Hjem

Erfaringsblade

Klik på kolonneoverskriftene for at vælge sortering:
  Titel  Emne­gruppe Udgi­velses­dato (åå mm dd)
Fladt tag uden udhængAfdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng

I de senere år er konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængning ved ydermurens afslutning mod tagkonstruktioner med lav hældning (flade tage under 5°) uden et udhæng, der beskytter tagkanten.

(27)09 10 30
Nødafløb etableret som udspyere i murkronenAfledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring

De senere års mange tilfælde af kortvarig, kraftig regn (skybrud) har medført mange vandskader som følge af utilstrækkelig effektiv afledning af tagvand.

(47)11 12 29
SivedrænAfløbsanlæg med nedsivning - etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg

Spildevand fra ejendomme i det åbne land, sommerhuse og andre ikke-kloakerede områder afledes bedst og billigst ved nedsivning i jorden.

(50)03 10 31
Rensning af tagrendeAfløbsinstallationer i småhuse - rensning, vedligehold og drift

Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit.

(50)10 11 20
Afskalninger fra mørtelfuger i murværkAfskalninger fra mørtelfuger

Der opstår ofte - især i udsatte miljøer - afskalninger fra mørtelfuger i udvendigt murværk.

(21)01 10 01
Nyopførte væltede væggeAfstivning af murværk under opførelse

Det sker, at nyopførte vægge af såvel letklinkerbeton, porebeton som tegl vælter i forbindelse med opmuringen. Årsagen er oftest en kombination af, at væggene ikke er afstivede og at mørtlen ikke er hærdet.

(21)01 12 28
En tagflade med tagpap og vandansamlingAfvandingsforhold på flade tage - lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning

En tagflade med tagpap eller -folie og utilstrækkeligt fald mod afløb kan medføre vandansamlinger – og dermed risiko for revner i tagdækningen, gennemsivning, frostskader på bestrøningen, sætninger i tagkonstruktionen og på ...

(47)09 08 10
Altan med opfugtet murværkAltaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold

Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn. Der er dog konstateret fugtproblemer, fx fordi der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til ...

(23)11 02 28
Åbnet tagkonstruktion med tagpap på krydsfinerAlternative isoleringsmaterialer - granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske

I de senere år har der været øget interesse for anvendelse af såkaldte alternative isoleringsmaterialer - navnlig i form af papir- og hørisolering.

(29)05 09 29
Træ angrebet af en borebillen små flyvehullerAngreb af almindelig borebille

Borebillens små flyvehuller (til højre i billedet) kan rumme store overraskelser under overfladen (til venstre), idet larvegange på kryds og tværs kan ændre træstrukturen væsentligt.

(29)95 09 05
Varmtvandanlæg med mangelfuld rengøringBakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - rensning og desinfektion

Forringet kvalitet af det varme brugsvand kan skyldes bakterivækst og slimdannelse i varmtvandsbeholder og ledningsnet. I BYG-ERFA bladet "Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - årsager og forebyggelse" ...

(53)01 09 21
Opretstående varmtvandsbeholdereBakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - årsager og forebyggelse

Kvaliteten af varmt brugsvand i større varmtvandsanlæg er ikke altid tilfredsstillende - årsagen er blandt andet bakterievækst og geléagtige slimdannelser. Bakterievæksten kan både være sygdomsfremkaldende og nedsætte ...

(53)01 04 01
Begroninger på tegltagBegroninger - alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer

Udvendige bygningsoverflader beliggende i områder med lokalt fugtigt klima er ofte begroet med alger, lav eller mos.
Begroningerne forekommer især på tagsten, facader og sokler.

(49)04 05 28
Byggematerialer dækket af sneBegrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning af byggematerialer kan medføre skimmelvækst.

(99)09 12 31
Påsprøjtning af pH-indikatoren phenolphtaleinBestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering

Den almindelige test til påvisning af carbonatiseret beton er påsprøjtning af pH-indikatoren phenolphtalein. Farves en brudflade lilla, er betonen i fladen ikke carbonatiseret.

(29)96 02 23
Uhensigtsmæssig oplagring af pvc-rørBeton- og pvc-ledninger i jord. Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol

I dette BYG-ERFA blad gennemgås modtagekontrol, lægning, samling og kontrol af ledningssystemer udført af beton og pvc.

(50)00 05 13
Vedhæftningssvigt i et vandret støbeskelBetonreparationer - Vedhæftningssvigt

I forbindelse med betonrenovering består en stor del af arbejdet i at afhugge det skadede område og udfylde det med en reparationsmørtel.

...
(29)92 08 31
Betonkonstruktion med tydelige tegn på rusten armeringBetonskader - undersøgelse og reparation

Revner, afskalninger og større nedfaldne stykker fra en bygning med armerede betonkonstruktioner er tegn på, at der behov for udbedringer for at sikre bygningens funktionsduelighed.

(99)06 12 28
Grønlandske bygninger på stærkt skrånende terrænBetonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækst

I Grønland er krybekældre en meget anvendt funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst – i såvel selve krybekælderen som inde i bygningen på den nederste del af ydervæggens inderside.

(19)13 06 07
Træ angrebet af borebilleBiller i svampeangrebet træ

Svampeangrebet egetømmer bliver ofte yderligere ødelagt af egens borebille. Dens larver gnaver gange i det svampeangrebne træ og gangene kan også gå et stykke ind i den del af træet, der endnu ikke er angrebet af svampene.

(29)95 12 22
Ældre bjælkehusBjælkehuse - tilstandsvurdering og vedligehold

Bjælkehuse stiller særlige krav ved opførelse og vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås en række områder, hvor såvel bygningsejere, håndværkere som projekterende skal være særligt opmærksomme.

(21)01 04 02
Bly i malede overfladerBly i malede overflader – ved renovering, vedligehold og nedrivning

Ved vedligehold, renovering, ombygning og nedrivning af ældre bygninger er der konstateret problemer med håndtering af blyforekomster i materialer og bygningsdele.

(99)12 11 09
Brandskadet bygningBrandadskillelser i ydervægge - sikring mod vandret brandspredning

Mange storbrande skyldes forkerte udførelsesdetaljer ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions- og ydervægge.
...

(21)12 12 26
Brandtest af materialeBrandklassifikation - det europæiske system og hidtidige danske betegnelser

I forbindelse med harmonisering af prøvnings- og byggestandarder anvender EU-landene et fælles system til at beskrive byggevarers egenskaber – herunder brandtekniske egenskaber.

(99)12 12 31
Brandmalet indvendig stålkonstruktionBrandmaling på stålkonstruktioner

Stål kan ikke tåle opvarmning fra en brand uden at styrken reduceres.

...
(49)13 12 26
Røgskærm i bygningBrandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme

Mange bygninger har indbygget ovenlys eller lemme i taget, så røg og varme kan komme ud ved en brand. Derved reduceres skadernes omfang, og muligheden for redningsindsats forbedres.

(27)12 11 10
Nedstyrtet tagfeltBrud i skruer - ved montering af bærende beslag i træ

Ved udførelse af kraftoverførende samlinger i bærende konstruktioner er det vigtigt at anvende de rigtige skruer og montere dem korrekt - især brug af elektrisk værktøj kræver særlig omhu.

(39)03 11 27
Brud eller kohæsionsbrud i fugemasseBrudskader i facadefuger med elastiske fugemasser

Billedet til venstre viser brud/kohæsionsbrud i fugemasse med større bevægelser, end fugemassen kunne optage. Billedet til højre viser fugeslip/adhæsionsbrud på grund af utilstrækkelig afrensning og primning af kontaktflader før ...

(41)99 09 24
Tydelig angivelse af rørinstallation til genbrug af regnvandBrug af regnvand fra tage - til wc og i vaskemaskiner

I Danmark er det tilladt at bruge regnvand fra tage til wc-skyl og tøjvask i boliger og tilsvarende byggeri.

(50)08 12 29
VandinstallationBrugsvandsinstallationer - rørmaterialer

Levetiden af nye brugsvandsinstallationer er ofte kort, fordi materialeprisen er udslagsgivende ved valg af rørmaterialer.

(53)05 06 27
Overfladebehandling af beton med spulingBrydning af beton

Ved ombygning/reparation af betonkonstruktioner kan en brydning af beton blive nødvendig.

(29)98 05 28
Sjællands vestkyst syd for KalundborgBygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne

Forkert bedømmelse af vindforhold kan få alvorlige følger for et byggeri, fx fugtskader, manglende komfort og eventuelt kollaps.

...
(99)09 11 06
Opstilling af blower-doorBygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling

Siden 2006 har der i bygningsreglementet været krav til nye bygningers lufttæthed.

...
(99)13 12 29
GlasfacaderBygningsglas - funktionsglas og -ruder

Glas anvendes aktuelt i stort omfang i bygningskonstruktioner.

...
(31)08 11 20
CE-mærkning af en bundfældningstankCE-mærkning - produkter til afløbsanlæg

Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører er der usikkerhed om anvendelse af CE-mærkede produkter til afløbsanlæg.

(50)07 10 31
Dampbule på tagpapdækningDampbuler på tagpaptage - forebyggelse og udbedring

I forbindelse med tagdækningsarbejde kan der blive lukket fugt inde i en lille luftlomme mellem to tagpaplag.

Fugten bevirker, at der ved solopvarmning opstår en dampbule på taget, hvilket dog ikke umiddelbart medfører store problemer.

(47)09 08 08
Tilslutning af dampspærre ved vindueDampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum

Dette erfaringsblad beskriver gennem eksempler, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer.

