Erfaringsblade

TitelUdgivelsesdatosorteringsikon
Efterisolering af vandrette lofter - ventilerede tagrum2015-12-30
Dampspærrer - monteringsdetaljer2015-12-29
Dampspærrematerialer og fugttransport - væg- og loftkonstruktioner2015-12-28
Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer2015-12-27
Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk2015-11-15
Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering2015-11-14
Korrosion af zinktagdækning2015-05-31
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen?2015-05-30
Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden2015-05-29
Fugtsugende vindspærreplader2015-05-05
Radonsikring - nye bygninger2015-01-02
Skybrud og sikring af bygninger2014-12-31
Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner2014-12-30
Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb2014-12-13
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering2014-12-12
Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering2014-12-11
Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse2014-12-10
Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge2014-10-07
Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser2014-10-06
Langtidsmåling af fugtforhold - i bygninger og bygningskonstruktioner2014-10-05
Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering2014-10-04
Niveaufri adgang og terrændæk2013-12-31
Forebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader2013-12-30
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling2013-12-29
Efterisolering af flade tage2013-12-28
Brandmaling på stålkonstruktioner2013-12-26
Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum2013-11-05
Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk2013-11-04
Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækst2013-06-07
Udvendigt isolerede flade tage – stormskader og mekanisk fastgørelse2013-06-06
Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold2013-06-05
Saltskader på murværk2013-06-04
Brandklassifikation - det europæiske system og hidtidige danske betegnelser2012-12-31
Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation2012-12-29
Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renovering2012-12-28
Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligehold2012-12-27
Brandadskillelser i ydervægge - sikring mod vandret brandspredning2012-12-26
Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk2012-12-25
Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold2012-11-11
Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme2012-11-10
Bly i malede overflader – ved renovering, vedligehold og nedrivning2012-11-09
Udtørring efter vandskade2012-07-23
Inddækninger af metal - mellem tag og murværk2012-07-20
Sålbænke i murværk2012-07-19
Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner2011-12-30
Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring2011-12-29
Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering2011-12-28
Efterisolering af hulmur - forundersøgelser og forudsætninger2011-12-27
Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse2011-11-23
Dampspærresamlinger og tætningsmidler2011-11-22
PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring2011-11-21
Trægulves opbuling - fugt fra rumluft eller underlag2011-10-22
Indmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse2011-10-21
Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger2011-07-21
Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer2011-07-20
Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst 2011-07-19
Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen2011-07-18
Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold 2011-02-28
Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse2011-02-25
Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk2011-02-24
Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger2010-11-30
Afløbsinstallationer i småhuse - rensning, vedligehold og drift2010-11-20
Undersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter2010-11-19
Utætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering2010-11-18
Energibesparelser og fugtgener2010-11-17
Myrer i bygninger - forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring2010-08-30
Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker2010-08-20
Udkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener2010-08-19
Fastgørelse af nedhængte lofter2010-08-18
Varmt brugsvand i bebyggelser – brugskvalitet, bakterievækst, cirkulation2010-05-28
Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid2010-05-27
Små, murede skorstene – reparation og vedligehold2010-05-26
Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg2010-05-25
Murbier i murværk - forebyggelse og reparation2010-05-19
Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed2010-05-17
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder2010-03-23
Varme tage - efterisolering og fugtforhold2010-03-22
Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst2009-12-31
Risiko ved udeluftventilerede krybekældre2009-12-30
Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder2009-12-19
Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder2009-12-18
Tekniske installationer på flade tage - gennemføring i og montering på tagfladen2009-12-16
Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne2009-11-06
Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger2009-11-05
Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng2009-10-30
Afvandingsforhold på flade tage - lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning 2009-08-10
