Brandsikring af småhuse. DBI-håndbog

Brand- og sikringsteknisk Institut 1. udgave,2011.

Håndbogen indeholder bygningsreglementets brandkrav for de pågældende bygninger, hvor de enkelte bestemmelser beskrives og illustreres, herunder: 

  • Anvendelse
  • Flugtsvejs- og redningsforhold
  • Konstruktive forhold
  • Brand- og røgspredning
  • Aktive brandsikringstiltag
  • Redningsberedskabets indsatsmuligheder
  • Bilag med kontrolliste og eksempel på brandteknisk dokumentation til brug for rådgivere/myndigheder, så parterne har et fælles grundlag med tilstrækkelig dokumentation.

Se også BYG-ERFAs tema om Brandsikkerhed