(39)08 06 30
Dampspærre med utilstrækkelig mekanisk styrkeDampspærrer i klimaskærmen - fugttransport og materialer

I dette erfaringsblad gennemgås fugttransportmekanismer i væg- og tagkonstruktioner samt de deraf følgende krav til dampspærrer.

(39)07 10 29
Utæt gennemhærdet fugemassetætningDampspærresamlinger og tætningsmidler

Utætte samlinger mellem dampspærrer og med andre materialer kan medføre fugtskader, trækgener og øget varmetab. Utætte samlinger skyldes ofte svigt i vedhæftning, fx uforenelighed mellem tætningsmiddel og kontaktflader eller brud i tætningsmidlet.

(39)11 11 22
Misfarvet loft som følge af kondensdrypDryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen

Dette erfaringsblad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader.

(42)11 07 18
Pumpebrønd for drænvandDrænvand - pumpebrønde

Dårligt fungerende pumpebrønde for drænvand kan medføre både fugt- og lugtgener.

(50)06 12 27
PavillonbyggeriDæk over terræn i pavillonbyggeri

I 1980'erne og 90'erne blev der bygget mange pavillonbygninger til institutioner, midlertidige kontorer og indkvartering af flygtninge - og der opføres stadig mange af disse bygninger.

(19)03 12 29
Efterimprægnering ved overfladebehandling af en tagkonstruktionEfterimprægnering af træ i bygninger

Bygningsdele med begyndende råd og svampeangreb eller angreb af træødelæggende insekter kan efterimprægneres, så levetiden forlænges betydeligt.

(29)00 10 16
Udførelse af efterisolering af fladt tagEfterisolering af flade tage

Efterisolering af flade tage kan blandt andet være foranlediget af ønsker om at spare energi og/eller at forbedre en nedslidt eller utæt tagdækning.

...
(27)13 12 28
Anvendelse af endoskopEfterisolering af hulmur - forundersøgelser og forudsætninger

Hulmursisolering er normalt en rentabel energibesparende foranstaltning, og der er mange års erfaringer for, at det oftest går godt. For at opnå den mest effektive efterisolering og undgå efterfølgende skader er det dog ...

(21)11 12 27
Energirenovering af vinduesparti og væggeEnergi- og indeklimaforbedring - ældre etageboliger

Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab.

(99)08 12 28
Skimmelvækst omkring et vindueEnergibesparelser og fugtgener

Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning og -tætning samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg (i småhuse) konstateres undertiden fugtgener.

(29)10 11 17
Et indfarvet pudslag med farveforskelleFarveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel

Murværk med overfladelag af indfarvet mørtel er ofte behæftet med håndværksmæssige skønhedsfejl, så væggen fremstår meget spraglet.

(21)01 12 29
Nedhængt loft, som faldt ned uden varselFastgørelse af nedhængte lofter

Fotografiet viser et nedhængt loft, som faldt ned uden varsel og ydre påvirkninger.

(37)10 08 18
Fuge med revnedannelseFejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger

Det er let at udpege dårligt udført fugearbejde i billedet til venstre som årsag til f.eks. trækgener, varmetab og indtrængende vand.

(41)95 06 27
Fliser på vægge og gulvFliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser

Ved opsætning/lægning af fliser kan bevægelser i underlaget medføre skader – og især i vådrum også følgeskader på omgivende bygningsdele. Årsagen er ofte, at underlaget er uegnet eller klargjort forkert, herunder at ...

(42)14 10 06
Anvendelse af flydemørtlerFlydemørtelgulve - Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse

Anvendelse af flydemørtler som slid, eller afretningslag på et underliggende betonlag bliver mere og mere almindeligt inden for industri- og institutionsbyggeri.

(43)98 11 30
Forankring og stabilisering af småhuseForankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton

Utilstrækkelig stabilitet i småhuse er ofte skyld i revnedannelse i væggene. Problemet opstår, når der ikke er tilstrækkelig mulighed for at føre de vandrette vindkræfter fra loft til fundament.

...
(29)96 12 13
Misfarvning på en facadebeklædningForanstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger

Det er velkendt, at atmosfærisk korrosion, snavs mv. ofte giver misfarvning på rustfrie facadebeklædninger. Billedet viser misfarvning på en facadebeklædning monteret med vandret sliberetning på en bygning tæt ved en stærkt ...

(41)98 03 26
Skitse af støjtransmissionForbedring af lydisolation mellem boliger

Etageboliger fra tiden før ca. 1950 har i reglen træbjælkelag med lerindskud og pudsede 1/2 - 1/1-stensvægge eller bræddevægge som lejlighedsskel. Heraf yder kun de bedst vedligeholdte 1/1-stensvægge den lydisolation, som ...

(99)94 03 16
Dæk over en parkeringskælder skadet af tøsaltForebyggelse af skader forårsaget af tøsalt

Betonoverflader og betonbelægninger (fliser, belægningssten og betonkantsten) samt betonkonstruktioner af utilstrækkelig betonkvalitet eller af en uhensigtsmæssig udformning kan nedbrydes, hvis der anvendes tøsalte til glatførebekæmpelse.

(49)00 08 08
TrænedbrydningForebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader

Trækonstruktioner, der gennem længere tid har været udsat for fugtpåvirkning, angribes ofte af trænedbrydende svampe, insekter og bakterier.

...
(29)13 12 30
Dæk i parkeringskælder med saltudfældninger og revner med rustForebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton

Skader som følge af chloridangreb på armeringsjern er stadig et af de alvorligste problemer på armerede betonkonstruktioner.

(29)94 06 30
Opfugtet, mosbegroet og nedbrudt fugebåndForkomprimerede fugebånd i ydervægge

I bygningsfacader ses ofte ældre løstsiddende, forvredne, misfarvede eller nedbrudte fugebånd, der kan medføre såvel opfugtning, vandskader, trækgener som risiko for råd og vækst af skimmelsvampe.

(41)06 06 28
Mange danske kloaksystemer er i standFornyelse af afløbssystemer

Mange danske kloaksystemer er i så dårlig stand, at de vil falde sammen, hvis de ikke fornyes i løbet få år.

(50)04 03 08
Indvendige forsatsrammerForsatsløsninger til ældre vinduer - varme- og lydisolering samt dagslys

Ældre vinduer med et lag glas kan få bedre varme- og lydisolerende egenskaber, hvis der monteres forsatsrammer indvendigt.

(31)02 02 14
I murværk sker der undertiden forvitringForvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte

I murværk sker der undertiden forvitring af et tyndt overfladelag på både sten og fuger, hvorved overfladelaget omdannes til pulver (afmeling).

(21)99 11 25
Nedbrudte fuger omkring vindueFuger omkring vinduer i teglydervægge - udskiftning

Nedbrudte fuger omkring vinduer og døre i teglydervægge kan - uanset om fugerne er udført af mørtel, fugemasse eller fugebånd - resultere i både trækgener og unødigt varmetab.

(41)06 12 31
fugtskader i ydervægge og tage i fryse- og kølehuseFugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum

I de senere år er der konstateret en del fugtskader i ydervægge og tage i fryse- og kølehuse samt skøjtehaller.

...
(29)03 11 26
Fugtmålinger i betonFugtindhold i beton og murværk - måling og fejlkilder

Fugt skader sjældent uorganiske materialer, men hvis de er opfugtede, er der risiko for skader på fugtfølsomme belægninger og behandlinger samt tilstødende trækonstruktioner.

(99)05 05 05
Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering

Dette erfaringsblad beskriver forskellige typer fugtmålere til brug i træ og træmaterialer samt retningslinjer for at undgå fejlmålinger og dermed risiko for forkerte beslutninger.

...
(99)14 10 04
TotaloverdækningFugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renovering

I de senere år er der i mange tilfælde konstateret skimmelvækst – ved både nybyggeri og bygningsrenovering – såvel inden som umiddelbart efter ibrugtagning.

...
(99)12 12 28
Fugtskanner på et varmt tagFugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder

For højt fugtindhold i tagisoleringsmateriale reducerer varmeisoleringsevnen i varme tage og nedbryder træmaterialer i kolde tage.

(27)10 03 23
Opsætning af grundmurspladerFugtskader i ældre kældre - udbedring og forebyggelse

I mange ældre ejendomme er fugt i kældrene almindeligt forekommende, men hvis opfugtningen bliver for kraftig, kan det fx medføre afskallende puds og maling fra væggene, råd og svampeskader på træbjælker, gulve, paneler samt ...

(19)04 12 29
Fugt i kældreFugtskader i ældre kældre - undersøgelser

Fugt i kældre er almindeligt forekommende i mange ældre ejendomme, og kraftig opfugtning kan fx medføre: afskallende puds og maling fra væggene, skader på træbjælkelag, gulve, paneler mv., skader på opbevarede genstande, vækst af skimmelsvampe.

(19)04 12 28
deformeret trægulvFugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve

Billedet viser et trægulv, der er deformeret og delamineret som følge af opstigende fugt fra det underliggende terrændæk.

(13)04 08 02
Fugtskadet vindueslysningFugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk

Da slagregn altid kan trænge gennem murværk, skal der sørges for afledning af vand fra murværket over muråbninger for fx vinduer og døre. 

...
(21)11 02 24
Fugtskade på indvendig overliggerFugtspærrer og vandindtrængning i murværk

I mangelfuldt fugtisolerede ydervægge i nyt byggeri – udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten – ses ofte vandgennemtrængning i perioder med slagregn.

