Nyt erfaringsblad om "MgO-plader"

BYG-ERFA har netop udgivet et erfaringsblad, hvor der (indtil videre) advares imod anvendelse af vindspærreplader med magnesiumoxid - ofte benævnt ”MgO-plader”, som i stort omfang har vundet indpas som vindtæt afdækning i dansk byggeri siden 2010.

Laboratorieundersøgelser og besigtigelse i skaderamte bygninger har vist, at en del af disse meget udbredte vindspærreplader suger fugt fra udeluften, hvorefter saltholdigt vand udskilles og driver ned ad konstruktionerne.

Herved er der risiko for både skimmelvækst, trænedbrydning, misfarvninger og korrosion på metaldele - fx skruer, beslag og stålskelet - når vandet efterfølgende drypper af bag facadebeklædning og opfugter bagvedliggende konstruktioner.

Derfor anbefales det, at vindspærrepladerne ikke anvendes, før problemerne er klarlagt.

I det nye erfaringsblad ”Fugtsugende vindspærreplader”, som er tilgængeligt på byg-erfa.dk forklares årsager og vises eksempler på fugtproblemerne.

Bladet indgår som en del af BYG-ERFAs byggetekniske tema om ”Bygningsfacader”.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

 

Illustrationer:

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

Foto: © www.byg-erfa.dk
Billedet viser sokkel og afstandsliste bag facadebeklædning, som er opfugtet af udsivende vand fra „MgO-vindspærreplader“ i konstruktionen.

 

Foto: © Byggeskadefonden.
Opfugtet skalmur som følge af „svedende MgO-plader“ på indvendig, let bagvæg.