Legionella og bakterievækst i varmt brugsvand

Onsdag den 21. januar 2009 omtalte TV2-nyhederne en sygdomssvækket mands dødsfald som følge af legionella i varmt brugsvand. Problemerne, deres årsag og forebyggelse beskrives i to byggetekniske erfaringsblade fra Fonden BYG-ERFA med henblik på, at boligselskaber og ejere af bygninger med større anlæg til varmt brugsvand kan bidrage til at sikre en bedre vandkvalitet.

Kvaliteten af varmt brugsvand i større varmtvandsanlæg er ikke altid tilfredsstillende. 

Årsagen er blandt andet bakterievækst og geléagtige slimdannelser i varmtvandsbeholder og ledningsnet.  

Problemer med bakterievækst kan forekomme i de fleste varmtvandssystemer, og de skyldes ofte:  

 

 •  Lav driftstemperatur 
 •  Overdimensionerede anlæg med for store varmtvandsbeholdere 
 •  Faldende vandforbrug, der giver lange opholdstider i anlægget 
 •  ”Blinde” ender i vandinstallationen, hvor der er stillestående vand 
 •  Ophobning af kalk, slam og korroionsprodukter, som hindrer vandets cirkulation. 

 

Bakterievæksten kan både være sygdomsfremkaldende og nedsætte produktionen af varmt vand samt medføre lugtgener, misfarvet vand og korrosion i installationer. 

I det ene BYG-ERFA blad: Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - årsager og forebyggelse gennemgås, hvordan ejendomsinspektører og andre driftansvarlige kan bidrage til forebyggelse af problemer via driften af varmtvandsanlæg. 

Hvis der alligevel opstår problemer med vandkvaliteten, kan særlige foranstaltninger være nødvendige. I erfaringsbladet gennemgås en række metoder til rensning og desinfektion af varmtvandssystemer.

 

Det andet BYG-ERFA blad: Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - rensning og desinfektion beskriver, hvordan rådgivere og projekterende kan forebygge bakterievækst og reducere problemer ved at dimensionere anlæg tilpasset forbrugsbehov samt ændre anlægsopbygning, drift og vedligehold.

For at forebygge problemer forårsaget af bakterievækst anbefales blandt andet: 

 

 • at pumper, temperatur- og cirkulationsforhold virker optimalt, 
 • at anlægget er indreguleret som anvist af rådgiver, 
 • at ledningsnettets fremløbs- og cirkulationsledning udføres så kort og direkte som muligt, 
 • at ledninger, som ikke anvendes, afskæres fra systemet, så tæt som muligt på den ledning, der er i brug, 
 • at varmtvandssystemet er dimensioneret efter det aktuelle forbrug, så vandets opholdstid i systemet minimeres (hele vandvolumenet bør ´udskiftes´ mindst 2 gange i døgnet), 
 • at de foreskrevne temperaturer overholdes i hele varmtvandssystemet, 
 • at varmtvandsbeholderen udslammes rutinemæssigt en gang ugentligt gennem bundventilen - både for at fjerne urenheder og for at kontrollere vandkvalitet. Arbejdet udføres så slammet hvirvles mindst muligt op i beholderen, 
 • at beholderens indersider og varmespiraler renses og afkalkes årligt, 
 • at korrosionsbeskyttelsen efterses årligt. 

Anbefalede temperaturer i brugsvandsanlæg:

Koldt vand - Højst 12 °C ved tapsted for at undgå vækst af sygdomsfremkaldende bakterier.

Varmtvandsbeholder - Afgangstemperaturen bør ikke være under 55°C.

Fjerneste tapsted og cirkulationsledning - Temperaturen af det fremførte vand bør ikke være under 50 °C. 

Temperaturens effekt på vækst af Legionella

 • Under 20 °C    Legionella kan overleve, men er som oftest i et hvilestadie 
 • 20 °C -50 °C    Legionella kan vokse - det optimale temperaturinterval er 35 °C til 46 °C. 
 • over 50 °C       Legionella kan overleve men der sker ikke vækst (Optimale forhold for termofile bakterier) 
 • 55 °C                Legionella dør inden for 56 timer. 
 • 60 °C                Legionella dør inden ½ time - øget risiko for kalkdannelse. 
 • 68 °C                Legionella dør inden 2 minutter.