(21)13 11 04
Fugtsugende vindspærreplader

Byggeplader med magnesium – ofte betegnet „MgO-plader“ – har formodentlig siden 2010 vundet indpas som vindtæt afdækning på et meget stort antal m2 i dansk byggeri. 

(21)15 05 05
bygningsundersøgelseFugtundersøgelse af bygninger

Formålet med en bygningsundersøgelse er at registrere og vurdere bygningens tilstand - herunder at afdække eventuelle skader, som skal udbedres samt at identificere mindre hensigtsmæssigt udførte konstruktioner, som bør ændres, så nye skader forebygges.

(99)05 06 26
betonplade i en terrændækkonstruktionFundering af terrændæk

Sætninger i jordlagene under et terrændæk kan forårsage alvorlige bygningsskader.

(13)99 04 19
boring i galvaniserede stolperGalvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion

Som følge af en personulykke gøres hermed opmærksom på risikoen for eksplosion ved boring i galvaniserede stolper, der er nedstøbt i beton.

(29)05 04 09
vådrumsvæg med kraftigt svampeangrebGennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge

Billedet viser en vådrumsvæg med kraftigt svampeangreb forårsaget af en utæt rørgennemføring udført efter regler fra før 1979.

(53)01 09 28
Let facade med glasbeklædte facadepartier ud for etageadskillelsenGlas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader

Der er i de senere år konstateret adskillige glas- eller metalbeklædte facadepartier med skader efter vandindtrængen og kondens i den del, som ligger ud for etageadskillelsen.

(31)08 12 08
beskadige bygningsoverfladerGraffiti på bygningsfacader - fjernelse og forebyggelse

Dette erfaringsblad gennemgår, hvordan man undgår at beskadige bygningsoverflader i forbindelse med afrensning af graffiti, og hvordan man kan lette fremtidig afrensning ved en særlig overfladebehandling.

(21)00 10 17
GræstørvstagGræstørvstage - opbygning og vedligehold

Græstørvstage anvendes ofte på bygninger, der skal indpasses i særlige naturområder. Tagets udførelse har lange traditioner, og ved korrekt udførelse er levetiden lang.

(27)08 12 09
Grønne tageGrønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag

Et grønt tag har en tagflade som - afhængigt af opbygningen - tillader bevoksning gående fra helt lave vækster af græs og urteagtige vækster over buske til mindre træer.

(47)07 05 03
Dårligt vedligeholdte grønne tagfladerGrønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligehold

I dette erfaringsblad beskrives lovgivning og brandtekniske forhold i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af grønne tage og facader – herunder krav til materialer, opbygning og brandsikring – for at modvirke ...

(27)12 12 27
Trægulv med lamelbrædder skadet af gulvvarmeGulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener

Dette erfaringsblad beskriver en række skader og gener, komfort- og energimæssige forhold, som kræver særlig opmærksomhed ved anvendelse af gulvvarme i forbindelse med forskellige gulvtyper og materialer.

(43)07 06 28
loft med indbyggede belysningsspotsHalogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering

Ved indbygning af halogen- og LED-spots i lette, isolerede tagkonstruktioner er det vanskeligt at opnå den fornødne lufttæthed, hvis armaturet gennemtrænger dampspærren. 

(39)14 12 11
Tagkonstruktion angrebet af husbukkeHusbukke

Med et stemmejern, en syl eller blot med fingrene er det let at konstatere, om træ er eller har været angrebet af husbukke. Der er ofte kun en papirtynd skal mellem deres larvegange og træoverfladen, som kan have et helt normalt udseende.

(29)96 06 26
Krydsfiner efter opskæring af tagpapinddækningHøje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter - risiko for fugtskader ved kuldebroisolering

Der er i de senere år konstateret fugtskader i høje sternkonstruktioner, hvor krydsfiner på et trælægtesystem er lukket inde mellem en stålkassettevæg og tagpapbeklædning.

(27)06 06 29
Imprægneret træImprægneret træ

Hvis træ udsættes for fugt gennem længere tid, vil træet blive nedbrudt af svampe eller insekter.

(29)03 12 18
Byens tageInddækninger af metal - mellem tag og murværk

Utætte inddækninger er ofte årsag til omfattende vandskader.

...
(37)12 07 20
 Muret trempel med remIndmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse

Nedbrydning af træværk forekommer ofte i ældre bygninger opført i en periode, hvor det var gængs byggepraksis – helt eller delvis – at indmure uimprægneret træ.

...
(29)11 10 21
Revnedannelse i industrigulvIndustrigulve - revnedannelser i cementbaserede slidlag

Cementbaserede slidlag udlagt på og sammenstøbt med betonunderlag er en meget anvendt og indarbejdet gulvkonstruktion ved udførelse af industrigulve.

Skader på sådanne gulve i form af blandt andet revnedannelser er et ofte forekommende problem.

(43)94 06 29
Gulvkonstruktion med dellagsstyrkeIndustrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering

Industrigulve projekteres ofte på grundlag af erfaringer fra tidligere projekter uden den fornødne vurdering og tilpasning til det aktuelle projekt. Denne fremgangsmåde indebærer stor risiko for fejlvalg med alvorlige konsekvenser ...

(43)00 01 28
Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag i industrigulveIndustrigulve. Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag

Eksempel på vedhæftningssvigt som følge af utilstrækkelig komprimering af slidlagsbetonen. Det ses, at komprimeringen kun har været effektiv i slidlagets øverste tredjedel.

(43)99 09 27
Indersiden af massiv ydermur, hvor forsatsvæg er fjernet er konstateret skimmel Indvendig efterisolering af ældre ydermure

Indvendig efterisolering af ældre ydermure indebærer stor risiko for fugtproblemer, fx skimmelvækst på den „gamle“, indvendige vægoverflade.

Derfor anbefales – så vidt muligt – udvendig efterisolering.

(31)09 10 29
En installationsskakt med for lidt plads til inspektionInstallationsskakte i etageboliger - ved bygningsfornyelse og nybyggeri

Installationer og komponenter, fx til vand og varme, har en kortere levetid end de omgivende bygningsdele.

(99)04 11 23
Istapper i tagrenderIsdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader

Isdannelser i tagrender og nedløb kan i år med kraftigt snefald og frostvejr medføre såvel frostskader på bygningen som risiko for personskader forårsaget af nedfaldende istapper.

(37)09 08 07
Nedbrudt kalk og puds på  fugtbelastet facadeKalkning og maling af ældre facader

Kalkning anvendes ofte til overfladebehandling af ældre huse. Men kalkbehandlingen viser sig i mange tilfælde at have en utilstrækkelig levetid.

(41)93 09 01
Kapillarbrydende lagKapillarbrydende lag i terrændæk

I terrændækkonstruktioner anvendes kapillarbrydende lag, der skal sikre, at der ikke sker en kapillær opsugning af vand fra terrænet. Nogle typer af stenmaterialer har vist sig ikke at have tilstrækkelige kapillarbrydende egenskaber.

(13)98 12 01
Korrosionskader på væg i et parkeringsanlægKatodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton - Parkeringsanlæg

Betonkonstruktionerne i parkeringsanlæg er ofte udsat for en stor chloridbelastning, hvilket kan give anledning til omfattende armeringskorrosion.

(29)93 11 02
Opkrummede fliserKeramiske fliser og klinker - lægning af gulve i cementmørtel

I dette blad gennemgås både årsager til skader og korrekte udførelsesmetoder ved fastholdelse af gulvbelægninger med traditionel cementmørtel.

(43)01 03 01
Afskalning af malingKlimaforhold og maling

Hvis der males på udvendige flader i de fugtige og kolde måneder, kan en maling ikke forventes at opnå den optimale styrke, sejhed eller vedhæftning, og resultatet bliver dermed utilfredsstillende.

(49)93 09 02
Krympet skumgummiisolering og rustdannelse på rørKondens i køleisolering

I løbet af de sidste par år er det konstateret, at køleisoleringen nogle steder er kollapset og at der er forekommet kondensvand i isoleringen og på rørene.

(55)94 01 19
Kondens på termorudeKondens på glasflader - termoruder og energiruder

Længerevarende kondens på ruder i trævinduer kan give anledning til både vækst af skimmelsvampe og nedbrydning af træværk.

(31)03 05 08
Kondens på tagpladeKondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer

Ved dryp fra fritstående, pladeoverdækkede tage – fx af parkeringsanlæg, oplagringspladser, carporte og terrasser – rettes undersøgelserne ofte mod utætheder i tagdækningen.

(47)11 07 20
Opfugtet træloft ved uisoleret aftrækskanalKondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger

Fugtskjolder på loftet omkring gennemføringer af aftrækskanaler og faldstammeudluftning antages ofte forårsaget af utætte inddækninger ved gennemføring i tagfladen.

(37)09 11 05
Kondensdannelse i fryserumskonstruktionKondensdannelser i fryserumskonstruktioner

Dette BYG-ERFA blad behandler det grundlæggende problem: kondensdannelsen - og anviser dels hvordan den kan begrænses i eksisterende fryserum, dels hvordan nogle af ulemperne kan undgås ved projektering og udførelse af nye fryserumskonstruktioner.

(39)96 06 27
TræspærKonstruktioner i stabile småhuse

Spinkle konstruktioner er typiske for nutidens småhuse, idet der under projekteringen ofte sker en optimering af dimensionerne for at overholde stramme budgetter. Også husenes stabiliserende bygnings dele slankes. Derfor er det ...

(29)96 12 11
Korrosion af zinktagdækning
Gennem de seneste par årtier er anvendelse af zinkbeklædte tage atter blevet almindeligt.

