Tage 2010-05-25
Mørtelfuger med karakteristiske murbihuller
Murbier i murværk - forebyggelse og reparation
Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men ved forekomst i større mængder i murværk er der risiko for vandindtrængning og frostskader.
(21) 10 05 19
(21) Ydervægge 2010-05-19
Deformerede marmorsten på en facadebeklædning
Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed

Kvaliteten af natursten anvendt til facadebeklædninger, fx marmor, kalksten, skifer eller sandsten, er meget varierende.

(41) 10 05 17
(41) Udvendige vægoverflader 2010-05-17
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder
For højt fugtindhold i tagisoleringsmateriale reducerer varmeisoleringsevnen i varme tage og nedbryder træmaterialer i kolde tage.
(27) 10 03 23
(27) Tage 2010-03-23
Hul i tag efter udskæring af prøvetag
Varme tage - efterisolering og fugtforhold

En utæt tagdækning på et varmt tag kan medføre opsamling af store vandmængder i isoleringen mellem tagdækning og underliggende dampspærre.

(27) 10 03 22
(27) Tage 2010-03-22
Byggematerialer dækket af sne
Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning af byggematerialer kan medføre skimmelvækst.

(99) 09 12 31
(99) Bygningen under ét 2009-12-31
Anvendelse af grisehaler
Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder

I brugsvandsinstallationer med både varmforzinkede rør og kobbermaterialer, dvs. kobberrør eller fittings af kobberlegeringer, er der risiko for gennemtæringer i ledninger med stillestående vand.

(53) 09 12 19
(53) Vand 2009-12-19
Beskadiget undertag af banevarer
Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder

Forkert montage af undertage udført af banevarer kan i blæsevejr medføre så kraftig blafring, at det medfører betydelige støjgener for husets beboere.

(47) 09 12 18
(47) Tage 2009-12-18
Flad tagflade med installationer
Tekniske installationer på flade tage - gennemføring i og montering på tagfladen

Uhensigtsmæssig placering af ventilations- og køleanlæg på flade tage er ofte årsag til indtrængende vand i tag og underliggende rum.

(37) 09 12 16
(37) Tage 2009-12-16
Bygninger med udsat beliggenhed
Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne

Forkert bedømmelse af vindforhold kan få alvorlige følger for et byggeri, fx fugtskader, manglende komfort og eventuelt kollaps.

(99) 09 11 06
(99) Bygningen under ét 2009-11-06
Opfugtet træloft ved uisoleret aftrækskanal
Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger
Fugtskjolder på loftet omkring gennemføringer af aftrækskanaler og faldstammeudluftning antages ofte forårsaget af utætte inddækninger ved gennemføring i tagfladen.
(37) 09 11 05
(37) Tage 2009-11-05
En tagflade med tagpap og vandansamling
Afvandingsforhold på flade tage – lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning

En tagflade med tagpap eller -folie og utilstrækkeligt fald mod afløb kan medføre vandansamlinger – og dermed risiko for revner i tagdækningen, gennemsivning, frostskader på bestrøningen, sætninger i tagkonstruktionen og på længere sigt

(47) 09 08 10
(47) Tage 2009-08-10
Dampbule på tagpapdækning
Dampbuler på tagpaptage – forebyggelse og udbedring

I forbindelse med tagdækningsarbejde kan der blive lukket fugt inde i en lille luftlomme mellem to tagpaplag. Dette erfaringsblad beskriver, under hvilke omstændigheder dampbulerne opstår samt hvordan de udbedres og forebygges.

(47) 09 08 08
(47) Tage 2009-08-08
Istapper i tagrender
Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader
Isdannelser i tagrender og nedløb kan i år med kraftigt snefald og frostvejr medføre såvel frostskader på bygningen som risiko for personskader forårsaget af nedfaldende istapper.
(37) 09 08 07
(37) Tage 2009-08-07
Tydelig angivelse af rørinstallation til genbrug af regnvand
Brug af regnvand fra tage – til wc og i vaskemaskiner

I Danmark er det tilladt at bruge regnvand fra tage til wc-skyl og tøjvask i boliger og tilsvarende byggeri.

(50) 08 12 29
(50) Terræn 2008-12-29
Energirenovering af vinduesparti og vægge
Energi- og indeklimaforbedring – ældre etageboliger

Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab.

(99) 08 12 28
(99) Bygningen under ét 2008-12-28
Græstørvstag
Græstørvstage - opbygning og vedligehold
Græstørvstage anvendes ofte på bygninger, der skal indpasses i særlige naturområder. Tagets udførelse har lange traditioner, og ved korrekt udførelse er levetiden lang.
(27) 08 12 09
(27) Tage 2008-12-09
Let facade med glasbeklædte facadepartier ud for etageadskillelsen
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader
Der er i de senere år konstateret adskillige glas- eller metalbeklædte facadepartier med skader efter vandindtrængen og kondens i den del, som ligger ud for etageadskillelsen.
(31) 08 12 08
(31) Ydervægge 2008-12-08
Polystyrenisolering på flade tage
Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) - brandbeskyttelse, membranunderlag

Dette erfaringsblad behandler primært forholdsregler i forbindelse med EPSisolering, som er det hyppigst anvendte brændbare isoleringsmateriale til flade tage.

(27) 08 11 21
(27) Tage 2008-11-21
Glasfacader
Bygningsglas – funktionsglas og -ruder

Glas anvendes aktuelt i stort omfang i bygningskonstruktioner. I dette blad orienteres om – især nyere – glasprodukter og deres muligheder for at opfylde forskellige funktionskrav.

(31) 08 11 20
(31) Ydervægge 2008-11-20
Indbrudssikring
Sikring mod indbrud i boliger

En indbrudstyv behøver ofte blot at flække en dørkarm for at komme ind gennem hoved-, bag- eller terrassedør til en bolig.

(99) 08 11 19
(99) Bygningen under ét 2008-11-19
Misfarvet murværk fremkaldt under kraftig afsyring
Undgå afsyring af murværk – misfarvninger og forvitringer

Murværk afsyres for at fjerne mørtelrester fra opmuringen, men processen indebærer risiko for skader - såvel misfarvninger på fuger og mursten som svækkede fuger og utilstrækkelig hærdning af kalk i mørtlen.

(21) 08 06 27
(21) Ydervægge 2008-06-27
zinkkvist
Zinkbeklædte kviste

Ved både nyt byggeri og bygningsrenovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker).

(37) 08 06 26
(37) Tage 2008-06-26
Hus på punktfundament
Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter – skadedyr, fugt, komfort, energirenovering

Mange ældre fritidshuse af træ er opstillet på punktfundamenter. Konstruktionen kan medføre, at ræve, rotter, mus og tilsvarende skadedyr trænger ind under huset.

(12) 08 04 29
(12) Fundamenter 2008-04-29
Resultat af revneudbedring
Revner i bygninger – udbedring i beton og murværk

De fleste bygninger har revner. Nogle er harmløse skønhedsfejl, mens andre er tegn på alvorlige fejl i den bærende konstruktion - og dermed af betydning for sikkerheden.

(29) 08 04 28
(29) Primære bygningsdele under ét 2008-04-28
Bæreevnesvigt ved opgravning af kælder
Revner i bygninger - eksempler, årsag og risiko

Der er mange forskelligartede årsager til revner i bygninger - og selv erfarne byggeteknisk sagkyndige kan fejlbedømme årsagen til revnedannelser.

