TEMASEMINAR om Bedre Brugsvandsanlæg

Erfaringer til værktøjskassen om fx: 
Bakterievækst, brugskvalitet, cirkulation, installationer, komponenter, korrosion, levetid, materialer

Der er i de seneste år konstateret en del sundheds- og driftstekniske problemer med brugsvand i boligbebyggelser, institutioner, svømmehaller og tilsvarende bygninger med store anlæg.

Det varme vand er ikke tilstrækkeligt varmt, hvilket medfører risiko for bakterievækst (fx Legionella) – eller det er ikke tilstrækkeligt hurtigt fremme ved tapstederne, hvilket medfører energi- og vandspild.

På seminaret gennemgås fx funktionskrav til brugsvandanlæg, og hvordan de efterprøves i praksis samt hyppige fejl og deres afhjælpning.

Desuden beskrives forhold ved bygningens tapsteder, som har indflydelse på brugskvaliteten, samt hvordan der i forbindelse med anlæggets udformning kan sikres tilfredsstillende forsyning.

På seminaret gennemgås retningslinjer - og hvad det betyder for den praktiske udformning – vekslende mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

Alle seminardeltagere får udleveret BYG-ERFAs temamappe "brugsvand" samt håndbogen ”Sundt vand. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand”.

Eftermiddagens program byder på indlæg om:

Brugsvand – erfaringer fra praksis

 • Brugsvandsproblemer – et boligselskabs erfaringer og hvordan de løses
 • Hvordan viser symptomerne sig - og hvad skal sikres i den daglige drift
 • Brugskvalitet, energi- og vandbesparelser
 • Hvordan sikres korrekt indregulering – projektering, dokumentation, fejlfinding,
 • Hvor skal VVS-installatøren være opmærksom – valg af materialer og komponenter
 • Undersøgelser i praksis - målinger og måleudstyr  

Foredragsholdere:

 • Rådgivende ingeniør, energikonsulent Ole Jensen
 • Ingeniør, vvs-tekniker Frank Johansen
 • Ingeniør, vvs-installatør Søren Karlsson
 • Ingeniør, vvs-tekniker Karl Nielsen
 • Projektgransker, arkitekt MAA Peter Olsson
 • Arkitekt Jens Østergaard.

Alle seminardeltagere får udleveret BYG-ERFAs temamappe „Brugsvand

På seminaret gennemgås retningslinjer - og hvad det betyder for den praktiske udformning – vekslende mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

Læs mere på byg-erfa.dk/seminar-bedre-brugsvandsanlaeg

 

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

 

byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og erfaringsblade.