(47)15 05 31
Gennemtæret varmforzinket stålrør Korrosion i brugsvandsanlæg - gevindsamlinger af varmforzinket stål

I dette erfaringsblad beskrives årsager til tæringsproblemer, og hvor skaderne hyppigst opstår. Desuden angives en række forholdsregler, som kan reducere risiko for gennemtæring.

(53)05 04 10
Turbulenskorrosion i kobberrørKorrosion i kobberrør til brugsvand

Kobber er et meget korrosionsbestandigt materiale, og ifølge DS 439: "Vandinstallationer" kan kobber anvendes til ikke udskiftelige rørinstallationer for både koldt og varmt ...

(53)91 02 16
BygningsbeslagKorrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag

Mange bygningsbeslag fremstilles af stål, der korrosionsbeskyttes, eller af rustfrit stål. Disse beslag har stærkt varierende korrosionsbestandighed, og derfor er det vigtigt at vælge den rigtige materialetype til den enkelte opgave.

(49)99 11 30
Lokale gennemtæringer af ståletKorrosionstrægt stål som facadebeklædning

Korrosionstrægt stål anvendes fortrinsvis til facadebeklædning, men også til kapperør i fri luft, til ledningsmaster, dvs. simple og veldrænede konstruktioner. Korrekt anvendt har materialet god korrosionsbestandighed og kræver ingen vedligeholdelse.

(41)99 09 28
Oversvømmet kældergulvKælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker

Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser.

(50)10 08 20
Ældre kældervæg af murværkKældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering

Ved udførelse af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat.

...
(19)12 11 08
Måling af tør malings lagtykkelseLagtykkelse af maling på træ og beton

Et teknisk hjælpemiddel til måling af tør malings lagtykkelse er dette transportable instrument. Gennem malingen fræser det en 1 mm Ø kegleformet fordybning, som udmåles med et indbygget mikroskop. Med apparatet kan det færdige malingsresultat kontrolleres.

(31)96 05 20
Langtidsmålinger udføres med sensorerLangtidsmåling af fugtforhold - i bygninger og bygningskonstruktioner

Fugtgener og fx skimmelvækst medfører ofte interesse for – gennem en længere periode – at registrere temperatur og relativ luftfugtighed (RF) i en bygning eller fugtindholdet i et materiale i en bygningskonstruktion. I ...

(99)14 10 05
Afdækning i forbindelse med renoveringsarbejdeLet byggeri - husk afdækning i byggeperioden

I dette erfaringsblad omtales de vigtigste omstændigheder, hvor der er risiko for ødelæggelse af materialer og indtrængning af nedbør samt efterfølgende vækst af skimmelsvampe. Desuden angives forholdsregler, der kan modvirke problemerne.

(99)02 11 29
Linoliebehandlede vinduerLinoliebehandling af udvendigt træværk

I det følgende beskrives de særlige egenskaber ved linoliebehandling (grundingsolie og maling) og en række forhold, som kræver opmærksomhed.

(49)07 05 02
 Afskalninger af maling der skyldes indhold af litoponeLitopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk

Når malebehandlingen på nymalet, ældre træværk pludselig skaller af kort tid efter påføringen, kan det skyldes, at den gamle maling indeholder litopone.

(41)99 06 22
Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner

De senere års hyppige, kraftige regnbyger har i nogle områder medført oversvømmelser i såvel kældre som på terrænet omkring bygninger.

(50)14 12 30
Mikrofoto af brandskadet betonLokale brandskader på armeret beton

Armeret beton, som udsættes for brandpåvirkning, kan skades, selv om armeret beton, rigtigt dimensioneret og udført, regnes blandt de brandsikre byggematerialer.

...
(29)93 06 08
GulvafløbLugtgener fra gulvafløb i boliger

I dette erfaringsblad omtales de mest almindelige årsager til lugtgener, og hvordan de kan undgås ved såvel korrekt projektering og arbejdsudførelse som jævnlig rengøring.

...
(50)05 12 05
Billedet viser elever i skolelokaleLyd- og støjforhold i skolelokaler - efterklangstid og akustisk regulering

Bladet beskriver en enkel metode til beregning af efterklangstid, nogle årsager til dårlig akustik, og praktiske løsninger på støjproblemer i skolelokaler. 

(99)01 03 02
Sammenbyggede enfamiliehuseLydisolerende dobbeltvægge af letbeton - lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse

Dette erfaringsblad beskriver principper for udførelse af lejlighedsskel og angiver eksempler på, hvordan bygningsreglementets krav opfyldes, fx ved at undgå "faste forbindelser" mellem de to vægdele eller utætheder ved ...

(22)03 05 07
Mug og skimmelvækst på malebehandlet vådrumsvægMalebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone"

Anvendelse af malebehandling i vådrum kan medføre problemer i form af misfarvninger, skimmelvækst og muggen lugt, hvis projektering, udførelse og vedligehold ikke er i orden. Dette blad anviser, hvordan lette vægge og vægge med ...

(42)02 10 16
Bølgetag (fiberarmerede cementplader) med begroning af mos/alger.Maling af fiberarmerede cementtagplader

Tage af fiberarmerede cementplader har en lang levetid, men kan i løbet af nogle år blive kedelige at se på. Begroninger af forskellig art (mos, alger) kan endvidere fremskynde en nedbrydning af overfladen og medføre utætheder.

(47)93 02 16
Afskalning af pudsMaling af pudsede facader

Maling af pudsede facader er både æstetisk og holdbarhedsmæssigt en god løsning i forbindelse med vedligehold af bygninger. Man oplever imidlertid tilfælde, hvor maling hurtigt skaller af eller hvor hele pudsflader løsner sig og ...

(41)91 04 15
Væltet mur af murblokke uden afstivningMidlertidig afstivning af murværk i byggeperioden

Murværk under opførelse har ringe styrke, indtil mørtlen er hærdet, og det kan blive skadet, hvis der ikke er udført tilstrækkelig afstivning.

...
(21)02 12 13
Murværk med hvidlige misfarvninger fremkaldt af udfældet kalkMisfarvende kalkudfældninger på murværk

Murværk med kalkholdige mørtler kan få hvidlige misfarvninger og afskalninger efter opmuring, fugning eller overfladebehandling. Årsagen er ofte for langsom hærdning af mørtlen. I dette erfaringsblad gennemgås forudsætningerne ...

(21)01 10 02
Skimmel på spær af fyrretræMisfarvende svampe og bakterier på træ

I dette erfaringsblad beskrives såvel vækstforhold som problemer med svampe og bakterier, samt hvordan eventuelle misfarvninger forebygges og fjernes.

(29)04 05 27
Misfarvede, cementbaserede fuger mellem fliser Misfarvning af fuger i vådrum - årsager, forebyggelse og udbedring

I toilet- og baderum konstateres ofte misfarvede fuger ved vaske, brusenicher, badekar og langs flisekanter.

(42)05 04 11
Mørtelfuger med karakteristiske murbihullerMurbier i murværk - forebyggelse og reparation

Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men ved forekomst i større mængder i murværk er der risiko for vandindtrængning og frostskader.

(21)10 05 19
Murværk med løsnede sten og frostsprængning af rulskiftet Murværk afsluttet med rulskifte

Ved fritstående mure og murkamme anvendes ofte rulskifte som øvre afslutning af murværket. Rulskiftets hovedopgave er at beskytte det underliggende murværk mod nedbør.

(20)98 06 29
Myreangreb på sokkelMyrer i bygninger - forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring

Myreaktivitet i bygninger kan ud over komfortgener medføre såvel fugtskader som nedbrydning af byggematerialer og konstruktioner. Der findes mange hundrede myrearter, men det er forholdsvis få, som trænger ind i bygninger.

(29)10 08 30
Deformerede marmorsten på en facadebeklædningNatursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed

Kvaliteten af natursten anvendt til facadebeklædninger, fx marmor, kalksten, skifer eller sandsten, er meget varierende.

(41)10 05 17
Diagram over hvilken fugt og temperaturer de almindeligste svampe trives iNedbrydning af træ i bygninger

I Danmark udbedres der på årsbasis skader alene hidrørende fra råd og svamp for mange millioner kroner. Ved anvendelse af de senere års forskningsresultater skønnes det, at det er muligt at reducere de økonomiske konsekvenser af de årlige skader væsentligt.

(29)99 04 21
Nedbrydning af trævindueNedbrydning af trævinduer

Regnvand er trængt ind under glaslisterne og i disses geringssamlinger. Mange trævinduer af dårlig konstruktion nedbrydes på denne måde som følge af opfugtning.

(31)95 12 20
SandfangsbrøndNedsivning af regnvand i faskiner

I dette erfaringsblad gennemgås opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav, dimensioneringsregler og forskellige fyldmaterialer til faskiner samt anbefalinger til drift og vedligehold.

(50)06 04 03
Niveaufri adgangNiveaufri adgang og terrændæk

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang ved alle udvendige adgange til en bygning medfører ofte, at bygningen„ trykkes så langt ned i terrænet“, at der må træffes særlige fugtmæssige foranstaltninger for at undgå ...

(19)13 12 31
OmfangsdrænOmfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse

Fugtskader i vægge og kældre ses ofte i bygninger uden omfangsdræn, med forkert projekterede eller dårligt udførte dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer på grund af manglende vedligehold.

...
(50)11 02 25
PetanqueanlægOpbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg

I dette erfaringsblad beskrives anlæggets etablering, konstruktive opbygning, materialevalg og omgivelser, så spilleglæden øges og omfanget af vedligehold reduceres. Herudover præsenteres petanquespillets regler og kasteteknikker.