(29) 07 12 28
(29) Primære bygningsdele under ét 2007-12-28
Revne i gavl
Revner i bygninger - undersøgelse og analyse

De fleste bygninger har revner. Nogle har kun betydning for bygningens udseende, mens andre er tegn på alvorlige fejl, som vedrører sikkerheden.

(29) 07 12 27
(29) Primære bygningsdele under ét 2007-12-27
CE-mærkning af en bundfældningstank
CE-mærkning – produkter til afløbsanlæg

Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører er der usikkerhed om anvendelse af CE-mærkede produkter til afløbsanlæg. I dette erfaringsblad gennemgås hvilke produkter til afløbsanlæg, der er CE-mærkede, og hvilke der skal CE-mærkes.

(50) 07 10 31
(50) Terræn 2007-10-31
Nyopført bygning med frit vand på det omgivende terræn
Vandbelastede sokler ved terrændæk - terrænforhold og niveaufri adgang

Kraftige byger kombineret med øget bebyggelse i lavtliggende områder og uhensigtsmæssige faldforhold på omgivende terræn har bevirket, at sokler i terrændæk i større omfang end tidligere udsættes for vandtryk.

(13) 07 10 30
(13) Terrændæk 2007-10-30
Stålproduktion
Stålkonstruktioner – korrosionsbeskyttelse

Det meste stål, som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte skader på de anvendte stålkonstruktioner.

(49) 07 08 02
(49) Overflader under ét 2007-08-02
Petanqueanlæg
Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg

I dette erfaringsblad beskrives anlæggets etablering, konstruktive opbygning, materialevalg og omgivelser, så spilleglæden øges og omfanget af vedligehold reduceres.

(10) 07 08 01
(10) Terræn 2007-08-01
Undertag med utilstrækkelig rivstyrke
Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne

Undertage under tagdækninger anvendes for at beskytte de underliggende konstruktioner dels mod indtrængende regn og sne dels mod kondensdryp.

(27) 07 06 29
(27) Tage 2007-06-29
Gulvvarme trægulv
Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener
Dette erfaringsblad beskriver en række skader og gener, komfort- og energimæssige forhold, som kræver særlig opmærksomhed ved anvendelse af gulvvarme i forbindelse med forskellige gulvtyper og materialer.
(43) 07 06 28
(43) Dæk 2007-06-28
Linoliebehandlede vinduer
Linoliebehandling af udvendigt træværk
Linolie har i flere hundrede år – frem til 1950'erne – været det mest anvendte bindemiddel i maling til træværk.
(49) 07 05 02
(49) Overflader under ét 2007-05-02
tæring af vandrør
Varmforzinkede brugsvandrør - korrosion og gennemtæring i nye anlæg

Ændret anlægsudformning, vandkvalitet og vandbesparelser har øget omfanget af tæringsskader på varmforzinkede stålrør og medført store, uventede udgifter til reparation, udskiftning af rørsystemer og udbedring af vandskader.

(53) 07 05 01
(53) Vand 2007-05-01
Nedbrudte fuger omkring vindue
Fuger omkring vinduer i teglydervægge – udskiftning
Nedbrudte fuger omkring vinduer og døre i teglydervægge kan - uanset om fugerne er udført af mørtel, fugemasse eller fugebånd - resultere i både trækgener og unødigt varmetab.
(41) 06 12 31
(41) Udvendige vægoverflader 2006-12-31
Støbejernsledning med tilslutning til pvc-ledning
Overgangssamlinger – mellem forskellige typer afløbsrør

I forbindelse med såvel nyanlæg som ombygning af ældre afløbssystemer skal der ofte samles rør af forskellige materialer. Der findes mange koblinger, som både er fleksible og som giver tætte overgangssamlinger.

(50) 06 12 29
(50) Terræn 2006-12-29
Betonkonstruktion med tydelige tegn på rusten armering
Betonskader – undersøgelse og reparation

Revner, afskalninger og større nedfaldne stykker fra en bygning med armerede betonkonstruktioner er tegn på, at der behov for udbedringer for at sikre bygningens funktionsduelighed.

(99) 06 12 28
(99) Bygningen under ét 2006-12-28
Pumpebrønd for drænvand
Drænvand – pumpebrønde

Dårligt fungerende pumpebrønde for drænvand kan medføre både fugt- og lugtgener.

(50) 06 12 27
(50) Terræn 2006-12-27
Ekstraordinært stort frugtlegeme af Ægte Hussvamp
Ægte Hussvamp - identifikation og reparation af skader

Ægte Hussvamp er den alvorligste trænedbrydende svamp i byggeriet. Den både vokser og nedbryder træ hurtigt og kan brede sig ind i porøse, uorganiske materialer, fx murværk.

(99) 06 12 22
(99) Bygningen under ét 2006-12-22
Værkstedsplads med olieudskiller
Tæthedsprøvning af olieudskillere

I forbindelse med at en række kommuner har foretaget systematisk tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere, er der konstateret utætheder i 20-50 % af udskillerne.

Der er konstateret mange utætte olieudskillere etableret før 1980

(50) 06 12 06
(50) Terræn 2006-12-06
Afdækkede og opklodsede tagelementer
Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri

Træbaserede tagelementer skal have et passende lavt fugtindhold for at undgå vækst af skimmelsvampe og angreb af trænedbrydende svampe.

(27) 06 06 30
(27) Tage 2006-06-30
Krydsfiner efter opskæring af tagpapinddækning
Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter - risiko for fugtskader ved kuldebroisolering
Der er i de senere år konstateret fugtskader i høje sternkonstruktioner, hvor krydsfiner på et trælægtesystem er lukket inde mellem en stålkassettevæg og tagpapbeklædning.
(27) 06 06 29
(27) Tage 2006-06-29
Opfugtet, mosbegroet og nedbrudt fugebånd
Forkomprimerede fugebånd i ydervægge
I bygningsfacader ses ofte ældre løstsiddende, forvredne, misfarvede eller nedbrudte fugebånd, der kan medføre såvel opfugtning, vandskader, trækgener som risiko for råd og vækst af skimmelsvampe.
(41) 06 06 28
(41) Udvendige vægoverflader 2006-06-28
Taginddækning
Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly

Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i miljøet og medfører sundhedsmæssige skader. Siden 2002 har det – med få undtagelser – været forbudt at anvende bly til inddækninger på nye bygninger, fordi blyet afvaskes med regnvandet.

(37) 06 04 06
(37) Tage 2006-04-06
Sandfangsbrønd
Nedsivning af regnvand i faskiner

I dette erfaringsblad gennemgås opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav, dimensioneringsregler og forskellige fyldmaterialer til faskiner samt anbefalinger til drift og vedligehold.

(50) 06 04 03
(50) Terræn 2006-04-03
Skimmelvækst
Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse

Selv efter adskillige års omfattende forskning foreligger der endnu ikke al ønskelig viden om skimmelsvampe. I dette erfaringsblad informeres generelt om skimmelsvampe – og gener som følge heraf.

