Pas på din skorsten

 

I de senere år er mange varmeanlæg i de danske hjem ændret fra olie- til gasfyring. En ændring der også har indflydelse på anvendelsen af en eksisterende skorsten. 

I murede skorsten kan der fx opstå problemer med frostsprængning og løbesod og i stålskorstene kan der forekomme korrosion. Disse skader opstår fordi der dannes kondensvand øverst på skorstenens indvendige flader.

 

BYG-ERFA har udgivet to nye erfaringsblade små, murede skorstene.

 

Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg. Erfaringsblad (27) 10 05 25

I de seneste årtier er anvendelsen af mange skorstene ændret væsentligt. Udviklingen af teknik og effektivitet i varmeproducerende anlæg har fx reduceret varmetabet, så mange skorstene er blevet „kolde“. Dermed holdes skorstenen ikke tør i våde og kolde perioder, dvs. at mange ældre skorstene nu kræver mere vedligehold end inden tilslutning af kondenserende gasfyr og certificerede brændeovne. I forbindelse med ændret anvendelse af gamle skorstene konstateres ofte skader – enten fordi skorstenen er uegnet til formålet eller fordi det røgproducerende anlæg er indstillet – eller betjenes – forkert. I erfaringsbladet beskrives krav til skorstenens funktion og anvendelse samt driftsforhold og renoveringsmuligheder. Desuden gennemgås betegnelserne ”tør” og ”våd” skorsten.

 

Små, murede skorstene – reparation og vedligehold. Erfaringsblad (27) 10 05 26

Skorstene er særligt udsatte for påvirkninger fra vind og vejr, hvilket fx kan medføre afskallede mursten, forvitrede pudsoverflader, nedbrudte fuger og revnedannelser – og deraf følgende fugtskader inde i bygningen. I erfaringsbladet gennemgås reparationsmetoder og -materialer, samt hvor der forudsættes opmærksomhed, fx ved inddækninger og udførelse af fugtspærre for at undgå vandindtrængen. Bladet gennemgår både udførelsen af pudsreparationer og reparation af revner. Desuden beskrives hvordan løbesod afrenses og forsegles.

 

Se også Fugtundersøgelse af bygninger. Erfaringsblad (99) 05 06 26

Formålet med en bygningsundersøgelse er at registrere og vurdere bygningens tilstand - herunder at afdække eventuelle skader, som skal udbedres samt at identificere mindre hensigtsmæssigt udførte konstruktioner, som anbefales ændret, for at forebygge nye skader. Bladet omtaler hvilke forhold opmærksomheden især skal rettes mod ved en undersøgelse af en række (sårbare) bygningsdele.

 

Så hvis du som husejer eller byggetekniker oplever problemer med skorstene kan der hentes viden i ovenstående erfaringsblade.

 

Læs mere i temaerne Murværksoverflader og Varmeanlæg.

 

Og de tre erfaringsblade  på ”Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg”, "Små, murede skorstene – reparation og vedligehold” og  ”Fugtundersøgelse af bygninger

 

Ved henvendelser fra pressen, kontakt venligst:

Direktør, Arkitekt MAA Jens Østergaard, mobil: 26 73 07 47


Hent illustration i høj opløsning (1.6 MB)

 Copyright
Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse (© Fonden BYG-ERFA) i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 
Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal ’byg-erfa.dk’ angives som kilde.

 
Yderligere oplysninger
Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.