(10)07 08 01
Hindring af fugtopstining fra underliggende jordlagOpfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering

Helt frem til begyndelsen af 1970’erne er der udført mange terrændæk opbygget uden – eller med et ofte ikke-virkende – kapillarbrydende grus- eller slaggelag til hindring af fugtopsugning fra underliggende jordlag.

...
(13)14 12 12
Porøs naturskifer med begroningerOplægning af naturskifer

I forbindelse med såvel renovering som nybyggeri er dog konstateret en række problemer - især i forbindelse med oplægningen, herunder fastgørelsen af de enkelte skifersten.

...
(27)05 12 08
Mangelfuld opstropningOpstropning af afløbsledninger

Rørbrud og samlinger, der er trukket fra hinanden, ses ofte, når afløbsledninger på grund af mangelfuld opstropning (dvs. ophængning under dæk og bjælker) sætter sig i forhold til bygning og brønde. Problemerne kan blive ...

(50)96 10 29
Afskalning og buledannelse på malet betongulvOverfladebehandling af betongulve

Undertiden ses det, at en tilsyneladende korrekt udført overfladebehandling på et betongulv efter kortere eller længere tids forløb, ved normal anvendelse, revner, buler eller skaller af.

(43)92 03 30
Støbejernsledning med tilslutning til pvc-ledningOvergangssamlinger - mellem forskellige typer afløbsrør

I forbindelse med såvel nyanlæg som ombygning af ældre afløbssystemer skal der ofte samles rør af forskellige materialer. Der findes mange koblinger, som både er fleksible og som giver tætte overgangssamlinger.

(50)06 12 29
Parkeringsdæk med betonstenParkeringsdæk med betonsten - vandtæthed og forskydning i belægning

I de senere år har tage over butikscentre og tilsvarende bygninger i stort omfang været udnyttet til parkering.

...
(23)02 12 16
Algevækst på betonoverfladePlanlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton

Udludning af beton omkring støbeskel, der gennemtrænges af vand, nedsætter såvel betonens styrke som dens rustbeskyttende evne, og armeringsstænger gennem støbeskellet kan derfor ruste. På betonoverflader, der jævnligt opfugtes, ...

(29)98 05 29
FacadebeplantningPlantevækst på facader

Facadebeplantning er i mange år blevet anset for at have en negativ indvirkning på bygningers facader og andre bygningsdele. Der hersker derfor megen tvivl om - eller direkte modstand mod - anvendelse af facadebeplantning.

(41)94 06 27
Montering af fastgørelsesbeslag (tagskrue) igennem flere lag EPS-isoleringPolystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) - brandbeskyttelse, membranunderlag

Dette erfaringsblad behandler primært forholdsregler i forbindelse med EPSisolering, som er det hyppigst anvendte brændbare isoleringsmateriale til flade tage.

(27)08 11 21
Brandsektionsvægge i etageboligbebyggelseProjektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge

Mange brande bliver ofte meget omfattende, fordi brandsektionsvægge ikke er udført korrekt og derved svigter, så brandens udbredelse ikke stoppes. Dette erfaringsblad omhandler de hyppigste svigt og deres årsager samt lovkrav og ...

(22)04 12 15
Forgæves forsøg på tætning med PUR-skumPUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring

Fra omkring 1970 er PUR-skum i vid udstrækning anvendt til understrygning af tagsten, men tætningsmetodens anvendelse ophørte omkring 20 år senere efter mange dårlige erfaringer med skummets funktion og ...

(47)11 11 21
Radonsikring - i nye bygningerRadonsikring - nye bygninger

Landsdækkende undersøgelser viser, at cirka 350.000 bygninger i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er enfamilie-, række- eller kædehuse.

(99)15 01 02
enfamiliehus hvor radonsug er udført med sugebrøndeRadonsug – i eksisterende enfamiliehuse

I BR10 kræves indstrømning af radon i nye bygninger begrænset – og desuden anbefales gennemført særlige foranstaltninger i ældre bygninger.

...
(13)14 12 10
Betonoverflade hvor betonhuden er fjernet ved blæserensning med sandRensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling

Ved overfladebeskyttelse med maling indgår den forudgående rensning af betonoverfladen som en vigtig proces ved både nybyggeri og renovering.

Indledningsbilledet viser en betonoverflade, hvor betonhuden er fjernet ved blæserensning med sand.

(49)99 12 21
Grubetæring i chloridholdig betonReparation af chloridholdig beton

Chlorider kan initiere korrosion af armeringen. Ved forkert valg af reparationsmetode, kan igangværende korrosion fortsætte trods reparationen, eller korrosion kan starte i andre områder af konstruktionen.

(29)92 11 04
Indstøbte galvaniserede stålrør og loddesamling på kobberrørReparation af indstøbte brugsvandrør

Utætheder på indstøbte brugsvandrør er årsag til mange og store vandskader.

(53)93 12 15
Ødelagt asfaltbelægning pga lodrette sider i udgravningRetablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder

Når befæstede arealer retableres efter opgravning for ledningsarbejder, opstår der ofte kort tid efter skader i belægningen.

Skaderne viser sig typisk som sætninger, revner og krakeleringer ved selve ledningsgraven eller dennes omgivelser.

(40)99 09 22
Revne i murværkRevnedannelser og dilatationsfuger i murværk

Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder.

...
(29)12 12 25
Bæreevnesvigt ved opgravning af kælderRevner i bygninger - eksempler, årsag og risiko

Der er mange forskelligartede årsager til revner i bygninger - og selv erfarne byggeteknisk sagkyndige kan fejlbedømme årsagen til revnedannelser. Som støtte ved udførelse af bygningssyn og fastsættelse ...

(29)07 12 28
Resultat af revneudbedringRevner i bygninger - udbedring i beton og murværk

De fleste bygninger har revner. Nogle er harmløse skønhedsfejl, mens andre er tegn på alvorlige fejl i den bærende konstruktion - og dermed af betydning for sikkerheden. Inden udbedring af revner er ...

(29)08 04 28
Revne i gavlRevner i bygninger - undersøgelse og analyse

De fleste bygninger har revner. Nogle har kun betydning for bygningens udseende, mens andre er tegn på alvorlige fejl, som vedrører sikkerheden. Selv erfarne byggeteknisk sagkyndige fejlvurderer ofte årsager ...

(29)07 12 27
Revne i formurRevner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser

I udvendigt murværk kan der forekomme revner, der løber lodret over flere skifter eller vandret over flere stenlængder. Revnerne ses mest i nyere bygninger med isolering mellem formur og bagvæg og især i vægge, hvor bagvæggen er af beton.

(21)98 05 25
Revner i væggeRevner i vægge af etagehøje letbetonelementer

I meget af det småhusbyggeri, der er opført med indvendig bagmur og/eller skillevægge af etagehøje letbetonelementer, er der efter få års forløb konstateret mange og delvis systematisk placerede revner.

(22)98 09 22
Krybekælder angrebet af skimmelvækstRisiko ved udeluftventilerede krybekældre

Med stadig større krav til energibesparelser – og dermed øget varmeisolering – er fugtforholdene i udeluftventilerede krybekældre nu ændret så meget i ugunstig retning, at konstruktionen ...

(19)09 12 30
Rotte i toiletRotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse

Rotter findes både i byer og på landet, hvor de medfører såvel smittefare som omfattende ødelæggelser.

(50)11 11 23
Utilstrækkeligt rustbeskyttede beslagRustbeskyttelse af gamle beslag

Der er mange eksempler på omhyggeligt istandsatte, ældre vinduer med utilstrækkeligt rustbeskyttede beslag.

Det medfører, at vinduerne allerede få år efter istandsættelsen ser ud som på billedet.

(41)05 12 28
TagbrandRøgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold

Hurtig alarmering af brand har afgørende betydning for brandudviklingen og skadeomfanget.

...
(99)12 11 11
Murværk med opstigende grundfugtSaltskader på murværk

Mange synlige skader på murværk – fx forvitringer, misfarvninger og udblomstringer – skyldes påvirkning fra salte.

Saltene er fx ført frem til overfladen af opstigende grundfugt fra jorden og/eller opløst i murværkets sten og fuger.

(21)13 06 04
Saltudblomstringer på murværkSaltudblomstringer på murværk

På murværk forekommer undertiden skæmmende, oftest hvidlige, udblomstninger i forbindelse med murværkets udtørring.Indledningsbilledet viser misfarvninger på murværkets nederste del fremkaldt af udfældede salte. Disse salte er ...

(21)99 11 26
Yderdør i træSikring mod indbrud i boliger

En indbrudstyv behøver ofte blot at flække en dørkarm for at komme ind gennem hoved-, bag- eller terrassedør til en bolig.

...
(99)08 11 19
KakerlakkerSkadedyrsangreb i bygninger

Kakerlakker og et stort antal andre smådyr giver ved deres indtrængen og tilstedeværelse i bygninger anledning til hygiejniske problemer, idet disse dyr i almindelighed opfattes som en slags forurening. En anden gruppe af små og ...

(99)95 04 24
Glas ætset af nedstrømmende vand fra overliggende betonfacadeSkader på glasoverflader

Almindeligt vinduesglas har stor modstandsevne mod nedbrydning og påvirkes kun undtagelsesvis af de ydre forhold. Det sker dog, at der forekommer forskellige påvirkninger, der kan give midlertidige belægninger på overfladen eller i ...