(99) 05 12 31
(99) Bygningen under ét 2005-12-31
kolde gulve
Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer
I mange nyere boliger i flere etager er gulvoverfladen ved yderdøre og vinduespartier kolde.
(21) 05 12 30
(21) Ydervægge 2005-12-30
Nedbrudt tagkonstruktion
Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode

Hygrodiode har gennem mere end 15 år været anvendt som dampbremse især i store, uventilerede paralleltagkonstruktioner af træ med lav hældning.

(27) 05 12 29
(27) Tage 2005-12-29
Rustbeskyttede af vinduesbeslag
Rustbeskyttelse af gamle beslag

Der er mange eksempler på omhyggeligt istandsatte, ældre vinduer med utilstrækkeligt rustbeskyttede beslag. Det medfører, at vinduerne allerede få år efter istandsættelsen ser ud som på billedet.

(41) 05 12 28
(41) Udvendige vægoverflader 2005-12-28
Porøs naturskifer med begroninger
Oplægning af naturskifer
I forbindelse med såvel renovering som nybyggeri er dog konstateret en række problemer - især i forbindelse med oplægningen, herunder fastgørelsen af de enkelte skifersten.
(27) 05 12 08
(27) Tage 2005-12-08
Termorude med forringet isoleringsevne
Termo- og energiruder - dugdannelser, revner og udskiftning

Energiruder erstatter i stadigt større omfang almindelige termoruder i forbindelse med reparationer og bygningsfornyelse.

(31) 05 12 07
(31) Ydervægge 2005-12-07
Gulvafløb
Lugtgener fra gulvafløb i boliger
I dette erfaringsblad omtales de mest almindelige årsager til lugtgener, og hvordan de kan undgås ved såvel korrekt projektering og arbejdsudførelse som jævnlig rengøring.
(50) 05 12 05
(50) Terræn 2005-12-05
Åbnet tagkonstruktion med tagpap på krydsfiner
Alternative isoleringsmaterialer – granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske

I de senere år har der været øget interesse for anvendelse af såkaldte alternative isoleringsmaterialer - navnlig i form af papir- og hørisolering.

(29) 05 09 29
(29) Primære bygningsdele under ét 2005-09-29
Vindgipsplade med skimmel
Vindgips i lette ydervægge - risiko for fugtskader

Imprægnerede gipsplader (vindgips) er i de senere år blevet stadig mere almindeligt anvendt som vindtæt afdækning af isolering i lette pladebeklædte ydervægge, fordi pladerne er diffusionsåbne og har tilfredsstillende brandtekniske

(21) 05 09 28
(21) Ydervægge 2005-09-28
fast undertag af tagpap på krydsfiner
Traditionelt, fast undertag med vingetagsten

Et traditionelt, fast undertag i form af tagpap på et underlag af brædder blev før i tiden blot kaldt for 'brædder og pap'. I dag anvendes denne betegnelse ofte for både brædder, krydsfiner eller OSB-plader som underlag for tagpap.

(27) 05 06 28
(27) Tage 2005-06-28
Vandinstallation
Brugsvandsinstallationer – rørmaterialer

Levetiden af nye brugsvandsinstallationer er ofte kort, fordi materialeprisen er udslagsgivende ved valg af rørmaterialer.

(53) 05 06 27
(53) Vand 2005-06-27
bygningsundersøgelse
Fugtundersøgelse af bygninger
Formålet med en bygningsundersøgelse er at registrere og vurdere bygningens tilstand - herunder at afdække eventuelle skader, som skal udbedres samt at identificere mindre hensigtsmæssigt udførte konstruktioner, som bør ændres, så nye skade
(99) 05 06 26
(99) Bygningen under ét 2005-06-26
Fugtmålinger i beton
Fugtindhold i beton og murværk - måling og fejlkilder
Fugt skader sjældent uorganiske materialer, men hvis de er opfugtede, er der risiko for skader på fugtfølsomme belægninger og behandlinger samt tilstødende trækonstruktioner.
(99) 05 05 05
(99) Bygningen under ét 2005-05-05
Misfarvede, cementbaserede fuger mellem fliser
Misfarvning af fuger i vådrum - årsager, forebyggelse og udbedring
I toilet- og baderum konstateres ofte misfarvede fuger ved vaske, brusenicher, badekar og langs flisekanter. . I dette blad beskrives årsager til misfarvning, samt hvordan problemerne kan undgås og udbedres.
(42) 05 04 11
(42) Indvendige vægoverflader 2005-04-11
Gennemtæret varmforzinket stålrør
Korrosion i brugsvandsanlæg – gevindsamlinger af varmforzinket stål
I dette erfaringsblad beskrives årsager til tæringsproblemer, og hvor skaderne hyppigst opstår. Desuden angives en række forholdsregler, som kan reducere risiko for gennemtæring.
(53) 05 04 10
(53) Vand 2005-04-10
boring i galvaniserede stolper risiko for hydrogen eksplosion
Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion
Som følge af en personulykke gøres hermed opmærksom på risikoen for eksplosion ved boring i galvaniserede stolper, der er nedstøbt i beton.
(29) 05 04 09
(29) Primære bygningsdele under ét 2005-04-09
Korroderet trådbinder i murværk
Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning

Efter stormen i 1999 undersøgtes [2] nedstyrtede murværksgavle, hvor årsagen kunne henføres til dels korrosion i varmforzinkede stålbindere dels manglende forankring af gavl til tagkonstruktion [3] .

(21) 04 12 31
(21) Ydervægge 2004-12-31
Opsætning af grundmursplader
Fugtskader i ældre kældre - udbedring og forebyggelse
I mange ældre ejendomme er fugt i kældrene almindeligt forekommende, men hvis opfugtningen bliver for kraftig, kan det fx medføre afskallende puds og maling fra væggene, råd og svampeskader på træbjælker, gulve, paneler samt fugtskader på o
(19) 04 12 29
(19) Bygningsbasis under ét 2004-12-29
Fugt i kældre
Fugtskader i ældre kældre - undersøgelser
Fugt i kældre er almindeligt forekommende i mange ældre ejendomme, og kraftig opfugtning kan fx medføre: afskallende puds og maling fra væggene, skader på træbjælkelag, gulve, paneler mv., skader på opbevarede genstande, vækst af skimmelsva
(19) 04 12 28
(19) Bygningsbasis under ét 2004-12-28
En installationsskakt med for lidt plads til inspektion
Installationsskakte i etageboliger – ved bygningsfornyelse og nybyggeri
Installationer og komponenter, fx til vand og varme, har en kortere levetid end de omgivende bygningsdele.
(99) 04 11 23
(99) Bygningen under ét 2004-11-23
Rørgennemføringer i terrændæk med løs isolering
Terrændæk – kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer

Kuldebroer i fundamenter og terrændæk kan være årsag til en væsentlig del af en bygnings samlede varmetab.

(13) 04 08 03
(13) Terrændæk 2004-08-03
deformeret trægulv
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
Dette erfaringsblad beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af fugtspærrer i gulvkonstruktioner. Desuden gennemgås konkrete eksempler på en række almindeligt anvendte udførelsesdetaljer.
(13) 04 08 02
(13) Terrændæk 2004-08-02
Begroninger på tegltag
Begroninger – alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer

Udvendige bygningsoverflader beliggende i områder med lokalt fugtigt klima er ofte begroet med alger, lav eller mos. Begroningerne forekommer især på tagsten, facader og sokler.

