FUGTIGE FUNDAMENTER - EFTERMIDDAGSSEMINAR for projekterende og udførende

FUGTIGE FUNDAMENTER

Praktiske erfaringer om fugtgener/afhjælpning i sokler, vægge og gulve - nybyggeri og renovering

Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 13-17 i Bygningskulturens Hus, København K

LEVETID, FUGTGENER OG INDEKLIMA

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse af både nybyggeri og renovering, har afgørende indflydelse på såvel bygningens levetid som beboernes fugt- og indeklimaproblemer.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse indebærer stor risiko for efterfølgende gener – og dermed også spørgsmål som fx:

 • Hvilke materiale- og udformningsmæssige forudsætninger indgår i valget?
 • Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme - ved nybyggeri og renovering?
 • Hvordan påvirkninger byggetekniske detaljer på bygbarheden ved udførelsen?
 • Hvordan sikres velfungerende konstruktioner, hvor materialerne - både ved montering og i løbet af levetiden - har de nødvendige egenskaber?

KÆLDRE, KRYBERUM, FUGT OG UDTØRRING

Dagens oplægsholdere behandler materialer, bygningsdele, konstruktioner og overflader – fx dræning, fugtspærre, grundfugt, isolering, nedbrydning, pudsafskalling, salte, udtørring, vandskader.

Udgangspunktet for seminaret er BYG-ERFAs hidtidige udgivelser af byggetekniske erfaringsblade og emneafgrænsede temamapper om fx ”Kældre og kryberum” og ”Byggefugt og udtørring”.

Oplægsholderne fortæller om nye erfaringer fra byggeriets praksis, og hvor der erfaringsmæssigt kræves særlig opmærksomhed og omhu – og hvordan både projekterende og udførende gennem alle led i byggeprocessen kan bidrage til bedre byggeri.

Derfor gennemgås retningslinjer, som præciserer hidtidige krav - og hvad det betyder for den praktiske udformning – vekslende mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

Baggrunden er sundheds- og driftstekniske problemer i såvel ældre som nyere bygninger, hvor fugtgenerne påvirker både bygninger og beboere.

Der er både risiko for nedbrydning af materialer og reduceret holdbarhed samt indeklimagener som følge af fx skimmelvækst.

 

PRAKTISKE ERFARINGER, HYPPIGE FEJL OG AFHJÆLPNING

På eftermiddagsseminaret gennemgås fx erfaringer fra praksis samt hyppige fejl og deres afhjælpning.

Desuden beskrives hvordan der ved hensigtsmæssig disponering og udformning kan sikres tilfredsstillende konstruktioner.

Der veksles mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

Overskrifterne på eftermiddagens indlæg er:

 • Temamappen ”Kældre og kryberum”.
 • Grundfugt, indtrængende fugt, kondens og ventilation.
 • Fugtgener i ældre bygninger.
 • Opstigende fugt i nyere bygninger.
 • BR10 – fugtindtrængen og niveaufri adgang.
 • Omfangsdræn – hvorfor og hvordan?
 • Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme.
 • Isodræn – kan svenske erfaringer bruges i DK?

- med bidrag fra:

 • Jens Dons, Byggeskadefonden
 • Inge Faldager, Rørcentret/TI
 • Margrethe Petri Godtkjær, BvB
 • Morten Hjorslev Hansen, BYG-ERFA
 • Brian Nielsen, Byggros
 • Birgitte Dela Stang, Grundejernes Investeringsfond
 • Niels Strange, Dansk Byggeri
 • Jens Østergaard, BYG-ERFA

BYGGETEKNISKE ERFARINGER MED HJEM I TASKEN

Alle seminardeltagere får blandt andet udleveret GI’s publikationen " Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme" og BYG-ERFAs temamappe "Fundamenter, sokler, kældervægge og -gulve" med byggetekniske erfaringsblade om fx:

 • Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse
 • Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker
 • Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid
 • Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst
 • Risiko ved udeluftventilerede krybekældre
 • Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum
 • Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter – skadedyr, fugt, komfort, energirenovering
 • Vandbelastede sokler ved terrændæk - terrænforhold og niveaufri adgang
 • Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse
 • Fugtundersøgelse af bygninger
 • Fugtindhold i beton og murværk - måling og fejlkilder
 • Fugtskader i ældre kældre - udbedring og forebyggelse
 • Fugtskader i ældre kældre – undersøgelser
 • Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
 • Fugtindhold i træ - måling og vurdering
 • Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn
 • Saltudblomstringer på murværk
 • Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger
 • Nedbrydning af indmuret træ

Seminartilmelding og yderligere oplysninger: https://byg-erfa.dk/seminar-fundamenter-2011