(31)99 02 16
Korroderet armering i betonSkader på og reparation af dæklag over armering i beton

Et hyppigt forekommende skadesymptom på armerede betonkonstruktioner er revner og dæklagsafsprængninger over armeringen.

(29)98 06 25
SkimmelangrebSkimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse

Selv efter adskillige års omfattende forskning foreligger der endnu ikke al ønskelig viden om skimmelsvampe.

(99)05 12 31
KældernedgangSkybrud og sikring af bygninger

Stadigt flere skybrud øger risiko for oversvømmelser af regn- og spildevand i særligt udsatte områder – og dermed indtrængning af vand i bygninger.

(99)14 12 31
Hævet gulv p.g.a. udvidede slaggerSlagger som kapillarbrydende lag i terrændæk

I de seneste 15 år er der i flere tilfælde konstateret alvorlige problemer med hævede gulve og udpressede fundamenter i bygninger, hvor der har været anvendt slagger som kapillarbrydende materiale.

...
(13)97 06 23
Beton udsat for aggressive gasserSmuldring af beton, udsat for aggressive gasser

I betonnormen fremhæves det, at der forekommer særligt aggressive miljøer, for hvilke normen ikke foreskriver de forholdsregler, der kan tages for at sikre bestandigheden af betonen.

(50)93 06 07
Lille muret skorstenSmå, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg

I de seneste årtier er anvendelsen af mange skorstene ændret væsentligt. Udviklingen af de varmeproducerende anlægs teknik og effektivitet har fx reduceret varmetabet, så mange skorstene er blevet „kolde“.

(27)10 05 25
Lille muret skorsten med fugtskaderSmå, murede skorstene – reparation og vedligehold

Skorstene er særligt udsatte for påvirkninger fra vind og vejr, hvilket fx kan medføre afskallede mursten, forvitrede pudsoverflader, nedbrudte fuger og revnedannelser – og deraf følgende fugtskader inde i bygningen.

(27)10 05 26
Fugt skade på loftSommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie

Når det pludseligt i klart solskin i forsommeren begynder at dryppe fra loftet i bygninger med kolde eller varme tage, kan årsagen meget vel være sommerkondens.

(27)98 05 27
Eksempel på termisk sortsværtning og heksesodSortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation

Sortsværtning i boliger skyldes partikler, fx svævestøv, som afsættes på vægge, lofter og andre overflader.
...

(49)12 12 29
Fejl i farvesætningSpecifikation og måling af farver

Farver er i sig selv ikke noget problem, men ved overfladebehandling af bygningsoverflader og andet kan farvenuancer ofte blive "forkerte". Dette hidrører hovedsageligt fra en upræcis specifikation af farverne fra bygherre eller rådgiver.

(49)94 01 18
Gård i åbent landSpildevandsrensning i det åbne land

Mange ældre ejendomme i det åbne land er kloakeret, så spildevandet ledes direkte til vandløb, sø eller markdræn efter at have passeret en lille septiktank.

(50)03 10 30
Spændingskorrosion af messingfittingSpændingskorrosion af messingfittings

Brud på fittings af messing har forårsaget mange lækager i vand-, varme- og olieinstallationer. Bruddene er typisk opstået få dage til nogle måneder efter, at installationen er færdiggjort, og har ofte medført pludselig og stor ...

(53)92 01 07
VægrevnerStabilisering af eksisterende småhuse

Vægrevner kan være et symptom på utilstrækkelig stabilitet. I forhold til tidligere byggepraksis er nutidens småhuse mindre robuste over for vindpåvirkning, idet bl.a. øgede isoleringskrav har fremmet anvendelsen af lette og spinkle konstruktioner.

(29)96 12 12
Skadet carportStabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag

Skadede carporte er ikke noget helt sjældent syn efter kraftigt storm- eller snevejr, hvor ekstraordinære påvirkninger får disse lette bygninger til at gå omkuld eller ligefrem lette fra deres forankringer. Følgerne er ofte ...

(29)97 02 27
Stabilitet af småhus - manglende stormfasthedStatik i stabile småhuse

Statiske beregninger danner grundlag for småhuses stormfasthed, der betyder, at tagspær ikke lægger sig ned, at tage ikke forskubbes eller afløftes, og at ydervægge ikke vælter, glider eller kæntrer.

(29)96 12 10
Parcelhus med ødelagt gavltrekantStormskader på murede gavltrekanter

Mange gavltrekanter suges ud eller trykkes ind under kraftige storme - ofte fordi de ikke er blevet ordentligt fastgjort til tagkonstruktionen. Dette blad præsenterer nogle skader fra decemberstormen i 1999, de konstaterede fejl og ...

(21)01 10 03
Stormskadet gavltrekantStormskader på murede vægge

Ødelagte gavltrekanter er blandt de hyppigst forekommende stormskader på murede vægge. Her ses en gavltrekant udført som 1/2-stens mur, der er væltet ind mod gavlspæret under en storm. En utilstrækkelig fastholdelse af ...

(21)99 05 31
Skade på tagStormskader på tagdækninger

Tegltag, skadet under en kraftig storm: Et gavlvindue i vindsiden blev slået itu, således at der kom overtryk i loftrummet; samtidig var der undertryk på oversiden af den viste tagflade. Taget var tætnet med polyuretanskum, således ...

(47)97 11 27
TagskadeStormskader på tagkonstruktioner

Hvis bygningsdele ikke er tilstrækkeligt forankrede, kan der optræde ganske dramatiske skader, når det stormer.

...
(27)97 11 28
StålproduktionStålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse

Det meste stål, som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte skader på de anvendte stålkonstruktioner.

...
(49)07 08 02
Svampe tabelSvampevækst i trækonstruktioner

I Danmark udbedres der hvert år skader for mange millioner kroner som følge af råd- og svampeangreb i bygninger.

...
(29)03 07 24
VådrumSvejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og belægninger

I vådrum, hvor der anvendes pvc-banevarer, er tætheden af vægges beklædning og gulves belægning især afhængig af kvaliteten af svejsefugerne. De skal derfor udføres korrekt, som vist på billedet, så det sikres, at der ikke ...

(43)96 06 25
Revner i mur forårsaget af et træSætningsskader forårsaget af træer

Træer og buske er hvert år medvirkende årsag til, at der opstår revner i en del huse, der er funderet på ler. Fænomenet er observeret i alle dele af Danmark, men mest hyppigt i de egne, der er præget af meget fedt ler fra ...

(12)94 09 13
MetalsålbænkSålbænke i murværk

Uhensigtsmæssig udformning af sålbænke medfører ofte misfarvninger og skader på det underliggende murværk, fx udkrystalliserede salte, frostsprængte sten og fuger.

(31)12 07 19
Anvendelse af tagfolie på fladt tagTagfolier - valg og anvendelse

Der er mange typer tagfolier med de samme anvendelsesområder som tagpapper og med lige så gode egenskaber og holdbarhed. Men der er konstateret omfattende skader forårsaget af ukendskab til de enkelte foliers særlige egenskaber - ...

(47)02 02 15
TaginddækningTaginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly

Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i miljøet og medfører sundhedsmæssige skader. Siden 2002 har det – med få undtagelser – været forbudt at anvende bly til inddækninger på nye bygninger, fordi blyet afvaskes med regnvandet.

(37)06 04 06
Tagkonstruktion med kraftigt rådangrebTagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold

Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede trætagkonstruktioner med lille hældning.

(27)13 06 05
Ventilationsspalte ved tagfodTagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum

I dette erfaringsblad beskrives udformning af ventilation i sadel- og pulttage med stor hældning – dvs. mere end 10 grader – udført med gitter-, bjælke eller hanebåndsspær.

(27)13 11 05
Tagterrasse med for lav inddækningshøjdeTagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve

Ved tagterrasser konstateres ofte vandindtrængen som følge af for lav inddækningshøjde mod dør- og facadepartier. Skybrudslignende situationer medfører desuden behov for hurtig og effektiv vandafledning.

(23)07 12 29
TerrassedækTagterrasser - opbygning, membraner og materialer

I dette blad redegøres for principper ved opbygning at tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer.

(23)08 04 30
Skimmelvækst på et krydsfinertagunderlagTagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst

I erfaringsbladet gennemgås årsager til skimmelvækst på krydsfinerplader i ventilerede tagkonstruktioner. Endvidere omtales misfarvninger forårsaget af skimmelvækst på undersiden af tagudhæng og carporttage.

(47)11 07 19
Knækket teglbjælkeTeglbjælker i murværk - over vindues- og døråbninger

Der ses ofte revner, afskalninger eller andre skader på murværk over vindues- og døråbninger. I mange tilfælde skyldes skaderne manglende forståelse for teglbjælkers funktion blandt såvel projekterende som udførende. I dette ...

(21)02 12 17
Flad tagflade med installationerTekniske installationer på flade tage - gennemføring i og montering på tagfladen

Uhensigtsmæssig placering af ventilations- og køleanlæg på flade tage er ofte årsag til indtrængende vand i tag og underliggende rum.

(37)09 12 16
Termisk brud i rudeTermisk brud i glas

Termisk brud opstår, når temperaturforskellen mellem glassets rand og midte overstiger en vis kritisk grænse. Billedet viser et termisk brud i en butiksrude med farvet folie klæbet på bagsiden. Ruden er fremstillet af almindeligt ...

(31)98 03 25
Termorude med forringet isoleringsevneTermo- og energiruder - dugdannelser, revner og udskiftning

Energiruder erstatter i stadigt større omfang almindelige termoruder i forbindelse med reparationer og bygningsfornyelse.