(49) 04 05 28
(49) Overflader under ét 2004-05-28
Skimmel på spær af fyrretræ
Misfarvende svampe og bakterier på træ
I dette erfaringsblad beskrives såvel vækstforhold som problemer med svampe og bakterier, samt hvordan eventuelle misfarvninger forebygges og fjernes.
(29) 04 05 27
(29) Primære bygningsdele under ét 2004-05-27
Stikledning på kloakrør
Tilslutning af stikledninger til hovedkloak

Ved dårligt udførte tilslutninger til hovedkloakker - fx påhugning og indskruning - er der konstateret svækkelser og revnedannelser, og dermed utætheder og risiko for vandindtrængen og udsivning af spildevand, samt rotteproblemer.

(50) 04 03 09
(50) Terræn 2004-03-09
Mange danske kloaksystemer er i stand
Fornyelse af afløbssystemer
Mange danske kloaksystemer er i så dårlig stand, at de vil falde sammen, hvis de ikke fornyes i løbet få år.
(50) 04 03 08
(50) Terræn 2004-03-08
Pavillonbyggeri
Dæk over terræn i pavillonbyggeri

I 1980'erne og 90'erne blev der bygget mange pavillonbygninger til institutioner, midlertidige kontorer og indkvartering af flygtninge - og der opføres stadig mange af disse bygninger.

(19) 03 12 29
(19) Bygningsbasis under ét 2003-12-29
Trænedbrydende svampe - kendetegn
Trænedbrydende svampe - kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer

Dette erfaringsblad gennemgår de mest almindelige trænedbrydende svampes forskellige vækstbetingelser, nedbrydningsformer, udseende og særlige kendetegn, samt hvor der er risiko for svampeangreb i småhuse og etageejendomme.

(29) 03 12 28
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-12-28
Brunmuld, hvidmuld og gråmuld
Trænedbrydende svampe – forekomst i bygninger

Mere end 30 svampearter kan nedbryde træ i byggeri - og hver art har sine foretrukne vækstbetingelser og særlige kendetegn. I dette erfaringsblad gennemgås forskellige nedbrydningsformer, og hvor der er risiko for svampeangreb.

(29) 03 12 19
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-12-19
Imprægneret træ - træbeskyttelse
Imprægneret træ
Hvis træ udsættes for fugt gennem længere tid, vil træet blive nedbrudt af svampe eller insekter.
(29) 03 12 18
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-12-18
Vandskadet gulv
Vand- og fugtskader på trægulve

Gulvbelægninger af træ, som udsættes for vand- og fugtpåvirkninger medfører stor risiko for skader.

(43) 03 11 28
(43) Dæk 2003-11-28
Nedstyrtet tagfelt
Brud i skruer – ved montering af bærende beslag i træ

Ved udførelse af kraftoverførende samlinger i bærende konstruktioner er det vigtigt at anvende de rigtige skruer og montere dem korrekt - især brug af elektrisk værktøj kræver særlig omhu.

(39) 03 11 27
(39) Kompletterende bygningsdele 2003-11-27
fugtskader i ydervægge og tage i fryse- og kølehuse
Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum
I de senere år er der konstateret en del fugtskader i ydervægge og tage i fryse- og kølehuse samt skøjtehaller.
(29) 03 11 26
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-11-26
Sivedræn
Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg

Spildevand fra ejendomme i det åbne land, sommerhuse og andre ikke-kloakerede områder afledes bedst og billigst ved nedsivning i jorden.

(50) 03 10 31
(50) Terræn 2003-10-31
Gård i åbent land
Spildevandsrensning i det åbne land

Mange ældre ejendomme i det åbne land er kloakeret, så spildevandet ledes direkte til vandløb, sø eller markdræn efter at have passeret en lille septiktank.

(50) 03 10 30
(50) Terræn 2003-10-30
Svampe tabel
Svampevækst i trækonstruktioner

I Danmark udbedres der hvert år skader for mange millioner kroner som følge af råd- og svampeangreb i bygninger.

(29) 03 07 24
(29) Primære bygningsdele under ét 2003-07-24
Dug og kondens på vindue
Kondens på glasflader – termoruder og energiruder
Længerevarende kondens på ruder i trævinduer kan give anledning til både vækst af skimmelsvampe og nedbrydning af træværk.
(31) 03 05 08
(31) Ydervægge 2003-05-08
Sammenbyggede enfamiliehuse
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton – lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse
Dette erfaringsblad beskriver principper for udførelse af lejlighedsskel og angiver eksempler på, hvordan bygningsreglementets krav opfyldes, fx ved at undgå "faste forbindelser" mellem de to vægdele eller utætheder ved gennemføringer i væg
(22) 03 05 07
(22) Indervægge 2003-05-07
Knækket teglbjælke
Teglbjælker i murværk – over vindues- og døråbninger

Der ses ofte revner, afskalninger eller andre skader på murværk over vindues- og døråbninger. I mange tilfælde skyldes skaderne manglende forståelse for teglbjælkers funktion blandt såvel projekterende som udførende.

(21) 02 12 17
(21) Ydervægge 2002-12-17
Parkeringsdæk med betonsten
Parkeringsdæk med betonsten – vandtæthed og forskydning i belægning

I de senere år har tage over butikscentre og tilsvarende bygninger i stort omfang været udnyttet til parkering.

(23) 02 12 16
(23) Dæk 2002-12-16
Afdækning i forbindelse med renoveringsarbejde af let byggeri
Let byggeri - husk afdækning i byggeperioden
I dette erfaringsblad omtales de vigtigste omstændigheder, hvor der er risiko for ødelæggelse af materialer og indtrængning af nedbør samt efterfølgende vækst af skimmelsvampe. Desuden angives forholdsregler, der kan modvirke problemerne.
(99) 02 11 29
(99) Bygningen under ét 2002-11-29
Mug og skimmelvækst på malebehandlet vådrumsvæg
Malebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone"
Anvendelse af malebehandling i vådrum kan medføre problemer i form af misfarvninger, skimmelvækst og muggen lugt, hvis projektering, udførelse og vedligehold ikke er i orden.
(42) 02 10 16
(42) Indvendige vægoverflader 2002-10-16
opfugtet vægbeklædning af porøse træfiberplader med angreb af Ægte Hussvamp
Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader

I 1950'erne og 60'erne var det almindeligt at beklæde uisolerede lofter, ydervægge og tagetager i enfamiliehuse og sommerhuse med porøse træfiberplader - såkaldte "bløde masoniteplader" - for at forbedre husets varmeisolering.

(42) 02 06 27
(42) Indvendige vægoverflader 2002-06-27
Anvendelse af tagfolie på fladt tag
Tagfolier - valg og anvendelse

Der er mange typer tagfolier med de samme anvendelsesområder som tagpapper og med lige så gode egenskaber og holdbarhed.

(47) 02 02 15
(47) Tage 2002-02-15
Indvendige forsatsrammer
Forsatsløsninger til ældre vinduer - varme- og lydisolering samt dagslys
Ældre vinduer med et lag glas kan få bedre varme- og lydisolerende egenskaber, hvis der monteres forsatsrammer indvendigt.
(31) 02 02 14
(31) Ydervægge 2002-02-14
Et indfarvet pudslag med farveforskelle
Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel

Murværk med overfladelag af indfarvet mørtel er ofte behæftet med håndværksmæssige skønhedsfejl, så væggen fremstår meget spraglet.