Dampbuler på tagpaptage - forebyggelse og udbedring2009-08-08
Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader2009-08-07
Brug af regnvand fra tage - til wc og i vaskemaskiner2008-12-29
Energi- og indeklimaforbedring - ældre etageboliger2008-12-28
Græstørvstage - opbygning og vedligehold2008-12-09
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader2008-12-08
Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) - brandbeskyttelse, membranunderlag2008-11-21
Bygningsglas - funktionsglas og -ruder2008-11-20
Sikring mod indbrud i boliger2008-11-19
Undgå afsyring af murværk - misfarvninger og forvitringer2008-06-27
Zinkbeklædte kviste2008-06-26
Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer2008-04-30
Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter - skadedyr, fugt, komfort, energirenovering2008-04-29
Revner i bygninger - udbedring i beton og murværk2008-04-28
Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve2007-12-29
Revner i bygninger - eksempler, årsag og risiko2007-12-28
Revner i bygninger - undersøgelse og analyse2007-12-27
CE-mærkning - produkter til afløbsanlæg2007-10-31
Vandbelastede sokler ved terrændæk - terrænforhold og niveaufri adgang2007-10-30
Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse2007-08-02
Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg2007-08-01
Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne2007-06-29
Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener2007-06-28
Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag2007-05-03
Linoliebehandling af udvendigt træværk2007-05-02
Varmforzinkede brugsvandrør - korrosion og gennemtæring i nye anlæg2007-05-01
Fuger omkring vinduer i teglydervægge - udskiftning2006-12-31
Overgangssamlinger - mellem forskellige typer afløbsrør2006-12-29
Betonskader - undersøgelse og reparation2006-12-28
Drænvand - pumpebrønde2006-12-27
Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton2006-12-23
Ægte Hussvamp - identifikation og reparation af skader2006-12-22
Tæthedsprøvning af olieudskillere2006-12-06
Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri2006-06-30
Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter - risiko for fugtskader ved kuldebroisolering2006-06-29
Forkomprimerede fugebånd i ydervægge2006-06-28
Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly2006-04-06
Nedsivning af regnvand i faskiner2006-04-03
Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse2005-12-31
Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer 2005-12-30
Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode2005-12-29
Rustbeskyttelse af gamle beslag2005-12-28
Oplægning af naturskifer2005-12-08
Termo- og energiruder - dugdannelser, revner og udskiftning2005-12-07
Lugtgener fra gulvafløb i boliger2005-12-05
Alternative isoleringsmaterialer - granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske2005-09-29
Vindgips i lette ydervægge - risiko for fugtskader2005-09-28
Traditionelt, fast undertag med vingetagsten2005-06-28
Brugsvandsinstallationer - rørmaterialer2005-06-27
Fugtundersøgelse af bygninger2005-06-26
Fugtindhold i beton og murværk - måling og fejlkilder2005-05-05
Misfarvning af fuger i vådrum - årsager, forebyggelse og udbedring2005-04-11
Korrosion i brugsvandsanlæg - gevindsamlinger af varmforzinket stål2005-04-10
Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion2005-04-09
Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning2004-12-31
Fugtskader i ældre kældre - udbedring og forebyggelse2004-12-29
Fugtskader i ældre kældre - undersøgelser2004-12-28
Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge2004-12-15
Installationsskakte i etageboliger - ved bygningsfornyelse og nybyggeri2004-11-23
Terrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer2004-08-03
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve2004-08-02
Ældre terrassedæk af beton - efterisolering og fugtproblemer2004-06-01
Begroninger - alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer2004-05-28
Misfarvende svampe og bakterier på træ2004-05-27
Tilslutning af stikledninger til hovedkloak2004-03-09
Fornyelse af afløbssystemer2004-03-08
Dæk over terræn i pavillonbyggeri2003-12-29
Trænedbrydende svampe - kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer2003-12-28
Trænedbrydende svampe - forekomst i bygninger2003-12-19
Imprægneret træ2003-12-18
Vand- og fugtskader på trægulve2003-11-28
Brud i skruer - ved montering af bærende beslag i træ2003-11-27
Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum2003-11-26
Afløbsanlæg med nedsivning - etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg2003-10-31
Spildevandsrensning i det åbne land2003-10-30
Svampevækst i trækonstruktioner2003-07-24
Kondens på glasflader - termoruder og energiruder2003-05-08
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton - lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse2003-05-07
Teglbjælker i murværk - over vindues- og døråbninger2002-12-17
Parkeringsdæk med betonsten - vandtæthed og forskydning i belægning2002-12-16
Midlertidig afstivning af murværk i byggeperioden2002-12-13
Let byggeri - husk afdækning i byggeperioden2002-11-29
Malebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone"2002-10-16
Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader2002-06-27
Tagfolier - valg og anvendelse 2002-02-15
Forsatsløsninger til ældre vinduer - varme- og lydisolering samt dagslys2002-02-14
Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel 2001-12-29