...
(31)05 12 07
Termografi af kuldebro (sort)Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner

Varmetabet gennem kuldebroer, dårlig isolering og utætheder i samlinger mellem bygningsdele er ofte stort. En forbedring af disse forhold kan resultere i væsentlige energibesparelser og øget komfort.

(99)11 12 30
Rørgennemføringer i terrændæk med løs isoleringTerrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer

Kuldebroer i fundamenter og terrændæk kan være årsag til en væsentlig del af en bygnings samlede varmetab.

...
(13)04 08 03
Opfugtning af murTerrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering

Efter renovering af uisolerede terrændæk eller lave krybekælderdæk i ældre bygninger ses undertiden – ikke tidligere konstateret – fugtopstigning i ydervægge.

(19)11 12 28
Fugt skade på gulvTerrændæk med trægulve på strøer og varmerør

Indledningsbilledet viser et fugtskadet gulv. Skaden er opstået, fordi dårligt isolerede varmerør er placeret på betonpladen uden en fugtspærre oven på denne. Gulvfladen er misfarvet og opbulet og endvidere er der kraftige rustangreb på varmerørene.

(13)98 09 24
Stikledning på kloakrørTilslutning af stikledninger til hovedkloak

Ved dårligt udførte tilslutninger til hovedkloakker - fx påhugning og indskruning - er der konstateret svækkelser og revnedannelser, og dermed utætheder og risiko for vandindtrængen og udsivning af spildevand, samt ...

(50)04 03 09
Renovering af tagTraditionelt, fast undertag med vingetagsten

Et traditionelt, fast undertag i form af tagpap på et underlag af brædder blev før i tiden blot kaldt for 'brædder og pap'. I dag anvendes denne betegnelse ofte for både brædder, krydsfiner eller OSB-plader som underlag for tagpap.

(27)05 06 28
TrykekspansionsbeholdereTrykekspansionsbeholdere

Trykekspansionsbeholdere monteres såvel i nye som i ældre varmeanlæg, hvor åbne ekspansionssystemer udskiftes ved renovering i forbindelse med f.eks. installation af nye kedler.

...
(56)96 10 28
Afdækkede og opklodsede tagelementerTræbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri

Træbaserede tagelementer skal have et passende lavt fugtindhold for at undgå vækst af skimmelsvampe og angreb af trænedbrydende svampe.

...
(27)06 06 30
Stort træ der vokser i umiddelbar nærhed af bygningTræer og bygninger

Af æstetiske grunde har det altid været ønskeligt, at der er træer i umiddelbar nærhed af bygninger.

...
(99)99 04 23
Opbuling af et trægulvTrægulves opbuling - fugt fra rumluft eller underlag

Trægulve, som udsættes for fugtpåvirkning, vil optage fugt og udvide sig.

Ved kraftig opfugtning, fx fra underlag eller rumluft, er der risiko for, at gulvet udvider sig vandret og støder mod omgivende bygningsdele.

(43)11 10 22
Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb

Efter længere tids opfugtning af trækonstruktioner konstateres ofte angreb af trænedbrydende svampe og insekter.

...
(99)14 12 13
Brunmuld, hvidmuld og gråmuldTrænedbrydende svampe - forekomst i bygninger

Mere end 30 svampearter kan nedbryde træ i byggeri - og hver art har sine foretrukne vækstbetingelser og særlige kendetegn.

(29)03 12 19
Trænedbrydende svampe - kendetegnTrænedbrydende svampe - kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer

Dette erfaringsblad gennemgår de mest almindelige trænedbrydende svampes forskellige vækstbetingelser, nedbrydningsformer, udseende og særlige kendetegn, samt hvor der er risiko for svampeangreb i småhuse og etageejendomme.

(29)03 12 28
Korroderet trådbinder i murværkTrådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning

Efter stormen i 1999 undersøgtes [2] nedstyrtede murværksgavle, hvor årsagen kunne henføres til dels korrosion i varmforzinkede stålbindere dels manglende forankring af gavl til tagkonstruktion [3] .

(21)04 12 31
Bærende tagkonstruktion af trægitterspærTværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær - Ansvar og udførelse

Bærende tagkonstruktion af trægitterspær under opstilling. Tværafstivning er endnu ikke udført.

...
(27)98 09 21
Afskallet murTynde overfladelag af mørtel - skader og reparation

Det er ikke ualmindeligt at se afskalninger på forholdsvis nyt murværk, der er overfladebehandlet med tynde mørtellag.

...
(21)00 11 28
SmåhuseTypiske svigt i småhuses stabilitet

I de senere år har eftersyn af småhuse påvist utilstrækkelig stabilitet i et stort antal huse. Den forringede stabilitet er sjældent så alvorlig, at personsikkerheden er direkte truet, men ved gentagen, hård vindpåvirkning kan ...

(29)96 12 09
Værkstedsplads med olieudskillerTæthedsprøvning af olieudskillere

I forbindelse med at en række kommuner har foretaget systematisk tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere, er der konstateret utætheder i 20-50 % af udskillerne.

...
(50)06 12 06
Opstigende grundfugt på murværkUdførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger

I ældre, murede bygninger, der er opført inden byggelovgivningen krævede foranstaltninger mod opsugning af grundfugt i yder- og indervægge, forekommer det ofte, at fugt i jorden på grund af kapillarvirkningen bliver suget højt op i murværket.

(29)97 12 16
TopforseglingerUdførelse og malebehandling af vinduers topforsegling

Vil man sikre trævinduer god holdbarhed og problemløst vedligehold, må topforseglingen udføres som angivet i dette BYG-ERFA blad. En effektiv, ti år gammel topforsegling er vist yderst til venstre. Hvis topforseglingen derimod er ...

(31)96 05 21
Udkragede betonaltandækUdkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader, hvilket har indflydelse på såvel indeklima som energiforbrug.

(23)10 08 19
Eksempler på fugesvigtUdskiftning af fuger i ydervægge

I fugemassefuger kan der optræde og fugebrist som vist på henholdsvis venstre og højre billede. Disse to former for fugesvigt medfører sjældent skader på tilgrænsende bygningsdele, men kan f.eks. betyde trækgener og varmetab. ...

(41)95 06 26
AfløbsledningUdskiftning af rør i afløbsledninger

I ledningssystemer skal alle reparationer udføres, så ledningens tæthed og fleksibilitet ikke forringes. Udskiftning af defekte eller beskadigede rør skal derfor udføres, så samlingerne mellem nye og gamle rør både er tætte og fleksible.

(50)98 06 30
Forside af visualiseringsværktøjet byg-erfa.dk/udtoerringUdtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid

Det er ofte vanskeligt at bedømme hvor lang udtørringstid byggematerialer har behov for inden ibrugtagning, hvis efterfølgende fugtgener skal undgås.

(99)10 05 27
Skimmelvækst på pladebeklædning efter oversvømmelseUdtørring efter vandskade

Der skal hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger, hvis en bygning eller bygningsdel har været udsat for vandskade.
...

(99)12 07 23
Udstøbning med selvkompakterende beton (SCC)Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton

Revnedannelser og porøse overflader på nye betonkonstruktioner skyldes blandt andet for hurtig udtørring.

...
(29)06 12 23
Revne i udvendig facadeUdvendig facadeisolering med puds på mineraluld

Indledningsbilledet viser en revne ved et vindueshjørne i pudslaget på en udvendig facadeisolering. Revnen er opstået, fordi der ikke i hjørnet var indlagt det nødvendige ekstra armeringsnet til at optage de uundgåelige ...

(41)99 12 20
Varmerør af stål, tæret på grund af vand i isoleringen.Udvendig korrosion på rør

Rør i bygninger vil ikke korrodere på ydersiden, hvis de ligger tørt. Det burde de altid gøre, men alligevel er udvendig korrosion, især af stålrør, et almindeligt problem. F.eks. ses hyppigt korrosion af gulvvarmerør af stål i ...

(53)91 06 13
Midlertidig placering af ballast for at hindre afrivning af tagmembranUdvendigt isolerede flade tage – stormskader og mekanisk fastgørelse

Kraftige storme medfører med mellemrum, at større tagarealer med isolering og tagdækning blæses af udvendigt isolerede tage (varme tage) med lav hældning.
...

(47)13 06 06
Ledningslokalisering med pilekvist/svejsetrådUndersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter

Fejl i afløbssystemer kan medføre udsivning af spildevand og risiko for forurening,lugtgener, forstoppelser, kælderoversvømmelser eller rotteplage.

...
(50)10 11 19
Undertag med utilstrækkelig rivstyrkeUndertage - diffusionstætte og diffusionsåbne

Undertage under tagdækninger anvendes for at beskytte de underliggende konstruktioner dels mod indtrængende regn og sne dels mod kondensdryp.

(27)07 06 29
Ventileret undertagUndertage - Opbygning, materialer og projektering

Eksempel på ventileret undertag udført af et materiale, som ikke er tilstrækkelig dimensionsstabilt. På grund af materialets udvidelse under brug hænger undertaget så meget, at ventilationen af tagkonstruktionen reduceres kraftigt, ...

(27)97 11 24
Forkert udført rørgennemføringUndertage - Udførelse og detaljer

Billedet viser en forkert udført rørgennemføring. Undertaget er ikke udført med fast underlag og slutter ikke ordentligt til røret, hvilket bevirker, at vand på undertaget kan løbe direkte ned i tagkonstruktionen, som vil ...

(27)97 11 25
Beskadiget undertag af banevarerUndertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder

Forkert montage af undertage udført af banevarer kan i blæsevejr medføre så kraftig blafring, at det medfører betydelige støjgener for husets beboere.