(21) 01 12 29
(21) Ydervægge 2001-12-29
Reperation af ældre vinduer
Ældre trævinduer – vedligehold og istandsættelse

Løbende reparation af småskader på trævinduer medfører, at de kan holde længe med meget lidt vedligehold.

(21) 01 12 27
(21) Ydervægge 2001-12-27
Parcelhus med ødelagt gavltrekant
Stormskader på murede gavltrekanter

Mange gavltrekanter suges ud eller trykkes ind under kraftige storme - ofte fordi de ikke er blevet ordentligt fastgjort til tagkonstruktionen.

(21) 01 10 03
(21) Ydervægge 2001-10-03
Murværk med hvidlige misfarvninger fremkaldt af udfældet kalk
Misfarvende kalkudfældninger på murværk
Murværk med kalkholdige mørtler kan få hvidlige misfarvninger og afskalninger efter opmuring, fugning eller overfladebehandling. Årsagen er ofte for langsom hærdning af mørtlen.
(21) 01 10 02
(21) Ydervægge 2001-10-02
Afskalninger fra mørtelfuger i murværk
Afskalninger fra mørtelfuger

Der opstår ofte - især i udsatte miljøer - afskalninger fra mørtelfuger i udvendigt murværk.

(21) 01 10 01
(21) Ydervægge 2001-10-01
vådrumsvæg med kraftigt svampeangreb
Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge
Billedet viser en vådrumsvæg med kraftigt svampeangreb forårsaget af en utæt rørgennemføring udført efter regler fra før 1979.
(53) 01 09 28
(53) Vand 2001-09-28
Varmtvandanlæg med mangelfuld rengøring
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – rensning og desinfektion

Forringet kvalitet af det varme brugsvand kan skyldes bakterivækst og slimdannelse i varmtvandsbeholder og ledningsnet.

(53) 01 09 21
(53) Vand 2001-09-21
Bjælkehus
Bjælkehuse – tilstandsvurdering og vedligehold

Bjælkehuse stiller særlige krav ved opførelse og vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås en række områder, hvor såvel bygningsejere, håndværkere som projekterende skal være særligt opmærksomme.

(21) 01 04 02
(21) Ydervægge 2001-04-02
Opretstående varmtvandsbeholdere
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – årsager og forebyggelse

Kvaliteten af varmt brugsvand i større varmtvandsanlæg er ikke altid tilfredsstillende - årsagen er blandt andet bakterievækst og geléagtige slimdannelser.

(53) 01 04 01
(53) Vand 2001-04-01
lyd  og støj i klasselokale
Lyd- og støjforhold i skolelokaler - efterklangstid og akustisk regulering
Bladet beskriver en enkel metode til beregning af efterklangstid, nogle årsager til dårlig akustik, og praktiske løsninger på støjproblemer i skolelokaler.
(99) 01 03 02
(99) Bygningen under ét 2001-03-02
skade på klinkegulv / flisegulv lagt med cementmørtel
Keramiske fliser og klinker – lægning af gulve i cementmørtel
I dette blad gennemgås både årsager til skader og korrekte udførelsesmetoder ved fastholdelse af gulvbelægninger med traditionel cementmørtel.
(43) 01 03 01
(43) Dæk 2001-03-01
Afskallet mur
Tynde overfladelag af mørtel - skader og reparation

Det er ikke ualmindeligt at se afskalninger på forholdsvis nyt murværk, der er overfladebehandlet med tynde mørtellag.

(21) 00 11 28
(21) Ydervægge 2000-11-28
beskadige bygningsoverflader
Graffiti på bygningsfacader – fjernelse og forebyggelse
Dette erfaringsblad gennemgår, hvordan man undgår at beskadige bygningsoverflader i forbindelse med afrensning af graffiti, og hvordan man kan lette fremtidig afrensning ved en særlig overfladebehandling.
(21) 00 10 17
(21) Ydervægge 2000-10-17
Efterimprægnering ved overfladebehandling af en tagkonstruktion
Efterimprægnering af træ i bygninger

Bygningsdele med begyndende råd og svampeangreb eller angreb af træødelæggende insekter kan efterimprægneres, så levetiden forlænges betydeligt.

(29) 00 10 16
(29) Primære bygningsdele under ét 2000-10-16
Dæk over en parkeringskælder skadet af tøsalt
Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt
Betonoverflader og betonbelægninger (fliser, belægningssten og betonkantsten) samt betonkonstruktioner af utilstrækkelig betonkvalitet eller af en uhensigtsmæssig udformning kan nedbrydes, hvis der anvendes tøsalte til glatførebekæmpelse.
(49) 00 08 08
(49) Overflader under ét 2000-08-08
Uhensigtsmæssig oplagring af pvc-rør
Beton- og pvc-ledninger i jord Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol

I dette BYG-ERFA blad gennemgås modtagekontrol, lægning, samling og kontrol af ledningssystemer udført af beton og pvc.

(50) 00 05 13
(50) Terræn 2000-05-13
Gulvkonstruktion med dellagsstyrke
Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering
Industrigulve projekteres ofte på grundlag af erfaringer fra tidligere projekter uden den fornødne vurdering og tilpasning til det aktuelle projekt.
(43) 00 01 28
(43) Dæk 2000-01-28
Betonoverflade hvor betonhuden er fjernet ved blæserensning med sand
Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling

Ved overfladebeskyttelse med maling indgår den forudgående rensning af betonoverfladen som en vigtig proces ved både nybyggeri og renovering.

(49) 99 12 21
(49) Overflader under ét 1999-12-21
Bygningsbeslag
Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag
Mange bygningsbeslag fremstilles af stål, der korrosionsbeskyttes, eller af rustfrit stål. Disse beslag har stærkt varierende korrosionsbestandighed, og derfor er det vigtigt at vælge den rigtige materialetype til den enkelte opgave.
(49) 99 11 30
(49) Overflader under ét 1999-11-30
Saltudblomstringer på murværk
Saltudblomstringer på murværk

På murværk forekommer undertiden skæmmende, oftest hvidlige, udblomstninger i forbindelse med murværkets udtørring. Indledningsbilledet viser misfarvninger på murværkets nederste del fremkaldt af udfældede salte.

(21) 99 11 26
(21) Ydervægge 1999-11-26
I murværk sker der undertiden forvitring
Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte
I murværk sker der undertiden forvitring af et tyndt overfladelag på både sten og fuger, hvorved overfladelaget omdannes til pulver (afmeling). Dette BYG-ERFA blad behandler skadeårsager og udbedring af skader.
(21) 99 11 25
(21) Ydervægge 1999-11-25
Lokale gennemtæringer af stålet
Korrosionstrægt stål som facadebeklædning
Korrosionstrægt stål anvendes fortrinsvis til facadebeklædning, men også til kapperør i fri luft, til ledningsmaster, dvs. simple og veldrænede konstruktioner.
(41) 99 09 28
(41) Udvendige vægoverflader 1999-09-28
Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag i industrigulve
Industrigulve. Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag
Eksempel på vedhæftningssvigt som følge af utilstrækkelig komprimering af slidlagsbetonen. Det ses, at komprimeringen kun har været effektiv i slidlagets øverste tredjedel.
(43) 99 09 27
(43) Dæk 1999-09-27
Brud eller kohæsionsbrud i fugemasse
Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser

Billedet til venstre viser brud/kohæsionsbrud i fugemasse med større bevægelser, end fugemassen kunne optage.

