Gå til hovedindhold

Energirenovering, tæthed og luftskifte

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade
Ved at forbedre lufttætheden i forbindelse med renovering kan der opnås dels reduceret energiforbrug dels komfortmæssige fordele, fx højere temperatur på overfladerne og mindre træk. I erfaringsbladet gennemgås, hvilke krav – afhængigt af renoveringens omfang – der kan stilles til lufttæthed, og…
Indvendig efterisolering af ældre, murede ydervægge medfører af flere årsager risiko for skimmelvækst på den „gamle“ indvendige vægoverflade. I bladet omtales krav til en ydervæg, så den kan anses for velegnet til indvendig efterisolering – krav som ikke alle ældre murede ydervægge kan opfylde.
Utilstrækkelig beskyttelse af vindspærrer under opførelsen har medført fugtproblemer og skimmelvækst. Hvis en vindspærre gennem længere tid udsættes for fugtbelastning, skal den kunne modstå nedbør indtil facadebeklædningen er monteret.  I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves opmærksomhed ved…
Byggeplader med magnesium – ofte betegnet „MgO-plader“ – har formodentlig siden 2010 vundet indpas som vindtæt afdækning på et meget stort antal m2 i dansk byggeri. Pladerne har i en række tilfælde vist sig at blive så kraftigt opfugtede af fx udeluft, at der på pladernes overflade udskilles frit…
I BR10 kræves indstrømning af radon i nye bygninger begrænset – og desuden anbefales gennemført særlige foranstaltninger i ældre bygninger. Det mest effektive er et radonsug, som kan transportere radonholdig luft i jorden under en bygning gennem et rør til afkast over taget. I erfaringsbladet…
Siden 2006 har der i bygningsreglementet været krav til nye bygningers lufttæthed. I erfaringsbladet behandles forhold, der har indflydelse på lufttætheden – i både nye og eksisterende bygninger.
Varmetabet gennem kuldebroer, dårlig isolering og utætheder i samlinger mellem bygningsdele er ofte stort. En forbedring af disse forhold kan resultere i væsentlige energibesparelser og øget komfort.
Hulmursisolering er normalt en rentabel energibesparende foranstaltning, og der er mange års erfaringer for, at det oftest går godt. I erfaringsbladet gennemgås, dels hvor der kræves opmærksomhed ved de indledende undersøgelser og vurderinger af murværkets tilstand, dels hvordan en række typiske…
Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst i boliger skyldes ofte utilstrækkelig ventilation. Årsagen kan være et dårligt virkende ventilationssystem – mekanisk eller naturligt – eller uhensigtsmæssig brug af ventilationssystemet. For både ældre og nyere enfamilieboliger anbefales, at…
Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader. Erfaringsbladet beskriver, hvordan utætheder i klimaskærmen lokaliseres ved termografering kombineret med lufttæthedsundersøgelser og lufthastighedsmålinger.
Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning og -tætning samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg (i småhuse) konstateres undertiden fugtgener. I erfaringsbladet redegøres for hvor og hvorfor fugtgenerne opstår, samt hvordan de forebygges og afhjælpes.
Forkert bedømmelse af vindforhold kan få alvorlige følger for et byggeri, fx fugtskader, manglende komfort og eventuelt kollaps. Erfaringsbladet beskriver betydningen af vinden – og terrænkategori – for krav til en bygnings ydeevne samt et grundlag for fastlæggelse af, hvilken terrænkategori en…
Fugtskjolder på loftet omkring gennemføringer af aftrækskanaler og faldstammeudluftning antages ofte forårsaget af utætte inddækninger ved gennemføring i tagfladen. Generne kan dog ofte henføres til kondens i aftrækskanalen, i aftrækshætten over tagfladen eller til faldstammeafslutninger over tag…
Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab. I dette oversigtsblad præsenteres en række muligheder for – og risici ved – at reducere energiforbruget samt forbedre indeklima og komfort i ældre etageejendomme, fx ved efterisolering af ydervægge, tage og lofter samt…
Der er i de senere år konstateret adskillige glas- eller metalbeklædte facadepartier med skader efter vandindtrængen og kondens i den del, som ligger ud for etageadskillelsen. I erfaringsbladet beskrives problemet, og der opfordres til udførelse af detaljeret projektering i nært samarbejde med…
Selv efter adskillige års omfattende forskning foreligger der endnu ikke al ønskelig viden om skimmelsvampe. I dette erfaringsblad informeres generelt om skimmelsvampe – og gener som følge heraf.
I mange nyere boliger i flere etager er gulvoverfladen ved yderdøre og vinduespartier kolde. Årsagen er ofte, at der ikke er lufttæt under dør- eller vindueshullet i facaden, og kold luft fra isoleringen i ydervæggen trækkes ind under gulvene. I erfaringsbladet forklares årsagen til…
Formålet med en bygningsundersøgelse er at registrere og vurdere bygningens tilstand - herunder at afdække eventuelle skader, som skal udbedres samt at identificere mindre hensigtsmæssigt udførte konstruktioner, som bør ændres, så nye skader forebygges. I dette erfaringsblad omtales, hvilke forhold…

Videoklip

 

Det er aldrig for sent at energirenovere. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af gulv over krybekælder. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af loft af et parcelhus. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af rør. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af skunk. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af sokkel og kældervæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Energirenovering er kun et opkald væk. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Følg dagen for en håndværker med uddannelse i energiløsninger. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Hulmursisolering. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Indvendig efterisolering af skråvæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger
INTRO: Tre håndværkere møder tre familier med behov for energirenoveringer. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Installation af solvarme. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Installation af ventilation med varmegenvinding. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Isolering af hus-facaden - intro.
Konvertering til jordvarme. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Lufttæthed. Træsektionen, Dansk Byggeri         
Regulering af varme. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Udvendig efterisolering af tung ydervæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Udskiftning af gaskedel. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Udskiftning af termoruder. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Udskiftning af vinduer og døre. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Udvendig efterisolering af let ydervæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Udvendig efterisolering af skråvæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger

Byggeanvisninger

Billedfrise

Arbejdstilsynet - AT

BAR - BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge og Anlæg

Byggeskadefonden - BSF

Bygningskultur Danmark

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Dansk Byggeri - Træsektionen

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - DBI

Dansk Standard - DS

Det Økologiske Råd

Facadeelementer. TRÆ 68. Træinformation, 2013.

Ministerier og styrelser

Murerfagets Oplysningsråd - MURO

Landsbyggefonden

Statens Byggeforsningsinstitut - SBi

Teknologisk Institut - TI

VarmeisoleringsForeningen - VIF

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Øvrige forlag

 

Organisationer mv.

 

Efterisolering af loft af et parcelhus. Videncenter for energibesparelser i bygninger

 

Annullerede blade