(47)09 12 18
Misfarvet murværk fremkaldt under kraftig afsyringUndgå afsyring af murværk - misfarvninger og forvitringer

Murværk afsyres for at fjerne mørtelrester fra opmuringen, men processen indebærer risiko for skader - såvel misfarvninger på fuger og mursten som svækkede fuger og utilstrækkelig hærdning af kalk i mørtlen.

...
(21)08 06 27
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygningerUopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen?

Skal der være dampspærre i vægge og lofter i uopvarmede eller periodevis opvarmede bygninger, fx sommerhuse?

(29)15 05 30
Termografi ved fodpaneletUtætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering

Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader. Erfaringsbladet beskriver, hvordan utætheder i klimaskærmen lokaliseres ved termografering kombineret med ...

(99)10 11 18
utæt skifertagUtætte skifertage af fiberarmerede cementplader

Oplægning/montering af skifertag af fiberarmerede cementplader har igennem en lang årrække været betragtet som et specialistarbejde, ofte udført af blikkenslagere. Efterhånden som grænserne imellem de enkelte fagområder mere ...

(47)93 02 17
Blottet isolering under vindueUtætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer

I mange nyere boliger i flere etager er gulvoverfladen ved yderdøre og vinduespartier kolde.

Årsagen er ofte, at der ikke er lufttæt under dør- eller vindueshullet i facaden, og kold luft fra isoleringen i ydervæggen trækkes ind under gulvene.

(21)05 12 30
Nedbrudt tagkonstruktionUventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode

Hygrodiode har gennem mere end 15 år været anvendt som dampbremse især i store, uventilerede paralleltagkonstruktioner af træ med lav hældning.

...
(27)05 12 29
Glas med indbrudshæmmende egenskaberValg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas)

Glas med indbrudshæmmende egenskaber benævnes sikringsglas.

...
(31)98 02 10
Vandskadet gulvVand- og fugtskader på trægulve

Gulvbelægninger af træ, som udsættes for vand- og fugtpåvirkninger medfører stor risiko for skader.

...
(43)03 11 28
Nyopført bygning med frit vand på det omgivende terrænVandbelastede sokler ved terrændæk - terrænforhold og niveaufri adgang

Kraftige byger kombineret med øget bebyggelse i lavtliggende områder og uhensigtsmæssige faldforhold på omgivende terræn har bevirket, at sokler i terrændæk i større omfang end tidligere udsættes for vandtryk.

(13)07 10 30
Hul i tag efter udskæring af prøvetagVarme tage - efterisolering og fugtforhold

En utæt tagdækning på et varmt tag kan medføre opsamling af store vandmængder i isoleringen mellem tagdækning og underliggende dampspærre. Herved reduceres varmeisoleringsevnen væsentligt, og der er risiko for skimmelvækst i ...

(27)10 03 22
Bukke giver mulighed for ødelagt tagpapVarme tage med mineraluld - beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget

På billedet ses to bukke - anvendt som skærebænk - opstillet på en tagpapdækning udlagt på trædefast mineraluld. Der er stor risiko for at benene gennembryder tagpappen, idet de er placeret uden for de udlagte gangplader. De ...

(47)99 06 23
Beskeden varmeisolering i terrændæk og ydervæggeVarmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk

Ældre huse med ingen eller beskeden varmeisolering i terrændæk og ydervægge frembyder ofte en række indeklimaproblemer, der tilmed kan være allergifremkaldende. Den utilstrækkelige varmeisolering i gulvkonstruktion og ydervægge ...

(13)97 04 24
Gennemtæret rørstykkeVarmforzinkede brugsvandrør - korrosion og gennemtæring i nye anlæg

Ændret anlægsudformning, vandkvalitet og vandbesparelser har øget omfanget af tæringsskader på varmforzinkede stålrør og medført store, uventede udgifter til reparation, udskiftning af rørsystemer og udbedring af ...

(53)07 05 01
Anvendelse af grisehalerVarmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder

I brugsvandsinstallationer med både varmforzinkede rør og kobbermaterialer, dvs. kobberrør eller fittings af kobberlegeringer, er der risiko for gennemtæringer i ledninger med stillestående vand.

(53)09 12 19
BrusebadVarmt brugsvand i bebyggelser – brugskvalitet, bakterievækst, cirkulation

I mange boligejendomme, bebyggelser, institutioner, svømmehaller og tilsvarende bygninger med store anlæg for varmt brugsvand er der sundheds- og driftstekniske problemer.

(53)10 05 28
Afskalning af sandsten. ExfolieringVedligeholdelse og restaurering af sandsten

Mange bygninger, der er opført før 1940, indeholder sandstenselementer i facaderne i form af udvendige trapper, dør- og vinduesindfatninger, gesimser og bånd, tavler, relieffer m.m.

...
(41)98 02 09
Kontrolventil i loftVentilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger

Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst i boliger skyldes ofte utilstrækkelig ventilation.

(99)11 07 21
Vindgipsplade med skimmelVindgips i lette ydervægge - risiko for fugtskader

Imprægnerede gipsplader (vindgips) er i de senere år blevet stadig mere almindeligt anvendt som vindtæt afdækning af isolering i lette pladebeklædte ydervægge, fordi pladerne er diffusionsåbne og har tilfredsstillende ...

(21)05 09 28
Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden

Utilstrækkelig beskyttelse af vindspærrer under opførelsen har medført fugtproblemer og skimmelvækst. Hvis en vindspærre gennem længere tid udsættes for fugtbelastning, skal den kunne modstå nedbør indtil facadebeklædningen er monteret.

(21)15 05 29
Vindspærre og brandteknikVindspærrer og brandteknik - lette ydervægge

I lette ydervægge er en vindspærres primære funktion at beskytte væggens isoleringsmateriale mod luftindtrængning og dermed hindre unødigt varmetab.

(21)14 10 07
Frilagt armering i bærende bjælkeVurdering af armeringsjerns rustgrad

Korrosion af armeringsjern er på grund af de mulige konsekvenser for de statiske forhold den farligste af de nedbrydningsmekanismer, som kan forekomme i armerede betonkonstruktioner. Ved tilstandsbeskrivelser er det derfor vigtigt at bestemme armeringens rustgrad.

(29)94 12 22
Forringede betingelser for træer og buskeVækstjord på byggegrunde - Indretning af beskyttelseszoner

Sædvanlig praksis for beskyttelse af vækstjord på byggegrunde er utilstrækkelig til at sikre, at den efterfølgende beplantning vil kunne trives. Efter beplantning er jorden nemlig ofte fortsat kraftigt komprimeret, fordi der ikke er ...

(10)99 02 15
Ældre støbejernsgulvafløb forhøjet med mørtelVådrum – gulvafløb og afløbsledninger

Billedet viser et ældre støbejernsgulvafløb, er er forhøjet med mørtel i forbindelse med renovering.

...
(50)10 11 30
opfugtet vægbeklædning af porøse træfiberplader med angreb af Ægte HussvampYdervægge efterisoleret med porøse træfiberplader

I 1950'erne og 60'erne var det almindeligt at beklæde uisolerede lofter, ydervægge og tagetager i enfamiliehuse og sommerhuse med porøse træfiberplader - såkaldte "bløde masoniteplader" - for at forbedre husets varmeisolering.

(42)02 06 27
Kvist med forsænket siderendeZinkbeklædte kviste

Ved både nyt byggeri og bygningsrenovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker).

Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af kvistkonstruktionen har medført vandindtrængen, fugtophobning og -skader.

(37)08 06 26
Ekstraordinært stort frugtlegeme af Ægte HussvampÆgte Hussvamp - identifikation og reparation af skader

Ægte Hussvamp er den alvorligste trænedbrydende svamp i byggeriet. Den både vokser og nedbryder træ hurtigt og kan brede sig ind i porøse, uorganiske materialer, fx murværk.Ægte Hussvamp udvikler sig ofte skjult inde i fugtige ...

(99)06 12 22
Hus på punktfundamentÆldre fritidshuse af træ på punktfundamenter - skadedyr, fugt, komfort, energirenovering

Mange ældre fritidshuse af træ er opstillet på punktfundamenter.

Konstruktionen kan medføre, at ræve, rotter, mus og tilsvarende skadedyr trænger ind under huset. Herudover generes mange beboere af fodkulde ved brug af huset i vinterperioden.

(12)08 04 29
Ældre bygning med karnap med uisoleret terrassedækÆldre terrassedæk af beton - efterisolering og fugtproblemer

Over karnapper og havestuer i mange ældre bygninger findes et uisoleret terrassedæk af beton, som er belagt med et vandtætnende lag af fx støbeasfalt.

...
(23)04 06 01
Reperation af ældre vinduerÆldre trævinduer - vedligehold og istandsættelse

Løbende reparation af småskader på trævinduer medfører, at de kan holde længe med meget lidt vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås, hvad bygningsejer og rådgiver skal være opmærksom på ved tilstandsvurdering inden ...

(21)01 12 27
Stor åbne fuger i et svømmende trægulvÅbne fuger i trægulve

Billedet viser store, åbne fuger i et svømmende trægulv, som er udlagt med for stort fugtindhold. Ved ibrugtagning er brædderne tørret ud og er derfor svundet. Da gulvfladen ikke har haft nogen bevægelsesmuligheder, har enkelte af ...

(43)99 09 23

BYG-ERFA nyhedsbrev

(ca. 4 gange årligt)

Erfaringsblade på RSS

Hvad er en RSS-feed? Se videoen "RSS in Plain English" på YouTube.