(41) 99 09 24
(41) Udvendige vægoverflader 1999-09-24
åbne fuger i trægulve
Åbne fuger i trægulve

Billedet viser store, åbne fuger i et svømmende trægulv, som er udlagt med for stort fugtindhold. Ved ibrugtagning er brædderne tørret ud og er derfor svundet.

(43) 99 09 23
(43) Dæk 1999-09-23
Ødelagt asfaltbelægning pga lodrette sider i udgravning
Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder

Når befæstede arealer retableres efter opgravning for ledningsarbejder, opstår der ofte kort tid efter skader i belægningen.

(40) 99 09 22
(40) Belægninger i terræn 1999-09-22
Bukke giver mulighed for ødelagt tagpap
Varme tage med mineraluld - beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget

På billedet ses to bukke - anvendt som skærebænk - opstillet på en tagpapdækning udlagt på trædefast mineraluld. Der er stor risiko for at benene gennembryder tagpappen, idet de er placeret uden for de udlagte gangplader.

(47) 99 06 23
(47) Tage 1999-06-23
Stormskadet gavltrekant
Stormskader på murede vægge

Ødelagte gavltrekanter er blandt de hyppigst forekommende stormskader på murede vægge. Her ses en gavltrekant udført som 1/2-stens mur, der er væltet ind mod gavlspæret under en storm.

(21) 99 05 31
(21) Ydervægge 1999-05-31
Stort træ der vokser i umiddelbar nærhed af bygning
Træer og bygninger

Af æstetiske grunde har det altid været ønskeligt, at der er træer i umiddelbar nærhed af bygninger.

(99) 99 04 23
(99) Bygningen under ét 1999-04-23
Nedbrydning af træ i bygninger - biologiske skader
Nedbrydning af træ i bygninger

I Danmark udbedres der på årsbasis skader alene hidrørende fra råd og svamp for mange millioner kroner.

(29) 99 04 21
(29) Primære bygningsdele under ét 1999-04-21
betonplade i en terrændækkonstruktion
Fundering af terrændæk
Sætninger i jordlagene under et terrændæk kan forårsage alvorlige bygningsskader.
(13) 99 04 19
(13) Terrændæk 1999-04-19
Glas ætset af nedstrømmende vand fra overliggende betonfacade
Skader på glasoverflader

Almindeligt vinduesglas har stor modstandsevne mod nedbrydning og påvirkes kun undtagelsesvis af de ydre forhold.

(31) 99 02 16
(31) Ydervægge 1999-02-16
Forringede betingelser for træer og buske
Vækstjord på byggegrunde - Indretning af beskyttelseszoner

Sædvanlig praksis for beskyttelse af vækstjord på byggegrunde er utilstrækkelig til at sikre, at den efterfølgende beplantning vil kunne trives.

(10) 99 02 15
(10) Terræn 1999-02-15
Kapillarbrydende lag
Kapillarbrydende lag i terrændæk
I terrændækkonstruktioner anvendes kapillarbrydende lag, der skal sikre, at der ikke sker en kapillær opsugning af vand fra terrænet.
(13) 98 12 01
(13) Terrændæk 1998-12-01
Anvendelse af flydemørtler
Flydemørtelgulve - Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse
Anvendelse af flydemørtler som slid- eller afretningslag på et underliggende betonlag bliver mere og mere almindeligt inden for industri- og institutionsbyggeri.
(43) 98 11 30
(43) Dæk 1998-11-30
Fugt skade på gulv
Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør

Indledningsbilledet viser et fugtskadet gulv. Skaden er opstået, fordi dårligt isolerede varmerør er placeret på betonpladen uden en fugtspærre oven på denne.

(13) 98 09 24
(13) Terrændæk 1998-09-24
Revner i vægge
Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer

I meget af det småhusbyggeri, der er opført med indvendig bagmur og/eller skillevægge af etagehøje letbetonelementer, er der efter få års forløb konstateret mange og delvis systematisk placerede revner.

(22) 98 09 22
(22) Indervægge 1998-09-22
Afløbsledning
Udskiftning af rør i afløbsledninger

I ledningssystemer skal alle reparationer udføres, så ledningens tæthed og fleksibilitet ikke forringes. Udskiftning af defekte eller beskadigede rør skal derfor udføres, så samlingerne mellem nye og gamle rør både er tætte og fleksible.

(50) 98 06 30
(50) Terræn 1998-06-30
Korroderet armering i beton
Skader på og reparation af dæklag over armering i beton

Et hyppigt forekommende skadesymptom på armerede betonkonstruktioner er revner og dæklagsafsprængninger over armeringen.

(29) 98 06 25
(29) Primære bygningsdele under ét 1998-06-25
Overfladebehandling af beton med spuling
Brydning af beton

Ved ombygning/reparation af betonkonstruktioner kan en brydning af beton blive nødvendig. I dette blad sammenfattes i skemaform de mange krav og hensyn, som skal overvejes, inden arbejdet iværksættes.

(29) 98 05 28
(29) Primære bygningsdele under ét 1998-05-28
Sommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie
Sommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie

Når det pludseligt i klart solskin i forsommeren begynder at dryppe fra loftet i bygninger med kolde eller varme tage, kan årsagen meget vel være sommerkondens.

(27) 98 05 27
(27) Tage 1998-05-27
Revne i formur
Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser

I udvendigt murværk kan der forekomme revner, der løber lodret over flere skifter eller vandret over flere stenlængder.

(21) 98 05 25
(21) Ydervægge 1998-05-25
Misfarvning på en facadebeklædning
Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger
Det er velkendt, at atmosfærisk korrosion, snavs mv. ofte giver misfarvning på rustfrie facadebeklædninger. Billedet viser misfarvning på en facadebeklædning monteret med vandret sliberetning på en bygning tæt ved en stærkt trafikeret vej.
(41) 98 03 26
(41) Udvendige vægoverflader 1998-03-26
Termisk brud i rude
Termisk brud i glas

Termisk brud opstår, når temperaturforskellen mellem glassets rand og midte overstiger en vis kritisk grænse. Billedet viser et termisk brud i en butiksrude med farvet folie klæbet på bagsiden.

(31) 98 03 25
(31) Ydervægge 1998-03-25
Glas med indbrudshæmmende egenskaber
Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas)

Glas med indbrudshæmmende egenskaber benævnes sikringsglas. I dette blad gennemgås retningslinierne for prøvning og klassificering, sikringsglastyper og principper for monteringsmetoder.

(31) 98 02 10
(31) Ydervægge 1998-02-10
Afskalning af sandsten. Exfoliering
Vedligeholdelse og restaurering af sandsten

Mange bygninger, der er opført før 1940, indeholder sandstenselementer i facaderne i form af udvendige trapper, dør- og vinduesindfatninger, gesimser og bånd, tavler, relieffer m.m.