Afstivning af murværk under opførelse 2001-12-28
Ældre trævinduer - vedligehold og istandsættelse 2001-12-27
Stormskader på murede gavltrekanter 2001-10-03
Misfarvende kalkudfældninger på murværk2001-10-02
Afskalninger fra mørtelfuger 2001-10-01
Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge 2001-09-28
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - rensning og desinfektion 2001-09-21
Bjælkehuse - tilstandsvurdering og vedligehold 2001-04-02
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - årsager og forebyggelse 2001-04-01
Lyd- og støjforhold i skolelokaler - efterklangstid og akustisk regulering 2001-03-02
Keramiske fliser og klinker - lægning af gulve i cementmørtel2001-03-01
Tynde overfladelag af mørtel - skader og reparation2000-11-28
Graffiti på bygningsfacader - fjernelse og forebyggelse2000-10-17
Efterimprægnering af træ i bygninger 2000-10-16
Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt 2000-08-08
Beton- og pvc-ledninger i jord. Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol2000-05-13
Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering2000-01-28
Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling1999-12-21
Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld1999-12-20
Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag1999-11-30
Saltudblomstringer på murværk 1999-11-26
Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte1999-11-25
Korrosionstrægt stål som facadebeklædning1999-09-28
Industrigulve. Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag1999-09-27
Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser1999-09-24
Åbne fuger i trægulve1999-09-23
Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder1999-09-22
Varme tage med mineraluld - beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget1999-06-23
Litopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk1999-06-22
Stormskader på murede vægge1999-05-31
Træer og bygninger1999-04-23
Nedbrydning af træ i bygninger1999-04-21
Fundering af terrændæk1999-04-19
Skader på glasoverflader1999-02-16
Vækstjord på byggegrunde - Indretning af beskyttelseszoner1999-02-15
Kapillarbrydende lag i terrændæk1998-12-01
Flydemørtelgulve - Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse1998-11-30
Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør1998-09-24
Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer 1998-09-22
Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær - Ansvar og udførelse1998-09-21
Udskiftning af rør i afløbsledninger1998-06-30
Murværk afsluttet med rulskifte1998-06-29
Skader på og reparation af dæklag over armering i beton1998-06-25
Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton1998-05-29
Brydning af beton1998-05-28
Sommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie1998-05-27
Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser1998-05-25
Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger 1998-03-26
Termisk brud i glas1998-03-25
Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas)1998-02-10
Vedligeholdelse og restaurering af sandsten1998-02-09
Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger1997-12-16
Stormskader på tagkonstruktioner1997-11-28
Stormskader på tagdækninger1997-11-27
Undertage - Opbygning, materialer og projektering1997-11-24
Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk1997-06-23
Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk 1997-04-24
Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag 1997-02-27
Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton 1996-12-13
Stabilisering af eksisterende småhuse1996-12-12
Konstruktioner i stabile småhuse1996-12-11
Statik i stabile småhuse1996-12-10
Typiske svigt i småhuses stabilitet 1996-12-09
Opstropning af afløbsledninger1996-10-29
Trykekspansionsbeholdere1996-10-28
Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner1996-06-27
Husbukke1996-06-26
Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og belægninger 1996-06-25
Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling1996-05-21
Lagtykkelse af maling på træ og beton1996-05-20
Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering1996-02-23
Biller i svampeangrebet træ 1995-12-22
Nedbrydning af trævinduer 1995-12-20
Angreb af almindelig borebille 1995-09-05
Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger1995-06-27
Udskiftning af fuger i ydervægge 1995-06-26
Skadedyrsangreb i bygninger1995-04-24
Vurdering af armeringsjerns rustgrad1994-12-22
Sætningsskader forårsaget af træer1994-09-13
Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton 1994-06-30
Industrigulve - revnedannelser i cementbaserede slidlag1994-06-29
Plantevækst på facader 1994-06-27
Forbedring af lydisolation mellem boliger1994-03-16
Kondens i køleisolering1994-01-19
Specifikation og måling af farver1994-01-18
Reparation af indstøbte brugsvandrør1993-12-15
Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton - Parkeringsanlæg1993-11-02
Klimaforhold og maling1993-09-02
Kalkning og maling af ældre facader1993-09-01
Lokale brandskader på armeret beton1993-06-08
Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser1993-06-07
Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader1993-02-17
Maling af fiberarmerede cementtagplader1993-02-16
Reparation af chloridholdig beton1992-11-04
Betonreparationer - Vedhæftningssvigt1992-08-31
Overfladebehandling af betongulve1992-03-30
Spændingskorrosion af messingfittings1992-01-07
Udvendig korrosion på rør1991-06-13
Maling af pudsede facader1991-04-15
Korrosion i kobberrør til brugsvand1991-02-16