(41) 98 02 09
(41) Udvendige vægoverflader 1998-02-09
Opstigende grundfugt på murværk
Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger

I ældre, murede bygninger, der er opført inden byggelovgivningen krævede foranstaltninger mod opsugning af grundfugt i yder- og indervægge, forekommer det ofte, at fugt i jorden på grund af kapillarvirkningen bliver suget højt op i murvæ

(29) 97 12 16
(29) Primære bygningsdele under ét 1997-12-16
Tagskade
Stormskader på tagkonstruktioner

Hvis bygningsdele ikke er tilstrækkeligt forankrede, kan der optræde ganske dramatiske skader, når det stormer.

(27) 97 11 28
(27) Tage 1997-11-28
Skade på tag
Stormskader på tagdækninger

Tegltag, skadet under en kraftig storm: Et gavlvindue i vindsiden blev slået itu, således at der kom overtryk i loftrummet; samtidig var der undertryk på oversiden af den viste tagflade.

(47) 97 11 27
(47) Tage 1997-11-27
Ventileret undertag
Undertage - Opbygning, materialer og projektering

Eksempel på ventileret undertag udført af et materiale, som ikke er tilstrækkelig dimensionsstabilt.

(27) 97 11 24
(27) Tage 1997-11-24
Hævet gulv p.g.a. udvidede slagger
Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk

I de seneste 15 år er der i flere tilfælde konstateret alvorlige problemer med hævede gulve og udpressede fundamenter i bygninger, hvor der har været anvendt slagger som kapillarbrydende materiale.

(13) 97 06 23
(13) Terrændæk 1997-06-23
Beskeden varmeisolering i terrændæk og ydervægge
Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk

Ældre huse med ingen eller beskeden varmeisolering i terrændæk og ydervægge frembyder ofte en række indeklimaproblemer, der tilmed kan være allergifremkaldende.

(13) 97 04 24
(13) Terrændæk 1997-04-24
kollapset carport
Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag

Skadede carporte er ikke noget helt sjældent syn efter kraftigt storm- eller snevejr, hvor ekstraordinære påvirkninger får disse lette bygninger til at gå omkuld eller ligefrem lette fra deres forankringer.

(29) 97 02 27
(29) Primære bygningsdele under ét 1997-02-27
Forankring og stabilisering af småhuse
Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton
Utilstrækkelig stabilitet i småhuse er ofte skyld i revnedannelse i væggene. Problemet opstår, når der ikke er tilstrækkelig mulighed for at føre de vandrette vindkræfter fra loft til fundament.
(29) 96 12 13
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-13
Vægrevner
Stabilisering af eksisterende småhuse

Vægrevner kan være et symptom på utilstrækkelig stabilitet. I forhold til tidligere byggepraksis er nutidens småhuse mindre robuste over for vindpåvirkning, idet bl.a.

(29) 96 12 12
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-12
Træspær
Konstruktioner i stabile småhuse
Spinkle konstruktioner er typiske for nutidens småhuse, idet der under projekteringen ofte sker en optimering af dimensionerne for at overholde stramme budgetter. Også husenes stabiliserende bygningsdele slankes.
(29) 96 12 11
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-11
Stabilitet af småhus - manglende stormfasthed
Statik i stabile småhuse

Statiske beregninger danner grundlag for småhuses stormfasthed, der betyder, at tagspær ikke lægger sig ned, at tage ikke forskubbes eller afløftes, og at ydervægge ikke vælter, glider eller kæntrer.

(29) 96 12 10
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-10
Småhuse
Typiske svigt i småhuses stabilitet

I de senere år har eftersyn af småhuse påvist utilstrækkelig stabilitet i et stort antal huse.

(29) 96 12 09
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-12-09
Mangelfuld opstropning
Opstropning af afløbsledninger

Rørbrud og samlinger, der er trukket fra hinanden, ses ofte, når afløbsledninger på grund af mangelfuld opstropning (dvs. ophængning under dæk og bjælker) sætter sig i forhold til bygning og brønde.

(50) 96 10 29
(50) Terræn 1996-10-29
Trykekspansionsbeholdere
Trykekspansionsbeholdere

Trykekspansionsbeholdere monteres såvel i nye som i ældre varmeanlæg, hvor åbne ekspansionssystemer udskiftes ved renovering i forbindelse med f.eks. installation af nye kedler.

(56) 96 10 28
(56) Varme 1996-10-28
Kondensdannelse i fryserumskonstruktion
Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner
Dette BYG-ERFA blad behandler det grundlæggende problem: kondensdannelsen - og anviser dels hvordan den kan begrænses i eksisterende fryserum, dels hvordan nogle af ulemperne kan undgås ved projektering og udførelse af nye fryserumskonstruk
(39) 96 06 27
(39) Kompletterende bygningsdele 1996-06-27
Tagkonstruktion angrebet af husbukke
Husbukke
Med et stemmejern, en syl eller blot med fingrene er det let at konstatere, om træ er eller har været angrebet af husbukke. Der er ofte kun en papirtynd skal mellem deres larvegange og træoverfladen, som kan have et helt normalt udseende.
(29) 96 06 26
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-06-26
Vådrum
Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og belægninger

I vådrum, hvor der anvendes pvc-banevarer, er tætheden af vægges beklædning og gulves belægning især afhængig af kvaliteten af svejsefugerne.

(43) 96 06 25
(43) Dæk 1996-06-25
Topforseglinger
Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling

Vil man sikre trævinduer god holdbarhed og problemløst vedligehold, må topforseglingen udføres som angivet i dette BYG-ERFA blad. En effektiv, ti år gammel topforsegling er vist yderst til venstre.

(31) 96 05 21
(31) Ydervægge 1996-05-21
Måling af tør malings lagtykkelse
Lagtykkelse af maling på træ og beton
Et teknisk hjælpemiddel til måling af tør malings lagtykkelse er dette transportable instrument. Gennem malingen fræser det en 1 mm Ø kegleformet fordybning, som udmåles med et indbygget mikroskop.
(31) 96 05 20
(31) Ydervægge 1996-05-20
Påsprøjtning af pH-indikatoren phenolphtalein
Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering

Den almindelige test til påvisning af carbonatiseret beton er påsprøjtning af pH-indikatoren phenolphtalein. Farves en brudflade lilla, er betonen i fladen ikke carbonatiseret.

(29) 96 02 23
(29) Primære bygningsdele under ét 1996-02-23
Træ angrebet af borebille
Biller i svampeangrebet træ

Svampeangrebet egetømmer bliver ofte yderligere ødelagt af egens borebille. Dens larver gnaver gange i det svampeangrebne træ og gangene kan også gå et stykke ind i den del af træet, der endnu ikke er angrebet af svampene.

(29) 95 12 22
(29) Primære bygningsdele under ét 1995-12-22
Træ angrebet af en borebillen små flyvehuller
Angreb af almindelig borebille

Borebillens små flyvehuller (til højre i billedet) kan rumme store overraskelser under overfladen (til venstre), idet larvegange på kryds og tværs kan ændre træstrukturen væsentligt.

(29) 95 09 05
(29) Primære bygningsdele under ét 1995-09-05
Fuge med revnedannelse
Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger

Det er let at udpege dårligt udført fugearbejde i billedet til venstre som årsag til f.eks. trækgener, varmetab og indtrængende vand.

(41) 95 06 27
(41) Udvendige vægoverflader 1995-06-27
Eksempler på fugesvigt
Udskiftning af fuger i ydervægge

I fugemassefuger kan der optræde og fugebrist som vist på henholdsvis venstre og højre billede. Disse to former for fugesvigt medfører sjældent skader på tilgrænsende bygningsdele, men kan f.eks. betyde trækgener og varmetab.

(41) 95 06 26
(41) Udvendige vægoverflader 1995-06-26
Kakerlakker
Skadedyrsangreb i bygninger

Kakerlakker og et stort antal andre smådyr giver ved deres indtrængen og tilstedeværelse i bygninger anledning til hygiejniske problemer, idet disse dyr i almindelighed opfattes som en slags forurening.

(99) 95 04 24
(99) Bygningen under ét 1995-04-24
Frilagt armering i bærende bjælke
Vurdering af armeringsjerns rustgrad

Korrosion af armeringsjern er på grund af de mulige konsekvenser for de statiske forhold den farligste af de nedbrydningsmekanismer, som kan forekomme i armerede betonkonstruktioner.

(29) 94 12 22
(29) Primære bygningsdele under ét 1994-12-22
Revner i mur forårsaget af et træ
Sætningsskader forårsaget af træer

Træer og buske er hvert år medvirkende årsag til, at der opstår revner i en del huse, der er funderet på ler. Fænomenet er observeret i alle dele af Danmark, men mest hyppigt i de egne, der er præget af meget fedt ler fra tertiærtiden.

(12) 94 09 13
(12) Fundamenter 1994-09-13
Dæk i parkeringskælder med saltudfældninger og revner med rust
Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton
Skader som følge af chloridangreb på armeringsjern er stadig et af de alvorligste problemer på armerede betonkonstruktioner.
(29) 94 06 30
(29) Primære bygningsdele under ét 1994-06-30
Revnedannelse i industrigulv
Industrigulve - revnedannelser i cementbaserede slidlag
Cementbaserede slidlag udlagt på og sammenstøbt med betonunderlag er en meget anvendt og indarbejdet gulvkonstruktion ved udførelse af industrigulve.
(43) 94 06 29
(43) Dæk 1994-06-29
Facadebeplantning
Plantevækst på facader

Facadebeplantning er i mange år blevet anset for at have en negativ indvirkning på bygningers facader og andre bygningsdele. Der hersker derfor megen tvivl om - eller direkte modstand mod - anvendelse af facadebeplantning.

(41) 94 06 27
(41) Udvendige vægoverflader 1994-06-27
Skitse af støjtransmission
Forbedring af lydisolation mellem boliger
Etageboliger fra tiden før ca. 1950 har i reglen træbjælkelag med lerindskud og pudsede 1/2 - 1/1-stensvægge eller bræddevægge som lejlighedsskel.
(99) 94 03 16
(99) Bygningen under ét 1994-03-16
Krympet skumgummiisolering og rustdannelse på rør
Kondens i køleisolering
I løbet af de sidste par år er det konstateret, at køleisoleringen nogle steder er kollapset og at der er forekommet kondensvand i isoleringen og på rørene.
(55) 94 01 19
(55) Køling 1994-01-19
Fejl i farvesætning
Specifikation og måling af farver

Farver er i sig selv ikke noget problem, men ved overfladebehandling af bygningsoverflader og andet kan farvenuancer ofte blive "forkerte".

(49) 94 01 18
(49) Overflader under ét 1994-01-18
Indstøbte galvaniserede stålrør og loddesamling på kobberrør
Reparation af indstøbte brugsvandrør

Utætheder på indstøbte brugsvandrør er årsag til mange og store vandskader.

(53) 93 12 15
(53) Vand 1993-12-15
Korrosionskader på væg i et parkeringsanlæg
Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton - Parkeringsanlæg
Betonkonstruktionerne i parkeringsanlæg er ofte udsat for en stor chloridbelastning, hvilket kan give anledning til omfattende armeringskorrosion.
(29) 93 11 02
(29) Primære bygningsdele under ét 1993-11-02
Afskalning af maling
Klimaforhold og maling

Hvis der males på udvendige flader i de fugtige og kolde måneder, kan en maling ikke forventes at opnå den optimale styrke, sejhed eller vedhæftning, og resultatet bliver dermed utilfredsstillende.

(49) 93 09 02
(49) Overflader under ét 1993-09-02
Nedbrudt kalk og puds på  fugtbelastet facade
Kalkning og maling af ældre facader
Kalkning anvendes ofte til overfladebehandling af ældre huse.
(41) 93 09 01
(41) Udvendige vægoverflader 1993-09-01
Mikrofoto af brandskadet beton
Lokale brandskader på armeret beton
Armeret beton, som udsættes for brandpåvirkning, kan skades, selv om armeret beton, rigtigt dimensioneret og udført, regnes blandt de brandsikre byggematerialer.
(29) 93 06 08
(29) Primære bygningsdele under ét 1993-06-08
Beton udsat for aggressive gasser
Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser

I betonnormen fremhæves det, at der forekommer særligt aggressive miljøer, for hvilke normen ikke foreskriver de forholdsregler, der kan tages for at sikre bestandigheden af betonen.

(50) 93 06 07
(50) Terræn 1993-06-07
utæt skifertag
Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader

Oplægning/montering af skifertag af fiberarmerede cementplader har igennem en lang årrække været betragtet som et specialistarbejde, ofte udført af blikkenslagere.

(47) 93 02 17
(47) Tage 1993-02-17
Grubetæring i chloridholdig beton
Reparation af chloridholdig beton

Chlorider kan initiere korrosion af armeringen. Ved forkert valg af reparationsmetode, kan igangværende korrosion fortsætte trods reparationen, eller korrosion kan starte i andre områder af konstruktionen.

(29) 92 11 04
(29) Primære bygningsdele under ét 1992-11-04
Vedhæftningssvigt i et vandret støbeskel
Betonreparationer – Vedhæftningssvigt

I forbindelse med betonrenovering består en stor del af arbejdet i at afhugge det skadede område og udfylde det med en reparationsmørtel. Imidlertid må flere af disse reparationer laves om pga.

(29) 92 08 31
(29) Primære bygningsdele under ét 1992-08-31
Afskalning og buledannelse på malet betongulv
Overfladebehandling af betongulve

Undertiden ses det, at en tilsyneladende korrekt udført overfladebehandling på et betongulv efter kortere eller længere tids forløb, ved normal anvendelse, revner, buler eller skaller af.

(43) 92 03 30
(43) Dæk 1992-03-30
Spændingskorrosion af messingfitting
Spændingskorrosion af messingfittings

Brud på fittings af messing har forårsaget mange lækager i vand-, varme- og olieinstallationer.

(53) 92 01 07
(53) Vand 1992-01-07
Afskalning af puds
Maling af pudsede facader
Maling af pudsede facader er både æstetisk og holdbarhedsmæssigt en god løsning i forbindelse med vedligehold af bygninger.
(41) 91 04 15
(41) Udvendige vægoverflader 1991-04-15
Turbulenskorrosion i kobberrør
Korrosion i kobberrør til brugsvand
Kobber er et meget korrosionsbestandigt materiale, og ifølge DS 439: "Vandinstallationer" kan kobber anvendes til ikke udskiftelige rørinstallationer for både koldt og varmt brugsvand.
(53) 91 02 16
(53) Vand 1991-02-16